Основне академске студије су студије првог степена, које на овом Факултету трају четири године (8 семестара).

Сваки предмет студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова (Европски систем преноса бодова), а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова. Број бодова током једне школске године је 60 ЕСПБ.  Завршетком основних академских студија студенти стичу диплому високе стручне спреме и  квалификације да:

  • стечена знања из области студирања примењују у професији  уз коришћење стручне литературе,
  • да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност и
  • да пренесу знања на друге.

Тренутно је на Факултету организована настава на следећим студијским програмима, основних  студија:

 

упутства и обрасциДокументи – упутства и обрасци.