Програм основних академских студија траје четири године, раздељено у 8 семестара. Студент стиче укупно 240 ЕСПБ (60 по студијској години, 30 по семестру). Научна област програма су филолошке науке које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. Студент који заврши основне академске студије из области руског језика и књижевности оспособљен је за самостални рад у настави руског као страног језика, за преводилачки рад, као и за друге делатности које захтевају темељно познавање руског језика и књижевности и култура руског говорног подручја.

Завршни програм основних студија такође квалификује студента за наставак и завршетак дипломских академских студија из области русистике, за израду дипломског мастер рада, као и за перманентно учење током живота. Активна настава се остварује кроз предавања, вежбе, консултације, менторски рад и слично, тј. кроз стални контакт студената са наставницима и сарадницима.

Сврха студијског програма основних академских студија Руског језика и књижевности јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања и вештина према потребама друштва и пројектованом друштвеном развоју а у складу са највишим академским стандардима. Овај студијски програм, у којем су обједињене делатности високог образовања и научноистраживачка делатност, као компоненте јединственог процеса високог образовања, има сврху да оспособи студента за препознатљиве, друштвено оправдане и корисне професије и занимања које су од опште и фундаменталне важности за друштвени развој.

Специфична сврха студијског програма јесте и да образује студенте који ће наставити студије на дипломским академским студијама мастер и на докторским студијама из области руског језика и књижевности, пружање базичних знања и вештина везаних за руски језик, лингвистику, лингвистичке дисциплине, методику наставе руског језика, књижевност, књижевну теорију и културу.

По завршетку студијског програма студент треба да влада академским знањима и вештинама које укључују:
– знање руског језика као страног на највишем нивоу;
– знање основа струке и науке обухваћених појмом студије Руског језика и књижевности;
– знања науке о језику, науке о књижевности и културе земље чији се језик учи;
– знање о превођењу и саме вештине превођења;
– знање о настави језика и вештине наставе руског језика као страног;
– педагошка и психолошка знања.

По завршетку основних академских студија из области руског језика и књижевности очекује се да је студент у потпуности овладао основним језичким вештинама, како рецептивним тако и продуктивним, у употреби руског језика као страног: читањем, писањем, слушањем и говором на нивоу Ц2.

На теоријском плану очекује се да је упознат са основама граматике и фонетике руског језика и да је у стању да правилно користи све граматичке и фонолошке структуре.
У оквирима науке о језику, очекује се да је студент стекао детаљне увиде у развој лингвистике као науке и у њене поједине области које се детаљније обрађују у оквиру предмета и курсева предвиђених наставним планом и програмом. Студент је такође оспособљен да самостално користи литературу из наведених области, као и да постигнуто знање излаже и брани на руском језику у писаној и у говорној форми.
У оквирима методике наставе руског као страног језика, очекује се да је студент стекао детаљан увид у сложене процесе интелигенције, мишљења и учења, когнитивног развоја, у педагошку психологију, педагошке принципе и наставне методе. Очекује се такође да је студент и практично показао своје наставне и педагошке способности током хоспитовања и реализације огледног испитног часа.
У оквирима науке о књижевности очекује се да је студент стекао детаљан увид у историју и теорију књижевности на руском говорном подручју, у њене жанровске и тематске оквире, да је стекао увид у књижевну традицију руског говорног подручја, као и у новије токове и тенденције књижевног стварања на руском језику. Такође се очекује да је студент оспособљен да самостално користи релевантну литературу из области књижевних наука, као и да постигнуто теоријско знање и познавање књижевних дела исказује на руском језику у писаној и говорној форми.
У оквиру проучавања историје и културе, очекује се да је студент стекао основна сазнања о историјском развоју, друштвеним и културним специфичностима Руске Федерације.

Шеф катедре: проф. др Јелена Бајовић

Секретар: Исидора Комадина

Документи:
Наставници на студијском програму:

Јелена Бајовић

Ванредни професор

Весна Илић

Асистент

Александра Јовић

Асистент

Сузана Стојковић

Лектор

Татјана Вулетић

Лектор

Василије Стоиљковић

Лектор

Исидора Комадина

Асистент