Основне академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија социологије jeсу: овладавање основним појмовима из социологије и сродних дисциплина; оспособљавање за разумевање друштвених појава у светлу класичних и савремених социолошких теорија и концепција; оспособљавање да се опишу најважније друштвене појаве и проблеми, да се класификују и повежу са сродним проблемима и појавама; специјализација и продубљивање знања из посебних области социологије (социолошких дисциплина); оспособљавање за критичко и контекстуално сагледавање процеса и актера функционисања друштва и друштвених промена; овладавање основним методама које се примењују у друштвеним наукама и, посебно, социологији; оспособљавање за самостално проширивање својих знања и преношење другима.

Предмети су подељени четири групе, и то: опште-образовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. Један број предмета је обавезан, док на свакој години студија постоје блокови изборних предмета, између којих студент бира по један.

Савладавањем студијског програма социологије студент стиче следеће опште способности: анализе и синтезе друштвених појава, као и предвиђања решења друштвених проблема и њихових последица; овладавања методама, поступцима и процесима истраживања друштвене стварности; развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа друштвеној стварности; примене знања у истраживачкој, педагошкој и саветодавној пракси; развоја комуникационих способности и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем; професионалну етику. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: темељног познавања и разумевања социологије као научне дисциплине; решавања конкретних друштвених и истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака и знања потребна да се закључци презентују стручној и научној јавности; повезивања основних знања из различитих области социологије и сродних дисциплина и њихове примене; праћења и примене новина у струци; развоја вештина и спретности у употреби знања у области социологије; употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области социологије.

Шеф катедре: проф. др Оливера Марковић Савић

Секретар: асистент Никола Живић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Милојица Шутовић

Редовни професор

Петар Анђелковић

Редовни професор

Снежана Миливојевић

Ванредни професор

Оливера Марковић-Савић

Ванредни професор

Зоран Недељковић

Доцент

Иван Башчаревић

Доцент

Никола Живић

Асистент

Бранислава Краговић

Асистент

Радица Недељковић

Асистент