Основне академске студије педагогије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад будућих педагога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија педагогије jeсу: овладавање основним појмовима из социологије и сродних дисциплина; оспособљавање за разумевање педагошких појава у светлу историјских и савремених теорија и концепција; оспособљавање да се опишу најважније педагошке појаве и проблеми, да се класификују и повежу са сродним проблемима и појавама; специјализација и продубљивање знања из посебних области педагогије (педагошких дисциплина); оспособљавање за критичко и практично сагледавање процеса и актера функционисања васпитно- образовног процеса и друштвених промена; овладавање основним методама које се примењују у педагошким наукама и, посебно, педагогијио; оспособљавање за самостално проширивање својих знања и преношење другима.

Предмети су подељени четири групе, и то: опште-образовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. Један број предмета је обавезан, док на свакој години студија постоје блокови изборних предмета, између којих студент бира по један. Савладавањем студијског програма педагогије студент стиче следеће опште способности: анализе и синтезе педагошких појава, као и предвиђања решења педагошких проблема и њихових последица; овладавања методама, поступцима и процесима истраживања педагошке стварности; развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа педагошке стварности; примене знања у истраживачкој, педагошкој и саветодавној пракси; развоја комуникационих способности и сарадње са ужим педагошко- андрагошким и међународним окружењем; професионалну етику. Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: темељног познавања и разумевања педагогије као научне дисциплине; решавања конкретних педагошких и истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака и знања потребна да се закључци презентују стручној и научној јавности; повезивања основних знања из различитих области педагогије и сродних дисциплина и њихове примене; праћења и примене новина у струци; развоја вештина и спретности у употреби знања у области педагогије; употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима у области педагогије.

Шеф катедре: проф. др Игор Ђурић

Секретар: Наташа Ковачевић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Јасна Парлић–Божовић

Редовни професор

Звездан Арсић

Редовни професор

Игор Ђурић

Ванредни професор

Татјана Радојевић

Доцент

Татјана Компировић

Доцент

Илинка Мушикић-Поповић

Доцент

Драгиша Вучинић

Доцент

Марија Кузмановић

Асистент

Тамара Добрић

Асистент

Наташа Ковачевић

Сарадник у настави

Александра Андрић

Сарадник у настави