Основне академске студије историје уметности усмерене су на стицање знања, развијање способности и вештина неопходних за стурчни рад историчара уметности у различитим институцијама културе, заштите културних добара, основном и средњем образовању, у медијима, у администрацији културних делатности, као и за даље образовање и стручно усавршавање. Предмети су подељени четири групе, и то: опште-образовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. Један број предмета је обавезан, док на свакој години студија постоје блокови изборних предмета, између којих студент бира по један.

Дипломирани студенти студијског програма историје уметности поседоваће добру професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње стеченог знања, способност анализе и синтезе, способност планирања и организовања, основу за добру усмену и писмену комуникацију. Поред компетенција на професионалном нивоу, студенти ће поседовати и добру основу из области хуманистичких наука и визуелних медија.

Основни ниво образовања дефинисан је програмом основних академских студија и намењен је студентима примарно заинтересованим за каријеру у области историје уметности. Савладавањем студијског програма основних академских студија, студенти стичу способности и компетенције: детаљно познавање и разумевање градива из области историје уметности; познавање рачунарске технике неопходне за рад у наведеној области; развијене навике за перманентним информисањем и образовањем, праћењем и применом нових сазнања у струци; развијену професионалну етику, одговорност и акрибичност у раду.

Шеф катедре: проф. др Зоран Јовановић

Секретар: Мина Лукић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Зоран Јовановић

Редовни професор

Марта Вукотић

Ванредни професор

Дејан Тубић

Доцент

Данијела Тешић Радовановић

Доцент

Мина Лукић

Асистент

Александра Димитријевић

Асистент

Небојша Станковић

Доцент