Језик и књижевност – ДАС

Докторске академске студије Језика и књижевности су интердисциплинарно усмерене на образовање и формирање стручног научног кадра оспособљеног да организује и реализује научна истраживања и подстиче развој изучавања језика и књижевности, захваљујући чему ће представљати компетентне сараднике оспособљене за квалитетан допринос не само у домаћим него и у међународним оквирима. Докторске академске студије из језика и…

Педагогија – ДАС

Сврха студијског програма докторских студија Педагогије је развој педагошке науке, критичког мишљења и образовање кадрова (доктора педагошких наука) оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања у области васпитања и образовања која доприносе хуманистичком развоју друштва и критички процењују резултате истраживања у педагогији и другим друштвено-хуманистичким наукама, узимајући у обзир савремена научна сазнања, друштвене…

Социологија – ДАС

Будући да је сврха студијског програма докторских студија развој критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања која доприносе хуманистичком развоју друштва и критички процењују домете истраживања у социологији и сродним наукама, циљ докторских студија социологије јесте: оспособљавање студената за самостални, научноистраживачки рад у социологији у области теоријских и…

Социологија – МАС

Студијски програм мастер академских студија Социологије у трајању од једне године (два семестра) има бодовну вредност 60 ЕСПБ бодова, након чега студенти стичу стручни назив Мастер социолог. Програм садржи један обавезни и пет изборних предмета, распоређених у пет изборних блокова, као и два практична предмета (стручну и педагошку праксу), који омогућавају студентима да заокруже и…

Српска књижевност и језик – МАС

Студијски програм мастер академских студија Српске књижевности и језика садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања: Мастер професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм јасно су дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној интернет…

Српски језик и књижевност – МАС

Студијски програм мастер академских студија Српског језика и књижевности садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања Мастер професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм јасно су дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној интернет…

Руски језик и књижевност – МАС

Мастер академске студије Руског језика и књижевности трају једну годину, односно, два семестра. Бодовна вредност мастер студија износи 60 бодова по Европском систему преношења бодова (European Credit Transfer System, ECTS). Студијски програм обухвата обавезне и изборне предмете.        Студије садрже два модула – језички и књижевни. У првом семестру студентима се, поред обавезних предмета, нуде…

Психологија – МАС

Мастер академске студије Психологије трају једну годину. Програм обухвата два модула: Психологија образовања и Клиничка психологија. Обавезни предмети у оквиру оба модула су: Методологија психолошких истраживања, Академске вештине, Студијски истраживачки рад и Стручна пракса, из којих се настава на оба модула изводи у летњем семестру.        Током зимског семестра студенти на оба модула бирају четири…

Педагогија – МАС

Мастер академске студије Педагогије трају  једну  годину. У том периоду студенти полажу три обавезна и у оквиру четири изборна блока бирају четири од укупно дванаест изборних предмета.        Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни, научни и педагошки рад у различитим областима педагогије.        Студијски програм обухвата обавезно подручје оспособљавања студената, а…

Енглески језик и књижевност – МАС

Студијски програм мастер академских студија Енглеског језика и књижевности усклађен је са одредбама ЗВО. Мастер академске студије Енглеског језика и књижевности надовезују се на основне четворогодишње академске студије и трају два семестра, односно, једну школску годину. Бодовна вредност мастер академских студија износи 60 бодова на годишњем нивоу по Европском систему преношења бодова (European Credit Transfer…