Историја уметности – МАС

Структура програма мастер академских студија Историје уметности одређена је кроз савремено стање и захтеве дисциплине историје уметности, као и у односу на специфичности друштвеног и културног контекста државе Србије и Косова и Метохије као њеног саставног дела; принципе савременог (европског) система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији.        Студијски програм мастер академских студија Историје уметности…

Социологија – МАС

Студијски програм мастер академских студија Социологије у трајању од једне године (два семестра) има бодовну вредност 60 ЕСПБ бодова, након чега студенти стичу стручни назив Мастер социолог. Програм садржи један обавезни и пет изборних предмета, распоређених у пет изборних блокова, као и два практична предмета (стручну и педагошку праксу), који омогућавају студентима да заокруже и…

Српска књижевност и језик – МАС

Студијски програм мастер академских студија Српске књижевности и језика садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања: Мастер професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм јасно су дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној интернет…

Српски језик и књижевност – МАС

Студијски програм мастер академских студија Српског језика и књижевности садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања Мастер професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм јасно су дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној интернет…

Руски језик и књижевност – МАС

Мастер академске студије Руског језика и књижевности трају једну годину, односно, два семестра. Бодовна вредност мастер студија износи 60 бодова по Европском систему преношења бодова (European Credit Transfer System, ECTS). Студијски програм обухвата обавезне и изборне предмете.        Студије садрже два модула – језички и књижевни. У првом семестру студентима се, поред обавезних предмета, нуде…

Психологија – МАС

Мастер академске студије Психологије трају једну годину. Програм обухвата два модула: Психологија образовања и Клиничка психологија. Обавезни предмети у оквиру оба модула су: Методологија психолошких истраживања, Академске вештине, Студијски истраживачки рад и Стручна пракса, из којих се настава на оба модула изводи у летњем семестру.        Током зимског семестра студенти на оба модула бирају четири…

Педагогија – МАС

Мастер академске студије Педагогије трају  једну  годину. У том периоду студенти полажу три обавезна и у оквиру четири изборна блока бирају четири од укупно дванаест изборних предмета.        Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни, научни и педагошки рад у различитим областима педагогије.        Студијски програм обухвата обавезно подручје оспособљавања студената, а…

Енглески језик и књижевност – МАС

Студијски програм мастер академских студија Енглеског језика и књижевности усклађен је са одредбама ЗВО. Мастер академске студије Енглеског језика и књижевности надовезују се на основне четворогодишње академске студије и трају два семестра, односно, једну школску годину. Бодовна вредност мастер академских студија износи 60 бодова на годишњем нивоу по Европском систему преношења бодова (European Credit Transfer…

Историја – МАС

Мастер академске студије обезбеђују стицање теоријских и практичних знања која оспособљавају дипломираног историчара да организује, припрема и изводи научноистраживачки рад, саопштава резултате тог рада и да настави стручно образовање у области историјске науке. На мастер академским студијама студенти овладавају знањем из појединих ужих научних области као и методолошким знањима уско везаним за исте научне области.…