Психологија – ОАС

Студијски програм Психологијe има јасно формулисане све стандарде, сврху, циљеве и исходе учења и усмерен је ка стицању академског звања: Психолог (први степен академских друштвено-хуманистичких студија из области психологије).        Услове за упис на студијски програм чине: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен пријемни испит и место на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте.       …

Педагогија – ОАС

Основне академске студије Педагогије треба да оспособе студенте за познавање педагошке науке и самостално разматрање фундаменталних проблема који се односе на васпитање и образовање; познавање релевантне педагошке литературе и основних тенденција у савременој педагошкој науци код нас и у ближем и ширем окружењу; познавање основних резултата теоријских и практичних истраживања у домену педагошке науке; професионалну…

Историја уметности – ОАС

Структура програма основних академских студија Историје уметности одређена је кроз савремено стање и захтеве дисциплине историје уметности, као и у односу на специфичности друштвеног и културног контекста државе Србије и Косова и Метохије као њеног саставног дела; принципе савременог (европског) система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији; потенцијале и специјализације наставника и сарадника Катедре за…

Филозофија – ОАС

Студијски програм Филозофије има јасно формулисане стандарде, сврху, циљеве и исходе учења и усмерен је ка стицању академског звања: Филозоф. Програм садржи утврђену листу обавезних и изборних предмета, а ниво оптерећења студената за сваки предмет и завршни рад исказан је у складу са Европским системом за пренос бодова (ЕСПБ). Обавезни и изборни предмети на основним…

Српска књижевност и језик – ОАС

Студијски програм основних академских студија Српске књижевности и језика садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања: Дипломирани професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм су јасно дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној интернет…

Руски језик и књижевност – ОАС

Студијски програм основних академских студија Руског језика и књижевности предвиђен je за извођење током 4 академске године (8 семестара) и носи 240 бодова по Европском систему преношења бодова (European Credit Transfer System, ECTS). Овај студијски програм усмерен је, пре свега, ка стицању професионалних знања из области русистике. Структура програма омогућава поступно и детаљно проучавање језика,…

Енглески језик и књижевност – ОАС

Студијски програм Енглеског језика и књижевности на основним академским студијама садржи све елементе предвиђене Законом о високом образовању. Усклађен са савременим принципима и трендовима, програм обухвата области енглеског језика, књижевности, историје и културе са циљем обезбеђивања свеобухватне теоријске основе, знања и примењивих вештина потребних за програм мастер академских студија и будуће радно ангажовање у области…

Српски језик и књижевност – ОАС

Студијски програм основних академских студија Српски језик и књижевност садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања: Дипломирани професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм су јасно дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној интернет…

Историја – ДАС

Докторске академске студије Историје Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у складу су са Болоњском декларацијом и трају три  године (шест  семестара, 180 ЕСПБ). Студијски програм се изводи кроз наставу, семинаре, самостални истраживачки рад студента, као и израду и одбрану докторске дисертације. По завршетку студија кандидат стиче научни назив Доктор…

Историја – МАС

Мастер академске студије обезбеђују стицање теоријских и практичних знања која оспособљавају дипломираног историчара да организује, припрема и изводи научноистраживачки рад, саопштава резултате тог рада и да настави стручно образовање у области историјске науке. На мастер академским студијама студенти овладавају знањем из појединих ужих научних области као и методолошким знањима уско везаним за исте научне области.…

Историја – ОАС

Листе обавезних и изборних предмета, са фондом часова, спецификацијом предмета – описом садржаја и основном литературом – и наставницима дате су у табелама стандарда 5. У спецификацији предмета дат је опис предмета, начин извођења наставе, начин полагања испита, бодовна вредност предмета.         Студије историје изводе се у Косовској Митровици; трају 4 године – 8 семестара;…