Проф. др Душан Ранђеловић
Катедра за психологију

Е-пошта: alkadule9@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, психолошке науке – клиничка психологија, 2004.године
 • Магистратура – Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци, Република Српска. Област: психолошке науке–педагошка психологија, тема: Ефикасност и психолошке основе наставе путем решавања проблема увиђањем, 2009. године.
 • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци, Република Српска. Област: психолошке науке –педагошка психологија, тема: Стилови учења и моделирање процеса учења, 2012.година.

 

Области интересовања и истраживања

 • Психологија образовања, посебно домен учења (когнитивни стилови, стилови учења, стратегије и технике учења) и психологија наставе
 • Методологија психолошких истраживања
 • Ментална хигијена – заштита и унапређивање менталног здравља младих
 • Психолошке основе етничких индентитета

 

 

Библиографија

 

Монографије

 

 • Костић, П., Влајић, А., Ранђеловић, Д. (2011): Приручник за тест професионалних опредељења ТПО-3. Центар за примењену психологију, Београд. ISBN: 978-86-83797-88-2. CIP 37.048.4(035). COBISS.SR-ID 187112716.
 • Димитријевић, Б. и Ранђеловић, Д. (2015): Потребе младих као приоритет друштвених организација и институција. Ниш:  Студентски културни центар Ниш,   ISBN 978-86-7757-222-8. CIP 364.6-053.6/.81 (497.11)(082)  163.1-053.6/.81(497.11)(082)  COBISS.SR-ID 218712588.

 

Уређивање монографија:

 

 • Крстић, М. , Ранђеловић, Д., Николић(2014). Уредили и приредили: У Мирослав Крстић, Душан Ранђеловић, Гордана Николић (ур) Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинтеграција. Тематски међународни зборник радова. Косовска Митровица: Филозофски факултет, број страна тематског међународног зборника: 334.  ISBN 978-86-6349-035-2. CIP 613.86-053.6(082) 316.62-053.6(082) COBISS.SR-ID 212303884.
 • Крстић, М. , Ранђеловић, Д, Минић, Ј. (2015). Уредили и приредили: У Мирослав Крстић, Душан Ранђеловић, Јелена Минић (ур) Старење и квалитет живота: транзиција и евроинтеграције. Тематски међународни зборник радова. Косовска Митровица: Филозофски факултет, број страна тематског међународног зборника: ISBN 978-86-6349-053-6.  CIP 159.922.63(082)  612.67(082)  316.346.32-053.9(082)  COBISS.SR-ID 220362508.

 

Прикази и чланци

 

 • Ранђеловић, Д. (2006): Ефикасност и неки домени примене медијације између жртве и починиоца,  Годишњак за психологију, Вол. 4., Но.4-5., стр. 189-206., Филозофски факулет, Ниш. ИССН: 1451-5407, УДК: 347.965.42. Категорија Р52
 • Ранђеловић, Д., Кашић, К. (2009): Базичне димензије личности и професионално опредељење ученика четвртог разреда средњих школа, Зборник радова Филозофског факултета, XXXИX/2009, Филозофски факултет, Косовска Митровица, стр 437-450. УДК: 159.923.2.072-057.874 (497.11)“2008“; 37.048.4-057.874 (497.11)“2008“. ИССН  0354-3293.
 • Минић, Ј., Ранђеловић, Д., Станојевић, Д.(2010): Осећај  кохерентности, самопоштовање и проактивно превладавање средњошколаца у условима друштвене кризе на Косову и Метохији, У проф. др Д. Маликовић (главни и одговорни ур.) Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица: Филозофски факултет. стр. 261-277. УДК:159.923.072-057.84 : 316.48 (497.115) . ИСБН: 978-86-80273-54-9. Оригинални научни рад. Рецензенти : Верица Стаменкова Трајкова и  Панајотис Цакирпалоглу.
 • Крстић, М., Ранђеловић, Д., Минић, Ј., Ранђеловић, К. (2010): Психолошки ресурси наставника у условима друштвене кризе. Годишњак Српске академије образовања. стр.817- 831. ИССН 1820-5461COBISS.SR-ID 140963340 УДК: 371.
 • Ранђеловић, Д., Костић, П., Вукмировић, И. (2011): Карактеристични стилови учења студената Универзитета у Приштини. Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем, Пале: Филозофски факултет, 22-23. мај 2010., књига 5, том 2, стр.639-650. Тема скупа: Наука и политика. Главни и одговорни уредник: проф.др Милош Ковачевић. ЦИП: 001:32(082);  ИСБН: 978-99938-47-31-1; COBISS.BH-ID 1991960.
 • Ранђеловић, Д. (2011): Подложност стресу као аспект менталног здравља студената универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Зборник радова Филозофског факултета, XЛ/2010, стр 33-345. ИССН 0354-3293. УДК: 159.944.4.072-057.875(497.115). COBISS.SR-ID 10455311.
 • Ранђеловић, Д, Костић , П (2011): Корелати националног идентитета Срба на Космету. У проф. др Д. Маликовић (ур) Идентитет и криза идентитета, Косовска Митровица: Филозофски факултет. стр. 220-236. Оригинлни научни рад. УДК: 323.1(=163.41)(497.115). ИСБН: 978-86-80273-67-9. ЦИП 159.923.2(082); COBISS.SR-ID 187932684. Оригинални научни рад. Рецензенти : Виолета Видан Арнаудова и  Panajotis Cakirpaloglu.
 • Минић, Ј., Ранђеловић, Д., Вукмировић, И. (2011): Корелати самопоштовања у периоду друштвене кризе. У проф. др Д. Маликовић (ур) Идентитет и криза идентитета, Филозофски факултет. стр. 93-109. УДК: 159.922.8.072-057.875(497.115) 159.923-057.875(497.115) ИСБН: 978-86-80273-67-9. ЦИП 159.923.2(082); COBISS.SR-ID 187932684. Оригинални научни рад. Рецензенти : Виолета Видан Арнаудова и  Panajotis Cakirpaloglu.
 • Ранђеловић, Д., Минић, Ј.(2011): Национални идентитет и ставови Срба са Севера Косова и Метохије о поштовању људских права. У проф. др Д. Маликовић, проф. др У. Шуваковић, проф. др О. Стевановић (уредници) Политичко насиље. Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр 299-318. УДК: 323.1(=163.41) (497.115)   342.7 (497.115). ИСБН 978-86-80273-69-3. ЦИП 323.26/.28(82)  316.48(497.115) (082)   323.1(497.115)(082)   323(497.115)’’19’’(082). COBISS.SR-ID 188560908.
 • Kostić, P., Ranđelović, D., Vukmirović, I. (2011). UNIVERSAL SKILLS TEST (UTS) – metric characteristics and practical application. Proceedings from International Conference. Conference topic:  Performance and Innovation in Education, October 28-29, “Dimitrie Centemir University’’, Tîrgu Mureş, Romania. Risoprint Publishing House, Cluj-Napoca. p 231-239. Editor: Gheorghe Pop, PhD. ISBN: 978-973-53-0624-3.
 • Минић, Ј., Станојевић, Д., Ранђеловић, Д.(2011): Самопоштовање, осећај кохерентности и стратегије превладавања стреса адолесцената са Косова и Метохије, Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем, Пале: Филозофски факултет, 22-23. мај 2010., књига 5, том 2, стр.651-666. Тема скупа: Наука и политика. Главни и одговорни уредник: проф.др Милош Ковачевић ЦИП: 001:32(082);  ИСБН: 978-99938-47-31-1; COBISS.BH-ID 1991960.
 • Dimitrijevic B., Randelovic D. (2012):  AGGRESSIVENESS AND SUSCEPTIBILITY TO STRESS IN SERBIAN STUDENTS FROM UNIVERSITY OF NIS AND UNIVERSITY OF PRISTINA-KOSOVSKA MITROVICA; Svіt socіalьnih komunіkacій, Naukoviй urnal Kiїvsьkiй mіnarodniй,Universitet, Donecьkiй nacіonalьniй Universitet, 2012, Tom 7, UDK 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659  S 62 BBK 60.524.224я, str.97-104. UDK 007 : 304 : 001, Kiїv, Ukraїna
 • Ranđelović, D., Jaredić, B. (2012): Learning styles and the achievement motivation in high-school students. Proceedings from International Conference. Conference topic: On New Trends in Education and Their Implications, 26-28 April, 2012 Antalya, Turkey. p. 1327-1338. Pegem Academy Publishing (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey   ISBN: 978-605-364-273-2. Editor: Prof. Dr. Zeki Kaya.
 • Ранђеловић, Д., Минић, Ј.(2012): Предиктори задовољства животом код студената. Енграми, вол 34 (1): стр 59-65.
 • Минић, Ј., Ранђеловић, Д. (2012): Корелати  потрошачког етноцентризма Срба из Северног дела Kосова и Mетохије, у проф. др М. Крстић (уред.), Социјализација у условима друштвене кризе,  Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 169-185. Рецезенти: Проф. др Диана Белевска (Македонија), доц. др Срђан Душанић (Република Српска), проф. др Бојана Димитријевић (Србија), проф. др Петар Костић (Србија),  УДК чланка 159.922.4 (=163.41)(497.115) 658.8:323.14 (=163.41)(497.115) , CIP  316.6(082) 159.922.4(082) 159.923.2(082)  ИСБН 978-86-80273-82-2  COBISS.SR-ID 195511820.
 • Ранђеловић, D., Минић, J. (2012): Национална везаност и самопоштовање код наставника основних школа, у Б. Јовановић, У. Шуваковић (ур. и прир.) Косово и Метохија 1912-2012, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2012.  стр. 617-636.   УДК 323.1(=163.41)(497.115) 342.7(497.115). ЦИП 323.26/.28(082) 316.48(497.115)(082) 323.1(497.115)(082) 323(497.115)“19“(082), ИСБН 978-86-80273-69-3, COBISS. SR-ID 188560308
 • Ranđelović, D., Lalić, B. (2013): Learning styles and certain aspects of human well-being at secondary school students. Journal of educational and instructional studies in the world, Volume: 3, Issue: 2 Article: 17, p 120-128.  ISSN: 2146-7463.               Dosputno onlajn
 • Krstić, M., Ranđelović, D., Babić-Antić, J. (2013):  Factors of mental health of students at the University of Pristina-Kosovska Mitrovica. Journal of educational and instructional studies in the world. Volume: 3, Issue: 2 Article: 13, p 87-93.  ISSN: 2146-7463.  Dostupno onlajn.
 • Ranđelović, D., Minić, J., Kostić, P.(2013). Cognitive, social and personal determinants of educational achievement. Svіt socіalьnih komunіkacій, Tom 10, str 137-144, (Podaci o časopisu: Svіt socіalьnih komunіkacій, Izdavač: Naukoviй urnal Kiїvsьkiй mіnarodniй  Universitet, Donecьkiй nacіonalьniй Universitet, 2012, Tom 7, ISSN 2307-6134.  UDK 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659  S 62 BBK 60.524.224я,  Kiїv, Ukraїna.). Доступно онлајн.
 • Ранђеловић, Д. (2013).  Могућности моделирања процеса учења у разредној настави. У проф. др Б. Јовановић (главни одговорни ур) Појединац, породица, друштво у транзицији. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2013: стр 283-303. Рецезенти:  проф. др Диана Белевска (Македонија), доц. др Срђан Душанић (Република Српска),проф. др Бојана Димитријевић (Србија),проф. др Петар Костић (Србија). УДК чланка: 371.311.5:159.953.5  37.015.3 :159.922.7   CIP  316.6(082)  159.92(082)  ISBN 978-86-6349-017-8  COBISS.SR-ID 203558412.
 • Живковић, П., Ранђеловић, Д. (2013)  Корелати професионалног идентитета наставника. Теме XXXVII (2): стр 647-666. УДК чланка: 71.213.3  ISSN 0353-7919. Издавач: Универзитет у Нишу. Доступно онлајн.
 • Лалић, Б., Ранђеловић, Д. (2013) Контакт и религиозност као предиктори интергрупних ставова у конфликтној средини. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини XLIII (2): стр 213-232. УДК чланка: 316.644-057.875:2]:159.923.5.072(497.115)   316.613.42(497.115) ; 316.647:2-67(497.115) ИД: 203418124  ISSN 0354-3293  (Online) ISSN 2217-8082. Издавач: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Доступно онлајн.
 • Ranđelović, D., Babić-Antić, J., Kostić, P. (2013) Empirical experiences and achievements of serbian and foreign researchers in the area of efficiency of problem based instructional strategy Academica Science Journal, No. 1 (2), p 26-36. ISSN: 2285-8083. Izdavač: DIMITRIE CANTEMIR UNIVERSITY, TARGU MURES, ROMANIA. Dostupno onjlajn.
 • Ранђеловић, Д., Крстић, М., Бабић-Антић, Ј. (2013) The importance of monitoring the mental health among the students,  Academica Science Journal,  No. 2 (3), p 19-28. ISSN: 2285-8083. Izdavač: DIMITRIE CANTEMIR UNIVERSITY, TARGU MURES, ROMANIA. Dostupno onlajn.
 • Ранђеловић, Д., Митровић, М. & Димитријевић, Б. (2014). Агресивност и задовољство животом у условима друштвене кризе. Теме, 38(4), 1629-1646. UDK 17.021.1:316.613.4:316.642.2; ISSN 0353-7919.
 • Зубић, И.,  Ранђеловић, Д., Тодоровић, Д. (2014) Повезаност димензија партнерског  афективног везивања и глобалног самопоштовања. Зборник радова филозофског факултета ХLIV (1)/2014… стр 335-352                   УДК: 159.922.072-058.8(497.11)         159.942.072-058.8(497.11)… ISSN 0354-3293   eISSN  2217-8082. Издавач: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. DOI:10.5937/ZRFFP 44-5856  Доступно онлајн.
 • Ранђеловић, Д.(2014). Доминатни стилови учења код средњошколаца. У Мирослав Крстић, Душан Ранђеловић, Гордана Николић (ур) Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинтеграција. Тематски међународни зборник радова. Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр:291-309. ISBN 978-86-6349-035-2. CIP 613.86-053.6(082)  316.62-053.6(082)  COBISS.SR-ID 212303884.
 • Ранђеловић, К:, Ранђеловић, Д. (2014). Упитник социјалне вероватноће и потенцијалних последица – провера поузданости и валидности на српској популацији. Зборник радова Филозофског факултета. Год. 44, бр. 3 (2014), стр. 391-413- ISSN 0354-3293. УДК: 159.942.3.075-053.81  616.89-008.441, COBISS.SR-ID 212251148.  Издавач: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовкој Митровици.
 • Zikic O, Krstic M, Randjelovic D, Nikolic G, Dimitrijevic B & Jaredic B. (2015). Anxiety and Depressiveness in Students with Childhood War-Related Experiences. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, JOURNAL OF LOSS & TRAUMA,  vol. 20 br. 2, str. 95-108.    ISSN: 1532-5024. DOI: 10.1080/15325024.2013.828560. Izdavač: Taylor & Francis Ltd.
 • Ranđelović, D., Mitrović, M., Krstić, M (2015). Aggressiveness, depression and academic achievement of students. Теме 39(3), str 701-714. UDK 371.78-057.87. Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804. Izdavač: Univerzitet u Nišu.
 • Ranđelović, K., Ranđelović, D. (2014) Osobine ličnosti i socijalna anksioznost kod studenata.  Комунікаційні технології. Том 6. п 152- 160.  УДК чланка: 007: 304: 004.9. Подаци о часопису:  ISSN 2311-4371.     УДК 316.28: 316.77(075.8) + 007: 304: 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659       К 42     ББК 83.56я73. Издавач: Київський національний університет культури і мистецтв.
 • Ранђеловић, К., Ранђеловић, Д. (2014) Osobine ličnosti i socijalna anksioznost kod studenata.  Комунікаційні технології. Том 6. стр 152- 160.  УДК чланка: 007: 304: 004.9. Подаци о часопису:  ISSN 2311-4371.     УДК 316.28: 316.77(075.8) + 007: 304: 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659       К 42     ББК 83.56я73. Издавач: Київський національний університет культури і мистецтв.
 • Ranđelović, D., Krstić, M., & Babić-Antić, J. (2015). Academic Success, Anxiety and Depressiveness as the Predictors of Life Satisfaction among the Students. Journal of Eeducational and Instructional Studies in the World, 5(1), p. 2146-7463 . ISSN: 2146-7463. Izdavač: Anadolu Üniversitesi, Turska. Dostupno onlajn.
 • Костић, С., Ранђеловић, Д., Јеремић, В., Костић, Б. (2015). Особине личности и страх од смрти код старих особа. У   Мирослав Крстић, Душан Ранђеловић, Јелена Минић (ур) Старење и квалитет  живота: транзиција и евроинтеграције. Тематски међународни зборник радова. Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр 45-67. УДК 159.923   612.013:159.9-053.9 612.013:316-053.9  364.624.6:612.67. ISBN 978-86-6349-053-6.  CIP 159.922.63(082)  612.67(082)  316.346.32-053.9(082)  COBISS.SR-ID 220362508.
 • Ranđelović, D., Mitrović, M., Todorović, D. (2015) Psychological Counceling Center for Students – Need, Desire, Necessity. Зборник радова Филозофског факултета. 45 (3): 143-169 UDK: 159.922.6.075-057.875 (497.11) ’’2007/2013’’  615.851-057.875 (497.11) ’’2007/13’’. DOI: 10.5937/yrffp45-8663.            ISSN 0354-3293. eISSN 2217-8082. Издавач: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовкој Митровици.
 • Ранђеловић, Д., Костић, С., Тодоровић Д. (2016) .  Ефекти физичког умора на неке когнитивне функције. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, br. 46-1, str. 341-357, 2016. UDK: 159.944.4.072-057.875:159.922.72.  DOI:10.5937/ZRFFP46-10280. ISSN 0354-3293. eISSN 2217-8082. Издавач: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовкој Митровици.

 

 

Репрезентативне референце:

 

 • Zikić, O., Krstić, M., Randjelovic, D., Nikolic, G., Dimitrijevic, B., Jaredic (2015) Anxiety and Depressiveness in Students with Childhood War-Related Experiences.  Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, vol 20, Issue2, p.95-108.  DOI: 10.1080/15325024.2013.828560.  ISSN: 1532-5024. Publisher: Routledge (Taylor & Francis Group).
 • Ранђеловић, Д., Митровић, М. & Димитријевић, Б. (2014). Агресивност и задовољство животом у условима друштвене кризе. Теме, 38(4), 1629-1646. UDK 17.021.1:316.613.4:316.642.2; ISSN 0353-7919
 • Ranđelović, D., Mitrović, M., Krstić, M (2015). Aggressiveness, depression and academic achievement of students. Теме 39(3), str 701-714. UDK 371.78-057.87. Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804. Izdavač: Univerzitet u Nišu.
 • Ranđelović, D., Lalić, B.(2013): Learning styles and certain aspects of human well-being at secondary school students. Journal of educational and instructional studies in the world, Volume: 3, Issue: 2 Article: 17, p 120-128. ISSN: 2146-7463.
 • Ранђеловић, Д.(2014). Доминатни стилови учења код средњошколаца. У Мирослав Крстић, Душан Ранђеловић, Гордана Николић (ур) Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинтеграција. Тематски међународни зборник радова. Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр:291-309. ISBN 978-86-6349-035-2. CIP 613.86-053.6(082) 62-053.6(082)  COBISS.SR-ID 212303884.
 • Ranđelović,, Babić-Antić, J., Kostić, P. (2013) Empirical experiences and achievements of serbian and foreign researchers in the area of efficiency of problem based instructional strategy. Academica Science Journal, No. 1 (2), p 26-36. ISSN: 2285-8083. Dostupno onlajn.
 • Ранђеловић, Д. (2013). Могућности моделирања процеса учења у разредној настави. У проф. др Б. Јовановић (главни одговорни ур) Појединац, породица, друштво у транзицији. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2013: стр 283-303.
 • Ranđelović, D., Minić, J., Kostić, P.(2013). Cognitive, social and personal determinants of educational achievement. Svіt socіalьnih komunіkacій, Tom 10, str 137-144, UDK 007: 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659 S 62 BBK 60.524.224я,  ISSN 2307-6134. http://www.kymu.edu.ua/wsc/
 • Костић, П., Влајић, А., Ранђеловић, Д. (2011): Приручник за тест професионалних опредељења ТПО-3. Центар за примењену психологију, Београд. ISBN: 978-86-83797-88-2. CIP 37.048.4(035). COBISS.SR-ID 187112716.

 

Остало

 

 • Од 2003-2004- ангажовање на пројекту „Диверзионе шеме и модели у локалној заједници“. Носилац пројекта: УНИЦЕФ. Пројекат је подржан д стране Министарства правде, Министарства просвете и спорта, Министарства унутрашњих послова, Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику Републике Србије, а реализован је у сарадњи са Центром за социјални рад у Нишу, Градом Нишом, Београдске канцеларије УНИЦЕФ-а и Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (СИДА).
 • Од 2005 до 2007. године – ангажовање на пројекту Министарства науке: „Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције“, (Евиденциони број пројекта: 149014Д) у својству истраживача-стипендисте. Био сам распоређен на потпројекту: „Образовање и етика мира на Балкану“.
 • Од марта до децембра 2010 – ангажовање на пројекту : Наставни рад у школама на Косову и Метохији у условима друштвене кризе. (По одлуци Министарства на науку и технолошки развој, број: 401-00-00052/2010-01, од 13.03.2010). Улога координатора научно-истраживачких активности.
 • Од 2005-2016. године – Руководилац пројекта: Психолошко саветовалиште за студенте Универзитета у Нишу. Пројекат је подржан од стране Ректората Универзитета у Нишу и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Носилац пројекта: Савез студената Универзитета у Нишу (до 2013.године) и Студентски културни центар Ниш (од 2014 године).
 • Од марта 2011-ангажовање на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ’’Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција ’’ (Евиденциони број пројекта 47023). Категорија истраживача: А3.
 • Завршен базични и одслушан напредни ниво едукације за гешталт психотерапију (Гешталт студио Београд, од 2010-2013).