Проф. др Игор Ђурић
Катедра за педагогију

Е-пошта: djuricigor1@gmail.com

 

 

 

 

 


Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет у Приштини, 1999. године.
 • Магистратура – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Образовање одраслих у Србији од 1870. до 1918. године“, 2006. године.
 • Докторат- Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Образовање и усавршавање наставника средњих стручних школа“, 2012. године.

Области интересовања и истраживања

 • Образовање одраслих
 • Професионални развој наставника
 • Економика образовања


Библиографија

Монографије

 • Образовање и усавршавање наставника средњих стручних школа. Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (ISBN: 978-86-6349-078-9).

Прикази и чланци

 • Ђурић, И. (2017). Управљање образовањем и његово финансирање, Филозофски факултет у Косовској Митровици, Косовска Митровица: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. 47-2, стр. 301-316 М51. ISSN 0354-3293. М51
 • Кулић, Р.,Милачић, С., Ђурић, И. (2015). Квалитет људског потенцијала и економски развој на националном нивоу. Андрагошке студије, Бр. 1, стр. 65–86
 • Ђурић, И. (2015). Смисао и значај менаџмента у образовању, Косовска Митровица: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. XLV (4), стр. 117-135.
 • Кулић, Р., Ђурић, И. (2014). Квалитет људских ресурса и конкурентна способност националне економије, Андрагошке студије, Бр. 2 (2014), стр. 29-46.
 • Đurić, I., Đurić, D., Živković, P. (2013), Secondary vocational education in service of economic growth and society development, Economics of Agriculture, Institute of Agricultural Economics, No 4., p. 759-775.
 • Ђурић, И., (2013), Перцепција квалитета и задовољство иницијалним образовањем наставника средњих стручних школа, Настава и васпитање, LXII, бр. 2, стр. 304-318.
 • Дьюрич, И., Вучинич, Д., (2012), Профессиональное развитие преподавателя на основе стандартов педагогической компетентности. У: Лобанова Н.А., Скворцова, В.Н., (Ред.) Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития. Материалы 10-й юбилейной международной конференции, Санкт-Петербург. Выпуск 10,Часть I. Стр. 300-303.
 • Ђурић, И., (2006/7), Народне књижнице и читаонице и њихов допринос образовању одраслих у Србији у другој половини 19. и на почетку 20. века, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, Књига 2, Лепосавић, стр. 52-61.
 • Кулић, Р., Ђурић, И., (2010), Андрагогија у концепцији студија на неким високошколским установама, Међународни научни скуп „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, Филозофски факултет у Косовској Митровици, Косовска Митровица. стр. 101-113.

Остало

 • Учешће у пројекту Наставни рад у школама на Косову и Метохији у условима друштвене кризе. По одлуци Министарства за науку и технолошки развој, број: 401-00-00052/2010-01.
 • Руководилац студијског програма докторских студија Педагогија
 • Рецензент радова у часопису Зборник радова Филозофског факултета у Приштини
 • Предавач и ментор на докторским студијама на студијском програму Педагогија, предавач на студијском програму Социологија
 • Предавач на Програму за педагошко-психолошко и методичко оспособљавање наставника, Филозофски факултет у Косовској Митровици.
 • Члан Савета Филозофског факултета у Косовској Митровици.