Проф. др Глигор Самарџић
Катедра за историју

Е-пошта: gligorijas@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера

 • Диплома – студије историје на Филозофском факултету у Приштини [са привременим седиштем у Косовској Митровици] 25. 11. 1999.
 • Магистарска теза „Римљани у долини Неретве и Требишњице“, Филозофски факултет у Приштини [са привременим седиштем у Косовској Митровици] 11. априла 2005.
 • Докторска дисертација „Јужна провинција Далмација од I до III вијека н. е.“ Филозофски факултет у Приштини [са привременим седиштем у Косовској Митровици] 09. 12. 2009.

 

Библиографија

Монографија:

 • Глигор Самарџић, Источна Херцеговина у римско доба, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2015; ISBN 978-86-6349-040-6.

Чланци-радови:

 • Глигор Самарџић, Један примјерак античког новца са Косова и Метохије, У: (ур. З. Аврамовић), Друштво Срба са Косова и Метохије (тематски зборник), Косовска Митровица 2007, 31-40. CIP 93O. 85(=163.41) (497. 115) (082); UDK 652 (497. 15) ”3”; ISBN 86-85047-08-0.
 • Глигор Самарџић, Два примјерак античког новца са Косова и Метохије, У: (ур. З. Аврамовић), Друштво Срба са Косова и Метохије (тематски зборник), Косовска Митровица 2008, 9-21. CIP 93O. 85(=163.41) (497.115) (082).; UDK  85:904 (497.115). ISBN 978-86-85047-11-4.
 • Глигор Самарџић, О проблемима размјештаја илирског племена Ардијеја, Међународни научни скуп (тематски зборник) „НУКА, КУЛТУРА И ИДЕОЛОГИЈА“ Бањалука 12. и 13. децембар 2008, 303-317. CIP 81(082) 821 09(082) 94(082) 1(082).;  ISBN 978-99938-34-92-2.
 • Глигор Самарџић, Цар Костанције II и два примјерка његова новца са Косова и Метохије, У: (ур. Р. Петровић), Друштво Срба са Косова и Метохије (тематски зборник), Косовска Митровица 2009, 8-17. CIP 94 (497. 115) (082);  ISBN 978-86-80273-36-5.
 • Глигор Самарџић, Један примјерак античког новца Костанса I са Косова и Метохије, У: (ур. Р. Петровић), Друштво Срба са Косова и Метохије (тематски зборник), Косовска Митровица 2009, 7-13. CIP 85(497. 115) (082)  821. 163.41.09(082);   ISBN 978-86-80273-47-1.
 • Глигор Самарџић, О проблемима граничних подручја Илирика, Међународни научни скуп (тематски зборник) „НУКА, КУЛТУРА И ИДЕОЛОГИЈА“ Бањалука, 27. и 28. новембар 2009. CIP 81(082) 821. 09(082) 94(082) 1(082).; ISBN 978-99938-34-92-2.
 • Глигор Самарџић, Косово и Метохија кроз нумизматичке налазе у првој половини IV вијека, (Међународни научни скуп) (ур. Д. Маликовић) „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“ књ 3, (8-9. Октобар 2009), Косовска Митровица 2010, 41-51; ISBN 978-86-80273-52-5 (тематски зборник). УДК 904:737.1“672(497.115), ISBN 978-86-80273-52-5; COBISS.SR-ID
 • Глигор Самарџић, Запажања о гомилама Билећког краја, (Међународни научни скуп) (ур. Ђ. Одавић) „Херцеговина од праисторије до данас“ Требиње 12-14.12.2007, Трибуниа 12, Требиње 2010, 21-33. ISSN -0352-101X.;   CIP  94 (082).;  ISSN -0352-101X.
 • Глигор Самарџић, Zu Problemen der Ubikation des römischen Straßennetzes und der Raststätten Ad Zizio-Asamo in Süddalmatien, Београдски историјски гласник 1, Belgrade 2010, 51-67. (УДК 904:625.7“652“(398) ISSN 2217-4338; COBISS.SR-ID 180455692).
 • Глигор Самарџић, Налази новца Константина Великог и његових синова на Косову и Метохији, (Међународни научни скуп) У: (М. Ракоција), Nis and Byzantium-The Proceedings of the International, IX, Niš 2011,159-169. УДК 904“53(497.11) (082), ISBN 978-86-6101-031-6; COBISS.SR-ID
 • Глигор Самарџић, Требиње са околином у радовима Богумила Храбака, У: (ур. Д. Маликовић) Живот и дјело академика Богумила Храбака (Међународни тематски зборник), Косовска Митровица 2011, 413-443, УДК 94(497.15 ТРЕБИЊЕ) ISBN 978-86-80273-68-6; COBISS.SR-ID
 • Глигор Самарџић, The eastern Adriatic coast and its hinterland in Polybius’ Histories, (Међународни тематски Зборник) (ур. М. Пикула) “Наука и идентитет“ књ. 6/2, Пале 2012, 95-104, (ISBN 978-99938-47-39-7; COBISS.BH-ID 2728472).
 • Глигор Самарџић, COMMUNICATION ROUTES AND SETTLEMENTS IN KOSOVO AND METOHIJA IN OLD ITINERARIES (FROM ANTIQUITY TO OTTOMAN PERIOD (ур. Б. Јовановић), (Међународни тематски зборник), Косовска Митровица 2012, 651-672, УДК 904:711.4“652“(497.115); 711.7(497.115)(091) ISBN 978-86-80273-87-7; COBISS.SR-ID 195778060).
 • Глигор M. Самарџић, Од утробе до социјализације у антици (о образованју и васпитању), У: (ур. Д. Бранковић), Филозофски факултет у Бањалуци, Зборник радова међународног научног скупа (Бањалука 2-3. новембар 2012), Бањалука, 2013, 565-582. (ISBN 978-99955-59-39-7; COBISS.BH-ID 3990888).
 • Глигор M. Самарџић, Радмило Пекић, Значај античких споменика у саставу културне баштине Косова и Метохије за глобалну културну баштину под заштитом UNESCO-a, (ур. Б. Јовановић), Међународна научна коференција „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА“, Косовска Митровица, 2013, 819-834. УДК 323 (=18) (479. 115) 7.025:34 (479. 115) ISBN 978-86-6349-018-5; COBISS.SR-ID 203852556.
 • Глигор M. Самарџић, Радмило B. Пекић, Значај средњовјековних споменика културне баштине Косова и Метохије под заштитом UNESCO-a, У: (ур. Б. Јовановић), Међународна научна коференција „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА“, Косовска Митровица 2013, 709-722. УДК 323.13 (=18) (479.115)“19/20“  12 (=163) (479. 115)“19/20“ ISBN 978-86-6349-018-5 ; COBISS.SR-ID 203852556.
 • Глигор M. Самарџић, Соња Стаменковић, Налази новца Константина Великог и његових синова у музеју Херцеговине у Требињу, У: (ур. Д. Бојовић), Међународни научни скуп (поводом 17000. Годишњице Миланског едикта 31. мај – 2.јун 2013 ) Свети Цар Константин и хришћанство, Ниш 2013, 515-526. УДК 902.01(497.6) “03“ 737.1.032(497.6); ISBN 978-86-84105-39-6; COBISS.SR-ID 198383628).
 • Глигор M. Самарџић, Фирентинци на Балкану, Зборник радова Филозофског факултета, XLII (1)/2013, Косовска Митровица 2013, 545-558.(научна критика) (УДК 94(=131.1)(497)“13/16“(049.32) (ISSN 0354-3293) (COBISS.SR-ID 1045511).
 • Глигор M. Самарџић, Остава римског новца из средине III века са локалитета Изворе код Косовске Митровице, У: (ур. Б. Јовановић), Зборник радова Филозофског факултета, XLIII(2)/2013, Косовска Митровица 2013, 389-411. УДК: 94(=131.1) (497)“13/16“(049.32) (ISSN 0354-3293) (COBISS.SR-ID1045511).
 • Глигор M. Самарџић, Традиција начина и облика сахрањивања на југу провинције Далмације, У: Зборник радова са међународног научног скупа (ур. В. Милисављевић), „Наука и традиција“ (Пале, 18 – 19. мај 2012) , Том 2/1,  Пале 2013, 35-53. (DOI7251/NSFF 1301035S; ISBN 978-99938-47-47-2; COBISS.BH-ID 3643160).
 • Глигор M. Самарџић, Lokalität Salthua, Радови Филозофског факултета 15/16, Пале 2013, 523-535.(ISSN – 1512 – 58 -58; COBISS.BH – ID 7948 294).
 • Глигор Самарџић, Косово и Метохија кроз нумизматичке налазе у првој половини IV вијека, Зборник радова Филозофског факултета Косовска Митровица, XXXVIII/2009, (2010), 106-107. CIP  93/94 ; ISSN 0354-3293 (књига резимеа).
 • Глигор M. Самарџић, Радмило Пекић, Значај античких споменика у саставу културне баштине Косова и Метохије за глобалну културну баштину под заштитом UNESCO-a, Међународна научна коференција „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА“, Косовска Митровица, 2013, 138 (Зборник резимеа) (ISBN 978-86-6349-004-8; COBISS.SR-ID 200556044).
 • Глигор M. Самарџић, Античко наслеђе у Лучи, Међународна научна конференција „Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813-2013)“ (1-2/11/2013) Косовска Митровица 2013, 58-59 (Зборник резимеа) (ISBN 978-86-6349-010-9).
 • Глигор M. Самарџић, Радмило B. Пекић, Значај средњовјековних споменика културне баштине Косова и Метохије под заштитом UNESCO-a, Међународна научна коференција „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЈА“, Косовска Митровица 2013,144, (Зборник резимеа) (ISBN 978-86-6349-004-8; COBISS.SR-ID 200556044).
 • Глигор M. Самарџић, Биљешке о миљоказима са југа провинције Далмације, Међународни научни скуп „Антика и савремени свет – тумачење антике“ Београд-Сремска Митровица 18-20. октобар 2013, 37 (Књига резимеа) (ISBN 978-86-89367-02-7; COBISS.SR-ID 201751820).
 • Радмило B. Пекић, Глигор M. Самарџић, ХРИШЋАНСКИ – ПРАВОСЛАВНИ СПОМЕНИЦИ ТРАВУНИЈЕ У ИСТОРИОГРАФИЈИ И САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ, Међународни научни скуп „Наука и савремени универзитет“ (15-16. Новембар 2013), Ниш 2013, 166-167 (Књига сажетака) (ISBN 978-86-7379-303-0).
 • Глигор М. Самарџић, Радмило Б. Пекић, Хришћански – православни споменици Травуније у историографији и савременом друштву, Историографија и савремено друштво, Међународни тематски зборник радова, са одржаног научног скупа Наука и савремени универзитет 3, Филозофски факултет Ниш 2014, 147-161, УДК 94(100)“05/…“ 726.54:271.22(497.11) ISBN 978-86-7379-346-7    COBISS.SR-ID
 • Глигор М. Самарџић, Комуникација AD ZIZIO EPIDAURO и путна станица ASAMO у историографским изворима, У: (ур. Р. Пекић) Клобук кроз историју, Међународни тематски зборник, Музеј Херцеговине Требиње, Удружење  добровољаца и ратника ослободилачких ратова, потомака и поштовалаца „Клобук” Требиње 2014, 39-59; УДК Рада: 94 (497.6 Требиње), УДК 94(497.6 Клобук) (082), ISBN 978-99938-744-3-0 (Музеј Херце_овине), COBISS.RS-ID 4531736.
 • Глигор М. Самарџић, О привремени приликама у долини Требишњице у античко доба, У: (ур. Б. Јовановић), Зборник радова Филозофског факултета XLIV (3), Косовска Митровица 2014, 193-208, УДК 904(497.6)“00/03″  COBISS.SR-ID 212241164 9  ISSN 0354-3293.
 • Глигор М. Самарџић, Намјесништво и инфраструктурни развој у провинцији Горњи Илирик /Далмацији у време Пубија Корнелија Долабеле, У: (ур. Б. Јовановић), Зборник радова Филозофског факултета XLIV (3), Косовска 2014, 209-223; УДК 94(398)“00″ 930.2:003.071=124’02*(398)“00″ COBISS.SR-ID 212241932 ISSN 0354-3293.
 • Глигор M. Самарџић, Биљешке о миљоказима са југа Далмације, У: (ур. К. Марицки-Гађански), Антика и свремени свет – тумачење антике, Међународни тематски зборник, Београд 2014, 357-371; UDC 904:725.94.024(497.5 Dalmacija) ISBN 978-86-89367-03-4 COBISS.SR-ID 207866636.
 • Глигор M. Самарџић, Налази из села Градац и Убоско на комуникацији Narona-Ad Zizio, У: (ур. Б. Јовановић), Зборник радова Филозофског факултета, XLIV (1), Косовска Митровица 2014, 385-408; УДК 904:625.7“652“(398) 904“652“(497.6-11) DOI: 10.5937/ZRFFP44-5746 ISSN 0354-3293; eISSN2217-8082   COBISS.SR-ID 10455311.
 • Глигор M. Самарџић, Античко насљеђе у Лучи Микрокозма (трагом М. Флашара), У: (ур. Б. Јовановић), „Од Косовског завета до Његошевог макрокозма“, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица 2014, 307-318; УДК: 821.163.41.09-1 Петровић Његош П. II2(37/38) ISBN 978-866349-026-0 COBISS.SR-ID 210648332.
 • Глигор M. Самарџић, Путна станица Asamo у историјским изворима, Радови Филозофског факултета бр. 16 књ. 2, Пале 2014, 85-98; УДК 0/9 Рад: УДК 904:625.7 (398)  DOI7251/RFFP1614085S  ISSN 1512-5858  COBISS.BH-ID 7948294.
 • Глигор M. Самарџић, Забиљешке о античким бунарима на комуникацији Diluntum–Salluntum, Радови Филозофског факултета бр. 16 књ. 2, Пале 2014, 211-218, УДК 0/9 Рад: УДК 904(398):628.112   DOI7251/RFFP1614211 ISSN 1512-5858   COBISS.BH-ID 7948294.
 • Глигор Самарџић, Слобода исповиједања хришћанске вјере на југу провинције Далмације, У: Вера Бујевић (ур.) Међународни тематски зборник радова са научног скупа (Пале, 6-8. Јуни 2014) Филозофски факултета књ. 9, том 2/1, Пале 2015,стр. 87-94. DOI 10.7251/ ZRNSFFP0915087S SR-ID 5016856 ISBN 978-99938-47-67-0.
 • Глигор М. Самарџић, Биљешке о путној станици и насељу Vindenis на комуникацији Naisus-Lisus (један примјер из прве половине IV вијека), У: Б. Јовановић (ур.) Зборник радова Филозофског факултета XLV (01), Косовска Митровица 2015, 69-78. DOI: 5937/ZRFFP45-8173 УДК 904:625.7“652“(398)   904“652“(497.11)  COBISS.SR-ID 10455311  ISSN 2217-8082
 • Gligor Samardžić, On viticulture tradition (Some examplesfrom the south of Dalmatia), u: Jovanović (ed.) Collection of Papers of the Faculty of Philosophy XLV (03), Косовска Митровица 2015, 83-92. DOI: 10.5937/ZRFFP45-9243 УДК 904:634.8“652“(398) COBISS.SR-ID 10455311  (Online) = ISSN 2217-8082  ISSN 0354-3293
 • Глигор М. Самарџић, Биљешке о комуникацији Мокри ДоДилунтум са успутним насељима, У: Б. Јовановић (ур.) Зборник радова Филозофског факултета XLV (04), Косовска Митровица 2015, 153-164. DOI: 10.5937/ZRFFP45-9620 УДК 904:625.7“652“(398) 904“652“(497.6-11)  SR-ID 10455311  ISSN 2217-8082.
 • Глигор М. Самарџић, Биљешке о античкој топографији источне Херцеговине на основу римских итинерара, У: П. Миленковић, С. Стојшин, А. Пајванчић-Цизељ (ур.) Међународни тематски зборник „Друштво и простор, епистемологија простора, друштвени простор, културноисторијска значења, Нови Сад 2015, 324-340.  ISBN 978-86-81319-07-9; ISBN 978-86-6065-345-3; ISBN 978-86-80186-11-5 DOI: 10.5937/ZRFFP45-9620 УДК 904:625.7“652“(398)   904“652“(497.6-11)  SR-ID 10455311.
 • Глигор М. Самарџић, Биљешке о античкој топографији Горње Мезије на основу римских итинерара, У: (ур. Б. Јовановић), Зборник радова Филозофског факултета XLVI (1), Косовска Митровица 2016, 419-436. УДК 904:625.7“652“(398); DOI: 10.5937/ZRFFP46-10812; COBISS.SR-ID 10455311 ISSN 0354-3293.
 • Глигор М. Самарџић, Биљешке о комуникацији Невесиње-Anderba са успутним насељима, У: (ур. Б. Јовановић), Зборник радова Филозофског факултета XLVI (2), Косовска Митровица 2016, 307-316. УДК 904:625.7“652“(398); DOI: 10.5937/ZRFFP46-11855; COBISS.SR-ID 10455311 ISSN 0354-3293.
 • Gligor M. Samardžić, On the Roman Villas on the south of province of Dalmatia, У: (ур. Б. Јовановић), Зборник радова Филозофског факултета XLVI (3), Косовска Митровица 2016, 3-10. Orginal Scientific Paper 904:728.84“652“(398); DOI: 10.5937/ZRFFP46-12088; COBISS.SR-ID 10455311 ISSN 0354-3293.
 • Глигор M. Самарџић, БИЉЕШКЕ О НАСЕЉАВАЊУ ИТАЛИКА НА ЈУГУ ПРОВИНЦИЈЕ ДАЛМАЦИЈЕ: НЕКОЛИКО ПРИМЈЕРА СА ПОДРУЧЈА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ, ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ – JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA, Матица српска, Одељење за књижевност и језик, 18, Нови Сад, 2016, 227-237, M24. ISSN 1450-6998 | UDC 930.85(3)(082), UDC 325(497.6 Hercegovina) 314.1(497.6 Hercegovina), ISSN 1450–6998
 • Snežana Ferjančić, Gligor Samarđžić, New epigraphic finds from Rogatica in Roman Dalmatia, Arheološki vestnik, 68, Ljubljan 2017, 471–478.  Orginalni naučni rad             ISSN 0570-8966    ISSN 1581-1204 (spletne publikacije)
 • Глигор M. Самарџић, Биљешке о слободи исповиједања хришћанске вјере у Горњој Мезији (један примјер с краја III и из прве половине IV вијека), Црквене студије Ниш (Church Studies, Nis), бр. 14, Ниш 2017, 247–257. (М24)  Оргинални научни рад    УДК 271.2(497.115)“2/3“      ISSN 1820-2446
 • Глигор M. Самарџић, О нумизматичким налазима са југа провинције Далмације (примјери са подручја источне Херцеговине), У: M. Лончар-Вујновић (ур.) Зборник радова Филозофског факултета, XLVII (01), Косовска Митровица 2017, 27–42. Оргинални научни рад 904:737.1.032(37)“00/03 DOI:10.5937/ZRFFP47-13036  COBISS.SR-ID 10455311  ISSN 0354-3293  eISSN: 2217-8082
 • Глигор M. Самарџић, Римска комуникација EpitauroResinum, У: M. Лончар-Вујновић (ур.) Зборник радова Филозофског факултета, XLVII (02), Косовска Митровица 2017, 195–212. Оргинални научни рад 904:625.7″652″(398) 904″652″(497.6-11) 904″652″(497.16) DOI:10.5937/ZRFFP47-13744 COBISS.SR-ID 10455311  ISSN 0354-3293  eISSN: 2217-8082
 • Gligor M. Samardžić, On Beneficiaries’ Inscriptions from the South of the Province of Dalmatia (A few examples from the area of east Herzegovina), У: M. Лончар-Вујновић (ур.) Зборник радова Филозофског факултета, XLVII (03), Косовска Митровица 2017, 263–271.  Оргинални научни рад 904:625.7″652″(398)   930.2:003.071=124’02(497.6)“00/02″  DOI:10.5937/ZRFFP47-14836 COBISS.SR-ID 10455311  ISSN 0354-3293 eISSN: 2217-8082
 • Глигор M. Самарџић, Римска комуникација Sallunto-Bersumno-Scobre, У: M. Лончар-Вујновић (ур.) Зборник радова Филозофског факултета, XLVII (04), Косовска Митровица 2017, стр. 63–78. Оргинални научни рад DOI:10.5937/ZRFFP47-15511 COBISS.SR-ID 10455311  ISSN: 0354-3293    eISSN: 2217-8082
 • Глигор Самарџић, Биљешке о традицији сточарства са југа провинције Далмације (неколика примјера са источне обале Јадрана и његовог залеђа), У: Мишо Кулић (ур.) „Наука и слобода“ Међународни тематски зборник радова са научног скупа (Пале, 21. мај. 2016) Филозофски факултета књ. 11, том 1, Пале 2017,стр. 215–229. Оргинални научни рад  DOI 10.7251/ZRNS1701215S  COBISS.SR-ID 5016856  ISBN 978-99938-47-67-0
 • Глигор Самарџић, Подручје Гацка у античким изворима и савременој историографији, У: Драга Мастиловић (ур.) „ Писци српске историје“ Међународни тематски зборник радова са научног скупа – Ћоровићеви сусрети писаца (септембар 2016. године), Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, Гацко 2017,стр. 71–89. Оргинални научни рад  УДК: 930.1(497.6Гацко):94(38)   COBISS.RS-ID 6726680  ISBN 978-99976-715-0-9   CIP- 93/94(=163.41):929(082)
 • Глигор M. Самарџић, Романизација као концепт глобализације (примјери са подручја Горње Мезије), Међународна научна коференција „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА vs. ГЛОКАЛИЗАЦИЈА (конфликти у глобализирајућем друштву)“ 3-4. jun 2017. године, Филозофски факултет Косовска Митровица, Косовска Митровица 2017, стр. 779–797. ISBN 978-86-6349-083-3 (ФФКМ) ISBN 978-86-81319-11-6 (ССД) ISBN 978-86-7419-297-9 (ИПС) COBISS.SR-ID 255466764 CIP – 316.32:32(082) ; 321.7(082) ; 371:316.32(082) ; 316.722(082)
 • Глигор M. Самарџић, Баљци, Енциклопедија Републике Српске, том 1 (А-Б), Бања Лука 2017, АНУРС, 212–213.  COBISS.RS-ID 6702616  ISBN 978-99938-21-92-2   CIP 0/9(497.6РС)(031.038)
 • Глигор M. Самарџић, Бијела Рудина, Енциклопедија Републике Српске, том 1 (А-Б), Бања Лука 2017, АНУРС, 338–339. COBISS.RS-ID 6702616  ISBN 978-99938-21-92-2   CIP 0/9(497.6РС)(031.038)
 • Глигор M. Самарџић, Богдашићи, Енциклопедија Републике Српске, том 1 (А-Б), Бања Лука 2017, АНУРС, 465–466. COBISS.RS-ID 6702616  ISBN 978-99938-21-92-2   CIP 0/9(497.6РС)(031.038)
 • Глигор M. Самарџић, Романизација као концепт глобализације (примјери са подручја Горње Мезије), Међународна научна коференција „ГЛОБАЛИЗАЦИЈА vs. ГЛОКАЛИЗАЦИЈА (конфликти у глобализирајућем друштву)“ 3-4. jun 2017. године, Филозофски факултет Косовска Митровица, Косовска Митровица – Србија 2017, 212–213. (ЗБОРНИК АПСТРАКТА)   ISBN 978-86-6349-074-1
 • Глигор M. Самарџић, О међашним натписима са југа провинције Далмације  (примјери из источне Херцеговине), Међународни научни скуп „Наука без граница“ (21-21. септембар 2017. године), Косовска Митровица – Србија 2017, 260–261. (ЗБОРНИК РЕЗИМЕА)  ISBN 978-86-6349-077-2
 • Gligor M. Samardžić, Epigrafski miljokazi i njihov značaj za proučavanje rimskih komunikacija na jugu provincije Dalmacije (primjeri iz istočne Hercegovine i zapadne Crne Gore), Међународни научни скуп „Pedeset godina od smrti velikog bosanskohercegovačkog arheologa i historičara starog vijeka prof. dr. sc. Esada Pašalića. (COLLOQVIVM: In honorem professoris Esad Pašalić – quinquagesimo anniversario eius mortis)”. (20. i 21. 10. 2017. godine), Filozofski fakultet Sarajevo, Sarajevo 2017, 44–45. (KNJIGA SAŽETAKA)   ISBN 978-9958-625-64-0
 • Глигор M. Самарџић, O традицији земљорадње са југа провинције Далмације, Зборник радова Филозофског факултета, XLVII (01), Косовска Митровица 2018, 163–176. Оргинални научни рад 94:631(398)  DOI:10.5937/ZRFFP48-16314  COBISS.SR-ID 10455311  ISSN 0354-3293  eISSN: 2217-8082
 • Глигор M. Самарџић, Проблем убикације путне станице Acruvium / Agruvium на римској комуникацији NaronaScodra, Зборник радова Филозофског факултета, XLVII (02), Косовска Митровица 2018, 109–123. Оргинални научни рад 904:625.7“652“(398)  954“652“(497.16) DOI:10.5937/ZRFFP48-17087  COBISS.SR-ID 10455311  ISSN 0354-3293  eISSN: 2217-8082
 • Gligor M. Samardžić, On the Beneficiarу Inscriptions in the South of the Province of Moesia Superior (The Examples from Kosovo and Metohija), У: M. Лончар-Вујновић (ур.) Зборник радова Филозофског факултета, XLVII (03), Косовска Митровица 2018, 237–248.  Оргинални научни рад 904:625.7″652″(398)   930.2:003.071=124’02(497.115)“01/02″  DOI:10.5937/ZRFFP48-18617 COBISS.SR-ID 10455311  ISSN 0354-3293 eISSN: 2217 8082
 • Глигор M. Самарџић, О међашним натписима са југа провинције Далмације, Међународни научни скуп „Наука без граница“ (21-21. септембар 2017. године), Косовска Митровица – Србија 2018, 133–144.  Оргинални научни рад 904″625″(497.6)  904:003.071=124″652″(497.6) 930.2:003.071=124’02(497.6) COBISS.SR-ID 267455500 ISBN 978-86-6349-104-5
 • Глигор Самарџић, Подручје Невесиња у античко доба, У: Мишо Кулић (ур.) „Наука и слобода“ Међународни тематски зборник радова са научног скупа (Пале, 20. мај. 2017) Филозофски факултета књ. 12, том 1, Пале 2018, 145–158. Оргинални научни рад  DOI10.7251/TOMNIS170143S COBISS.SR-ID 7530008 ISBN 978-99938-47-93-9
 • Gligor M. Samardžić, Epigrafski miljokazi i njihov značaj za proučavanje rimskih komunikacija na jugu provincije Dalmacije i Mezije, Међународни tematski zbornik radova sa naučnog skupa „(COLLOQVIVM: In honorem professoris Esad Pašalić – quinquagesimo anniversario eius mortis)”. (20. i 21. 10. 2017. godine), BATHINVS „Acta Illyrica“, Filozofski fakultet Sarajevo (Federacija – BiH), Sarajevo 2018, 179–191. UDK 904:625.745.6 (497)“652“    ISSN 2490 – 3930
 • Глигор Самарџић, О античком насљеђу источне Херцеговине, У: Драга Мастиловић (ур.) „ Писци српске историје“ Међународни тематски зборник радова са научног скупа – Ћоровићеви сусрети писаца (септембар 2017. године), Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, Гацко 2018, стр. 13–31. Оргинални научни рад  COBISS.RS-ID 7785496  ISBN 978-99976-715-8-5   CIP- 94(497.11)(082)
 • Глигор M. Самарџић, О безбједности саобраћаја и сигурности путовања на југу Горње Мезије (примјери са Косова и Метохије), Међународни научни скуп „Наука без граница“ (21-21. септембар 2018. године), Косовска Митровица – Србија 2018, 224–225. (ЗБОРНИК РЕЗИМЕА) ISBN 978-86-6349-108-3  COBISS.SR-ID 267585548
 • Глигор M. Самарџић, Врбица, ЕРС, том 1, Бања Лука 2017, АНУРС, 300–301. COBISS.RS-ID 7641624 ISBN 978-99976-42-04-2 CIP 0/9(497.6РС)(031.038)
 • Глигор M. Самарџић, Голобрђе, ЕРС, том 1, Бања Лука 2017, АНУРС, 534–535. COBISS.RS-ID 7641624  ISBN 978-99976-42-04-2   CIP 0/9(497.6РС)(031.038)
 • Глигор M. Самарџић, Горња Мека Груда, ЕРС, том 1, Бања Лука 2017, АНУРС, 567–568. COBISS.RS-ID 7641624ISBN 978-99976-42-04-2 CIP 0/9(497.6РС)(031.038)

 

Остало

 • Учешће на пројекту Академије наука и умјетности Републике Српске. „Културни и социјални односи на Косову и Метохији“ бр. 149067; 2. „Косово и Метохија између националног идентитета и евроитенграције“ бр. III 47023; 3. „Енциклопедија Републике Српске“ коју приређује АНУ Републике Српске.
 • Члан је Друштва за античке студије Србије.