Проф. др Бранкица Поповић
Катедра за филозофију

Е-пошта: brankicapopovic69@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Филозофија, Социологија културе, 1992.
 • Магистратура – Институт за филозофију Филозофског факултета Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Република Македонија. Тема: „Интуитивистичко-гносеолошка основа логичког система Н. О. Лоског“, 1998.
 • Докторат – Институт за филозофију Филозофског факултета Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Република Македонија. Тема: „Интуиција и наука у феноменологији Едмунда Хусерла“, 2006.

 

 

Области интересовања и истраживања:

 • Филозофија науке
 • Етика
 • Антропологија
 • Филозофија уметности
 • Историја филозофије

 

Библиографија

 

Монографије

 • Философија феникс птице. Етички аспекти косовске драме, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2018.
 • Поповић, Б. (2011). Интуиција и наука у Хусерловој феноменологији, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини

Студије и огледи

 • Бранкица В. Поповић, (2015), „Одговорност филозофа у светлу Хусерлове критике наука“, у  НАУКА И СЛОБОДА, Књига 9, том 2/1, Филозофске науке, Филозофски факултет у источном Сарајеву, Пале. COBISS.RS-ID 5016855  DOI7251/ZRNSFFP0915193P  Стручни рад,  стр. 193-207.
 • Бранкица В. Поповић, (2015), „Симболичка и етичка улога мита у култури српског народа“ , у СУСРЕТИ НАРОДА И КУЛТУРА, Међународни тематски зборник, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини,. Стр. 463-478 UDC 2-264(=163.41) 821.163.41.09:389 930.85(=163.41  ISBN 978-86-6349-039-0   COBISS.SR-ID 213668876
 • Бранкица В. Поповић, (2015), „Етички аспекти кризе европске културе и науке“, у NAUKA – DRUŠTVO – TRANZICIJA, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu „Doprinos nauke razvoju društva u tranziciji“ održanog 29. i 30. Maja godine u Banjoj Luci, povodom Jubileja 18 godina Evropskog defendologija centra. ISBN 978-99955-22-87-COBISS.RS-ID 5045272 Pregledni rad, str. 24-33 UDK 316.774:316.422(4)
 • Logički intuicionizam. (2005), Uvodna rasprava, ARHE, časopis za filozofiju, II, 3/2005. UDK611, Pregledni članak, str. 155 – 164.
 • Intuicija – ključ Huserlovog transcendentalnog polja svesti, (2012), ARHE,  časopis za filozofiju, 2012, UDK611, Pregledni članak  М
 • Облици интуитивног сазнања: математичка и научна интуиција, ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ, број 9 – 10, YU ISSN 0553 4569, 51, UDK: 159.956, Стручни чланак, стр. 705 – 713.
 • Ангажман филозофије у решавању глобалних друштвених проблема,  (2011), Међународни тематски зборник: Политичко насиље, Филозофски факултет, Косовска Митровица, ISBN 978-86-80273-69-3  UDK: 172.1    722(497.11)
 • Бранкица Поповић, (2016), „Криза морала у виталним институцијама нашег друштва“, у  ЗБОРНИК, Међународна научна конференција ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ 1915-2015, I – III, Књига III, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, ISBN 978-86-6349-067-3    ISBN 978-86-6349-068-0 (низ) COBISS.SR-ID 226206220, 411-429.
 • Бранкица Поповић, (2015), „Катедра за филозофију“  у ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 1960-2015, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, стр. 161-174. ISBN 978-86-6349-048-2  COBISS.SR-ID 218042380
 • Бранкица В. Поповић, (2015), „Питање српског културног идентитета“ у Слобода, политика, идентитет, Међународни тематски зборник,  Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини,  ISBN 978-86-6349-050-5, COBISS.SR-ID 220434700, 349-361.
 • Бранкица В. Поповић, (2016), „Истина и суштина у интуитивно-опажајним процедурама свести» у Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини XLVI (1) ISSN 2217-8082, ISSN 0354-3293

COBISS.SR-ID10455311, 437-451

Остало

 • Члан Управног одбора Српског Филозофског друштва.
 • Председник Српског Филозофског друштва, Огранка за Косово и Метохију.
 • Учествује у раду научних пројеката на матичном факултету које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије