Основна сврха студијског програма Докторских студија из језика и књижевности јесте образовање и стицање звања Доктора филолошких наука.

Докторске студије из језика и књижевности су интердисциплинарно усмерене на образовање и формирање стручног научног кадра оспособљеног да организује и реализује научна истраживања и подстиче развој изучавања језика и књижевности, захваљујући чему ће представљати компетентне сараднике оспособљене за квалитетан допринос не само у домаћим, него и у међународним оквирима. Докторске студије из језика и књижевности развијају и негују свест о значају проучавања језика и књижевности у области образовања и науке.

Докторске студије из језика и књижевности конципиране су тако да омогуће усавршавање студената стицањем знања потребних за изучавање и тумачење језичке и књижевне грађе, те оспособљавање за самостални научноистраживачки рад, уз развијање научне и културне свести, како би развили личне интересе и компетенције, али и допринели развоју и унапређењу образовних, научних, привредних и културних токова целе земље.

Студијски програм Докторских студија из језика и књижевности оспособљава студенте за континуирано образовање уз практичну и професионалну примену стечених знања и вештина.

Осим развоја научних компетентности, савладавања техника и методологија у писању научног рада, и израде докторске дисертације, Докторске студије језика и књижевности, такође, оспособљавају студенте за рад у образовању, научним институцијама, факултетима и другим друштвеним и културним установама, као и за научноистраживачки рад у различитим областима науке о језику и науке о књижевности, које су уједно и међу примарним елементима система образовања, те као такве један од стратешких националних приоритета нашег друштва.

Студијски програм докторских студија језика и књижевности усклађен је са савременим правцима развоја филологије као научне дисциплине уз актуелне књижевне и лингвистичке аспекте и димензије неопходне за критично, теоријско и научно бављење науком, интердисциплинарно изучавање и примену научних теорија и праксе, укључујући и међуодносе различитих језика и књижевности, као и односа између језика, књижевности, културе, друштва и места језика и књижевности унутар осталих хуманистичких дисциплина уз развој мултикултурне свести.

У том смислу оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области науке о језику и науке о књижевности, праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора филолошких наука у области представљају основне циљеве докторских студија језика и књижевности.

Из претходно дефинисаних основних циљева, изведени су следећи посебни циљеви докторских студија језика и књижевности:

  • оспособљавање за разумевање и унапређење науке о језику и науке о књижевности,
  • оспособљавање за контекстуални, интердисциплинарни и мултикултурни приступ у проучавању језика и књижевности,
  • развијање способности за проучавање практичних проблема и развијање истраживачке радозналости, научне отворености и критичког става према теоријским налазима и резултатима истраживања у области науке о језику и науке о књижевности,
  • оспособљавање за самостално организовање и реализацију научног истраживања у домену науке о књижевности и науке о језику,
  • развијање свести о потреби перманентног професионалног развоја и стицање академских и професионалних вештина неопходних за популаризацију филолошких наука.
Документи: