Педагогија – МАС

МАС педагогија Шеф катедре: проф. др Татјана Компировић Секретар: Наташа Ковачевић, асс. Документи: Наставни план и програм (акредитација 2020. године) Књиге предмета (акредитација 2020. године) Уверење о акредитацији (акредитација 2020. године) Наставни план и програм (акредитација 2014. године) Књиге предмета (акредитација 2014. године) Уверење о акредитацији (акредитација 2014. године)   Области, теме, литература и испитна…

Енглески језик и књижевност – МАС

         Мастер академске студије на Катедри за енглески језик и књижевност су организоване у два модула: језички и књижевни. Садржајем и структуром, оба модула се надовезују на основне академске студије, омогућавајући тако студентима да прошире већ стечено знање уз развој и усавршавање критичког и аналитичког приступа неопходног за научноистраживачки рад организовањем дискусија, презентација и…

Психологија – ОАС

  Сврха студијског програма oсновних академских студија Психологије је пружање студентима основног образовања из, како тренутно тако и у историјском смислу, водећих теоријских система и истраживачких метода и парадигми које имају за циљ разумевање понашања појединца. На овом нивоу студија нагласак је посебно стављен на усвајање концептуалног знања из базичних и примењених области психологије заједно…

Педагогија – ОАС

  Основне академске студије Педагогије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за професионални рад будућих педагога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви основних академских студија педагогије jeсу: овладавање основним појмовима из педагогије и сродних дисциплина, оспособљавање за разумевање педагошких појава у светлу историјских…

Историја уметности – ОАС

Основне академске студије Историје уметности усмерене су на стицање знања, развијање способности и вештина неопходних за стручни рад историчара уметности у различитим институцијама културе, заштите културних добара, основном и средњем образовању, у медијима, у администрацији културних делатности, као и за даље образовање и стручно усавршавање. Предмети су подељени у четири групе, и то: опште-образовни, теоријско-методолошки,…

Филозофија – ОАС

            На Катедри за филозофију начелно се негује класичан приступ филозофским учењима, али изражен на историјски начин, тако да се узимају у обзир и начини разумевања одређених области које су дивергентно постављане у савременој филозофији. Како упознавање са савременим правцима развоја филозофије (феноменологија, прагматизам, егзистенцијализам, аналитичка филозофија, структурализам, дијалогизам или филозофија другог и другачијег,…

Српска књижевност и језик – ОАС

  Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету,…

Руски језик и књижевност – ОАС

  Програм основних академских студија траје четири године, раздељено у 8 семестара. Студент стиче укупно 240 ЕСПБ (60 по студијској години, 30 по семестру). Научна област програма су филолошке науке које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. Студент који заврши основне академске студије из области руског језика и књижевности оспособљен је за самостални рад у настави руског…

Енглески језик и књижевност – ОАС

       Катедра за енглески језик и књижевност студентима пружа прилику да се упознају са енглеским језиком и англофоним књижевностима, од њиховог настанка до XXI века, уз изучавање историје и културних специфичности земаља у којима се говори енглески језик. Завршетком студија у трајању од четири године студент добија 240 ЕСПБ бодова и стиче могућност за упис…

Српски језик и књижевност – ОАС

  Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету,…

Историја – ДС

         Студентима докторских академских студија пружа се могућност да своја знања из историјских наука, стечена у току основних и мастер академских студија, допуне новим сазнањима из актуелних историјских дисциплина утемељених на научним истраживањима и да на тај начин развију свој академски интерес и компетенције.        Најбољи студенти у области историје кроз наставак свог образовања на…