Психологија – МАС

  Мастер академске студије Психологије трају једну годину. Програм обухвата два модула: Психологија образовања и Клиничка психологија. Обавезни предмети у оквиру оба модула су: Методологија психолошких истраживања, Академске вештине, Студијски истраживачки рад и Стручна пракса, из којих се настава на оба модула изводи у летњем семестру.        Током зимског семестра студенти на оба модула бирају…

Педагогија – МАС

  Мастер академске студије Педагогије трају  једну  годину. У том периоду студенти полажу три обавезна и у оквиру четири изборна блока бирају четири од укупно дванаест изборних предмета.        Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни, научни и педагошки рад у различитим областима педагогије.        Студијски програм обухвата обавезно подручје оспособљавања студената,…

Енглески језик и књижевност – МАС

  Студијски програм мастер академских студија Енглеског језика и књижевности усклађен је са одредбама ЗВО. Мастер академске студије Енглеског језика и књижевности надовезују се на основне четворогодишње академске студије и трају два семестра, односно, једну школску годину. Бодовна вредност мастер академских студија износи 60 бодова на годишњем нивоу по Европском систему преношења бодова (European Credit…

Психологија – ОАС

  Студијски програм Психологијe има јасно формулисане све стандарде, сврху, циљеве и исходе учења и усмерен је ка стицању академског звања: Психолог (први степен академских друштвено-хуманистичких студија из области психологије).        Услове за упис на студијски програм чине: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен пријемни испит и место на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте.…

Педагогија – ОАС

  Основне академске студије Педагогије треба да оспособе студенте за познавање педагошке науке и самостално разматрање фундаменталних проблема који се односе на васпитање и образовање; познавање релевантне педагошке литературе и основних тенденција у савременој педагошкој науци код нас и у ближем и ширем окружењу; познавање основних резултата теоријских и практичних истраживања у домену педагошке науке;…

Историја уметности – ОАС

  Структура програма основних академских студија Историје уметности одређена је кроз савремено стање и захтеве дисциплине историје уметности, као и у односу на специфичности друштвеног и културног контекста државе Србије и Косова и Метохије као њеног саставног дела; принципе савременог (европског) система високог образовања, оличене у Болоњској декларацији; потенцијале и специјализације наставника и сарадника Катедре…

Филозофија – ОАС

  Студијски програм Филозофије има јасно формулисане стандарде, сврху, циљеве и исходе учења и усмерен је ка стицању академског звања: Филозоф. Програм садржи утврђену листу обавезних и изборних предмета, а ниво оптерећења студената за сваки предмет и завршни рад исказан је у складу са Европским системом за пренос бодова (ЕСПБ). Обавезни и изборни предмети на…

Српска књижевност и језик – ОАС

  Студијски програм основних академских студија Српске књижевности и језика садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања: Дипломирани професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм су јасно дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној…

Руски језик и књижевност – ОАС

  Студијски програм основних академских студија Руског језика и књижевности предвиђен je за извођење током 4 академске године (8 семестара) и носи 240 бодова по Европском систему преношења бодова (European Credit Transfer System, ECTS). Овај студијски програм усмерен је, пре свега, ка стицању професионалних знања из области русистике. Структура програма омогућава поступно и детаљно проучавање…

Енглески језик и књижевност – ОАС

  Студијски програм Енглеског језика и књижевности на основним академским студијама садржи све елементе предвиђене Законом о високом образовању. Усклађен са савременим принципима и трендовима, програм обухвата области енглеског језика, књижевности, историје и културе са циљем обезбеђивања свеобухватне теоријске основе, знања и примењивих вештина потребних за програм мастер академских студија и будуће радно ангажовање у…

Српски језик и књижевност – ОАС

  Студијски програм основних академских студија Српски језик и књижевност садржи све елементе утврђене Законом, исказане у одговарајућим стандардима. Програм је усмерен ка стицању академског звања: Дипломирани професор језика и књижевности. Услови за упис на овај студијски програм су јасно дефинисани и представљају јавно публиковани документ у виду штампаног информатора и документа доступног на званичној…