ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLV (2), 2015. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шувако-
вић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић,
редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни
професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар Вујновић, ванредни
професор; др Јасна Парлић Божовић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, ванредни про-
фесор; др Микоња Кнежевић, доцент; др Глигор Самарџић, доцент.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћи-
рило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заме-
ник директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др
Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич
Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ,
Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy

and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central
Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e
litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социо-
логију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин,
саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др
Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности
МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за балканистику Пољске ака-
демије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за
славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц.
д-р Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Ру-

сија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за слависти-
ку РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни
универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор.

 

Садржај

Психологија
Небојша Б. Петровић, Миланко Д. Чабаркапа, Бора Р. Кузмановић
Вредносна очекивања ученика гимназија при избору факултета
doi:10.5937/ZRFFP45-9804
Мирослав Ж. Крстић
Полуструктурирани интервју. Листа основних развојних информација за децу и младе ЛОРИ-ДИМ
doi:10.5937/ZRFFP45-9644 
Милорад В. Тодоровић
Шта промена епохе уноси у темељне школске принципе: ауторитет, потчињавање, индивидуацију?
doi:10.5937/ZRFFP45-9566 
Мила С. Алечковић Николић
Несвесно, мождана латерализација и парапсихологија
doi:10.5937/ZRFFP45-9891
Марина Р. Костић
Замор на раду – професионална болест XXI века: превенција и последице
doi:10.5937/ZRFFP45-8522 
Педагогија
Радивоје Н. Кулић, Срећко П. Милачић
Суштина и садржај категорије „маркетинг образовања”
doi:10.5937/ZRFFP45-9763
Игор Р. Ђурић
Смисао и значај менаџмента у образовању
doi:10.5937/ZRFFp45-9767 
Сенка Д. Слијепчевић, Слађана Н. Зуковић
Компетенције педагога у контексту „друштва које учи”
doi:10.5937/ZRFFP45-8196
Историја
Глигор М. Самарџић
Биљешке о комуникацији Мокри до – Дилунтум са успутним насељима
doi:10.5937/ZRFFP45-9620
Дејан Д. Антић
Сећања Лесковачког гласника на страдање Срба под бугарском окупацијом (1915–1918)
doi:10.5937/ZRFFP45-9613
Историја уметности
Душко Р. Кузовић
Урбанистички развој Ужица у XVIII и првој половини XIX века
doi:10.5937/ZRFFP45-9563
Милан М. Попадић
Громобран на цркви: баштина као вера у прошлост која има смисла
doi:10.5937/ZRFFP45-9805
Социологија
Душанка M. Јововић
Утицај глобализације на промену интерпретације рeгиoнaлнoг раста и рaзвoja
doi:10.5937/ZRFFP45-9766 
Урош В. Шуваковић
Европски идентитет – још ће много воде протећи…
doi:10.5937/ZRFFP45-9762 
Петар М. Анђелковић
Економија или хрематистика – случај Србије
doi:10.5937/ZRFFP45-9616 
Оливера С. Марковић-Савић
Идентитет ратних ветерана
doi:10.5937/ZRFFP45-9611 
Књижевност и језик
Мирјана М. Стакић
Улога и значај карактеризације у тумачењу књижевних ликова
doi:10.5937/ZRFFP45-9893 
Анита В. Јанковић
Узроци неуспеха хибридног учењa на Филозофском факултету у Косовској Митровици: студија случаја
doi:10.5937/ZRFFP45-9388
Александра Б. Шуваковић
Осврт на поимање стила и кончета у Палавичинијевом трактату
doi:10.5937/ZRFFP45-9560
Милица П. Мимовић
Парцелација као стилска доминанта у роману Нигдина Светлане Велмар Јанковић
doi:10.5937/ZRFFP45-9889 
Биљана В. Никић
Топоними с основом баз-
doi:10.5937/ZRFFP45-8528 
Научнe критикe, научне полемике, осврти, прикази
Милорад В. Тодоровић
Психоаналитичка стварност прозе
doi:10.5937/ZRFFP45-8574
Мирјана М. Станковић Ђорђевић
Наставник у огледалу психолога
doi:10.5937/ZRFFP45-9892
Славица M. Дејановић
Са Бистрице и Ситнице Голуба М. Јашовића
doi:10.5937/zrffp45-9682
Саша М. Радојчић
Криза националног идентитета и њено превазилажење
doi:10.5937/zrffp45-9890
Никола Р. Живић
Моћ комуникација Мануела Кастелса
doi:10.5937/zrffp45-9804


Списак рецензената у 2015. години

Упутство за пријављивање радова у Aseestantu