Проф. др Звездан Арсић
Катедра за педагогију

Е-пошта: zvezdan.arsic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет, Приштина,  Педагошке науке, (1995).
 • Магистратура – Филозофски факултет Приштина – Косовска Митровица, Дидактичке претпоставке и услови за успешну реализацију функционалних задатака наставе у основној школи, (2002).
 • Докторат – Филозофски факултет Приштина – Косовска Митровица Стицање знања и вредности њихове примене у настави основне школе, (2009).

Области интересовања и истраживања

 • Дидактика
 • Образовна технологија
 • Методологија педагошких истраживања
 • Педагошко-дидактички рад са ученицима са посебним потребама
 • Предшколска педагогија

Библиографија

 • Арсић З. (1998). Васпитна улога и садржај рада одељењског старешине са посебним освртом на рад одељењског старешине на упознавању личности ученика. Зборник радова Филозофског факултета. Приштина. UDK 93/94 ISSN 0354-3293 COBISS.SR-ID10455311
 • Круљ С. Р., Арсић З. (2008). Додатна настава у функцији подстицања даровитости код ученика. У: Практични аспекти савремених схватања даровитости. Зборник радова са Међународног научног скупа. бр. 13. Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михајло Павлов“ Вршац и Universitatea „Aurel Vaicu“. Arad. Romanija. Вршац. UDK 371.95. Кључне речи: ученици, даровитост, додатна настава, идентификација. ISSN1820-1911,13(2007) ISBN 978-86-7372-080-7 COBISS.SR-ID227563015
 • Круљ С. Р., Арсић З. (2008). Школа у функцији подстицања еколошке свести и опстанка у сеоским подручјима. У: Традиционално и савремено у раду и животу људи на селу. Зборник радова са Међународног научног скупа „Власински сусрети“. бр. 13. Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољопривреде, Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, Институт за агроекономију Пољопривредног факултета Београд – Земун. Власотинце. UDK 314.93(497.11) 316.334.55(497.11) Кључне речи: школа, сеоско подручје, еколошка свест, идентитет, опстанак. ISSN 978-86-87067-01-1 COBISS.SR-ID150702092
 • Круљ С. Р., Арсић З. (2009). Основне претпоставке и услови за развој даровитости и креативности у породици. У: Породица као фактор подстицања даровитости. Зборник радова са Међународног научног скупа. бр. 14. Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михајло Павлов“, Вршац и Universitatea „Aurel Vaicu“. Arad. Romanija. Вршац. UDK 371,95. Кључне речи: породица, даровитост, креативност, школа, настава ISSN1820-1911,14 (2008) ISBN 978-86-7372-103-3 COBISS.SR-ID236495367
 • Круљ С. Р., Арсић З. (2011). Актуелни проблеми савремене едукације на високошколским установама. У: Наше стварање. Зборник радова са шестог Симпозијума са Међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“. бр. 10. Висока школа за васпитаче струковних студија. Алексинац. UDK 378.147 378.014.3. 37.064.2 Кључне речи: високошколске установе, високошколска настава. ISBN 978-86-88561-00-6 COBISS.SR-ID 180760588
 • Арсић З. Круљ Д. Ј. (2011). Опште карактеристике и специфичности улоге наставника у настави са савременом наставном техником и технологијом. У: Оспособљавање наставника за нове улоге. Годишњак САО за 2010. Београд. UDK 371.12 Кључне речи: образовање, настава, наставна техника наставна технологија, наставник, ученик ISSN 1820-5461 COBISS.SR-ID 140963340
 • Арсић, З. (2012). Основне претпоставке и услови за превазилажење дисконтинуитета између предшколског и основношколског ступња васпитања и образовања. У: Наше стварање. Зборник радова са седмог симпозијума са Међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“. бр. 11. Висока школа за васпитаче струковних студија. Алексинац. UDK 373.2:373.3/4 37.018.2 Кључне речи: Дисконтинуитет, континуитет, предшколска установа, школа, васпитачи, наставници.
 • Арсић, З. (2013). Критеријуми и захтеви за избор и примену метода васпитно-образовног рада у предшколским установама. У: Наше стварање. Зборник радова са осмог симпозијума „Васпитач у 21. веку. бр. 12. Висока школа за васпитаче струковних студија. Алексинац. UDK 371.3:373.23. Кључне речи: методе, васпитање, образовање, предшколске узраст, васпитачи, деца. ISBN 978-86-7746-367-0
 • Arsić, Z. (2013). Didactical-Methodical Assumptions and Conditions for Successful Solution of Ecological Problems at Preschool Institutions. Source: International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE). Volume: 1. Issue 1. Aurora, Vranje доступно на: http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee Keywords: ecological, education, preschool period, the environment ISSN 2334-847X COBISS. SR-ID 199383052.
 • Арсић З., Вучинић Д. (2013). Васпитно-образовне институције у функцији подстицања развоја еколошке свести и опстанка српског народа на Косову и Метохији. У: Културно наслеђе Косова и Метохије. Тематски зборник од водећег националног значаја. Књига 1. Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије, Универзитет у Приштини, Београд – Косовска Митровица. UDK 37.033:502/504(497.115)“1920“ 371(497.115)“1920“ Кључне речи: Косово и Метохија, васпитно-образовне институције, еколошка свест, еколошка криза, опстанак ISBN 978-86-6349-014-7 (ФФУП), COBISS-SR-ID 202114060
 • Arsić Z. (2013). Preparing Students for the Treatment of a New Teacher Content, an Important Prerequisite for the Successful Implementation of the Task of Teaching. Source: International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education (IJCRSEE), Volume: 1. Issue 2. Aurora, Vranje. доступно на http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee UDK 37.025:37131 Keywords: teaching, student, preparation, teaching content processing ISSN 2334-847X COBISS. SR-ID 199383052
 • Арсић. З. (2013). Проблеми и тешкоће у процесу стицања и примене знања у настави и могућност њиховог превазилажења. Педагогија. бр. 4. Београд UDK 37.015.3; 37.025 Кључне речи: школа, образовање, настава, знање, примена, ISSN 0031-3807
 • Арсић, З., Вучинић, Д. (2013). Индивидуализована настава у функцији подстицања развоја даровитости и креативности код ученика. Зборник радова Филозофског факултета. Косовска Митровица. UDK. 371.1.,159.928. Кључне речи: даровитост, креативност, ученици, настава, индивидуализована настава COBISS. SR-ID203406092
 • Круљ, С. Р., Арсић, З. (2013) Избор и корелација наставних метода у функцији поспешивања квалитета васпитно-образовног рада, У: Настава и учење -квалитет васпитно-образовног процеса., Учитељски факултет. Ужице, стр. 253-264, ISBN 978-86-6191-015-9
 • Арсић, З., Вучинић Д. (2014). Основне педагошке претпоставке и услови за превенцију вршњачког насиља у школама. У. Васпитни рад школе и наставника у савременим условима. Годишњак Српске академије образовања за 2013. годину. Српска академија образовања. Београд. UDК 37.015.4, Кључне речи: друштво, школа, васпитање, вршњачко насиље, превенција. ISSN 182-5461 COBISS.SR-ID140963340
 • Круљ, С. Р., Арсић, З. (2014) „Учење и поучавање у савременој настави“, У: Настава и учење-савремени приступ и перспективе. Учитељски факултет. Ужице. ISBN 978-86-6191-023-4
 • Круљ, С. Р., Арсић, З., (2014). Драшковић, К. Ј. Усаглашеност наставних планова учитељских факултета у функцији мобилности студената. У: Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима. Тематски зборник. Учитељски факултет. Врање. UDК 378-057.875:37(082)371.3(082)371.13(082) Кључне речи: наставни план, студенти, учитељи, компетенције, способности  ISBN 978-86-6301-011-6 COBISS.SR-ID207648268
 • Арсић, З., Драшковић, К. Ј. (2014). Педагошка телеологија у функцији конципирања и развоја система васпитања и образовања. Педагогија. бр. 3. Београд. UDK 017, Кључне речи: педагошка телеологија, систем, васпитање, образовање, COBISS.SR-ID 212984332,
 • Arsić Z. (2014). Intellectual Independence of Students in the Process of Gaining Source: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) Volume: 2 Issue: 2. Аурора, Врање, доступно на http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee UDK 37.025 371.3 37.015.3, Keywords: knowledge, students, teaching, motivation, ISSN 2334847X COBISS.SR-ID 212024332.
 • Arsić, Z., Milovanović, B. (2016). Importance of Computer Technology in Realization of Cultural and Educational Tasks of Preschool Institutions, Source: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE). Volume: 4. Issue 1. Aurora, Vranje доступно на: http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee UDK 004:373.21(497.115)371.694 Keywords: preschool, teachers, preschool instituction, computer, educational facilities. ISSN 2334847X COBISS.SR-ID 224097804
 • Арсић, З., Савковић, З. (2016). Улога васпитача и учитеља у превазилажењу дисконтинуитета између предшколске установе и школе. Зборник радова Филозофског факултета. Косовска Митровица. UDK 37.018.26159.923.5-053.4 Кључне речи: васпитање, образовање, предшколска установа, школа, дисконтинуитет, васпитач, учитељ. ISSN 0354 3293 COBISS.SR-ID 225607436
 • Anđelković, S., Prnjat, Z., Arsić, Z. (2017). School as a Factor of Development of Interculturalism. Glasnik Srpskog geografskog društva. 97 (1). 109-135.   https://doi.org/10.2298/GSGD1701109A Key words: interculturalism, cultural dialogue, education, upbringing, school. ISSN 0350.3593.


Монографије

 • Арсић З. (2014). Стицање и вредности примене знања у настави. Филозофски факултет, Косовска Митровица, UDK 371.3
  015.3 37.025, Кључне речи: настава, учење, ISBN 978-86-63490-31-4, COBISS.SR-ID211863308

Прикази и чланци

 • Арсић З. (2001). Миленко Кундачина: Чиниоци еколошког васпитања и образовања ученика Значајан прилог развијању еколошке свести и културе (приказ књиге). Зборник радова Филозофског факултета. Приштина. UDK 37.033 COBISS.SR-ID86058754.

Остало

 • Учесник у научном пројекту „Наставни рад у школама на Косову и Метохији у условима друштвене кризе’’ (број 401-00-00052/2010-01) који је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије у оквиру програма промоције и популаризације науке. Пројекат је реализован од стране Катедре за педагогију и Катедре за психологију Филозофског факултета, Универзитета у Приштини – Косовској Митровици 2010. године.
 • Члан Уређивачког одбора International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), од 2013. године.
 • Члан Програмског и Организационог одбора научног скупа Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, одржаног 12. и 13. септембра 2014. године, на Филозофском факултету у Косовској Митровици.
 • Шеф Катедре за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Приштини – Косовској Митровици од 2012.