Доц. др Снежана Зечевић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: snezzanaz@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Професор енглеског језика и књижевности – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Енглески језик и књижевност, 2008.
 • Докторат – Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу (тренутно у фази израде)

 

Области интересовања и истраживања

 • Примењена лингвистика
 • Настава енглеског језика
 • Социолингвистика

 

Библиографија

Радови

 • Зечевић, С. (2013). Креативно писање за почетнике енглеског језика (узраст 9-10 година), Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, књига I (уредници: проф. др Милош Ковачевић и Јелена Петковић), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр. 591-602.
 • Зечевић, С. (2013). Преводни еквиваленти и уређење одредница у двојезичним енглеско-српским речницима, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини (уредник: проф. др Бранко Јовановић), књ. XLIII (1), Филозофски факултет, Косовска Митровица, стр.125-142.
 • Зечевић, С. (2013). Слободни неуправни говор у роману Вирџиније Вулф To the Lighthouse и његови преводни еквиваленти у српском језику, Наслеђе – часопис за књижевност, језик, уметност и културу, бр. 26, (уредник: проф. др Драган Бошковић), Филолошко – уметнички факултет, Крагујевац, стр. 115-126.
 • Зечевић, С. (2013). Прошлост, садашњост и будућност енглеског језика као глобалног језика савременог друштва, Баштина, св. 35 (уредник: др Срђан Словић), Институт за српску културу, Лепосавић, стр. 15-25.
 • Зечевић, С. (2013). Улога жаргона у формирању друштвеног идентитета припадника студентске популације, Баштина, св. 34 (уредник: др Срђан Словић), Институт за српску културу, Лепосавић, стр. 15-28.
 • Мимовић, М., Зечевић, С. (2014). Метафоре у неформалном говору студентске популације, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, година V, књига 1 (уредници: проф. др Милош Ковачевић и Јелена Петковић), Филолошко – уметнички факултет, Крагујевац, стр. 211-222.
 • Зечевић, С. (2014). Културно-идеолошка моћ језика у рекламним огласима у часописима намењеним женама, Тематски зборник Филологије vs Идеологије (уредник: проф. др Драган Бошковић), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, стр.113-132.
 • Јаредић, Б., Зечевић, С. (2014). Повезаност анксиозности са самопоштовањем и самоефикасношћу као аспектима хуманизације наставе енглеског језика, Међународни тематски зборник Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности са истоименог Међународног научног скупа одржаног 13. и 14. септембра 2014. године на Филозофском факултету у К. Митровици, (уредници: проф. др Бранко Јовановић, проф. др Младен Вилотијевић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у К. Митровици и Српска академија образовања у Београду, стр. 243-260.
 • Zečević, S. (2014). Povezanost samoefikasnosti i anksioznosti u nastavi engleskog jezika, Tematski zbornik Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika (urednik: doc. dr Biljana Radić-Bojanić), Filozofski fakultet, Novi Sad, str.111-126
 • Алексић, С., Зечевић, С. (2014). Улога породице у философији православног васпитања, Међународни тематски зборник Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности са истоименог Међународног научног скупа одржаног 13. и 14. септембра 2014. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, (уредници: проф. др Бранко Јовановић, проф. др Младен Вилотијевић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и Српска академија образовања у Београду, стр. 15-30.
 • Зечевић, С., Јанковић, А. (2015). Друштвени медији и учење енглеског језика, Међународни тематски зборник Сусрети народа и култура (уредник: проф. др Мирјана Лончар-Вујновић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, К.Митровица, стр. 541-563.
 • Janković, А., Zečević, S. (2015). Value of Student Selfevaluation for Formative Assessment in EFL at the Tertiary Level, Зборник радова са Прве међународне конференције Teaching Languages and Cultures in the PostMethod Era: Issues and Developments(TLC 2014) у оквиру веће Међународне конференције Наука и савремени универзитет 4 који је одржан 15. новембра 2014. године на Филозофском факултету у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, стр.109-130.

 

Прикази и чланци

 • Zečeviċ, S. (2011). Travel, Teach and Learn. Serbia ELTA Newsletter, October 2011.

 

Остало

 • Секретар Међународног научног скупа Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013), одржаног на Филозофском факултету у Косовској Митровици 2013. године
 • Један од уредника Зборника резимеа са Међународне научне конференције Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013): Стојковић, С., Шошкић, Р., Зечевић, С. (2013). Зборник резимеа са Међународне научне конференције Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013), Косовска Митровица: Филозофски факултет
 • Један од секретара редакције Међународног тематског зборника Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013), у издању Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у К. Митровици, 2014.
 • Члан Организационог одбора Међународног научног скупа Поетика Григорија Божовића, одржаног на Филозофском факултету у Косовској Митровици 2015. године