Асс Снежана Попић, МА
Катедра за социологију

Е-пошта: snezanapopic@gmail.com, snezana.popic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Катедра за социологију, тема „Етничка дистанца студената на Косову и Метохији“, 2010. године.
 • Мастер – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Катедра за социологију, тема „Српска друштвена мисао о глобализацији у упоредној перспективи“, 2012. године.
 • Докторске студије – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Департман за социологију, у току.

 

Области интересовања и истраживања

 • Општа социологија
 • Студије глобализације

 

Библиографија

Прикази и чланци

 • Popić, S. (2017). Srpske enklave na Kosovu i Metohiji – projekcija nametnute društvene izolacije u doba globalizacije? U: V. Vukotić et al. (ur. odbor). Globalizacija i izolacionizam (str. 436-444). Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja.
 • Попић, С. (2016). Осврт на аксиолошку димензију у једном тумачењу савремених глобалних друштвених токова. У: Г. Стојић (прир.). Историја идеја и промишљање савременог света: зборник радова посвећен Љубинку Милосављевићу (стр. 147-160). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
 • Попић, С. (2016). Љубиша Митровић о глобализацији као развојном мегатренду и изазовима Савремене социологије. У: Д. Захаријевски и Г. Стојић (прир.). Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића: зборник радова (стр. 87-98). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
 • Попић, С. (2016). О студијама глобализације. У: Д. Захаријевски и Г. Стојић (прир.). Прометејска социологија у стваралаштву Љубише Митровића: зборник радова (стр. 353-356). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
 • Popić, S. (2015). Ethnic Stereotypes of University Students in North Kosovo. In: Differences, Inequalities and Sociological Imagination – Abstract Book, 12th Conference (p. 1594). Prague: European Soiological Association (ESA), Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS).
 • Попић, С. (2015). Млади у српским енклавама на Косову и Метохији. Годишњак за социологију XI (14-15): стр. 67-85.
 • Петровић, Ј, Попић, С, Краговић, Б. (2015). Катедра за социологију. У: Б. Јовановић (прир.). Филозофски факултет у Косовској Митровици 1960-2015 (стр. 143-160). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
 • Шуваковић, У, Попић, С. (2015). Слобода је вредност без које је наука немогућа. У: В. Вујевић (гл. ур.). Наука и слобода том 2/1 (стр. 277-286). Пале: Универзитет у Источном Сарајеву – Филозофски факултет Пале.
 • Попић, С., Шуваковић У. (2014). Академик Радомир Д. Лукић – претеча проучавања глобализације у Србији. Теме XXXVIII (1): стр. 377-390.
 • Продовић-Милојковић Б, Попић С. (2014). Балкански народи и изазови евроинтеграција – перцепција студената Нишког, Великотрновског и Битољског универзитета. У: Наука и савремени универзитет – 3 – Историографија и савремено друштво – 1. том (стр. 313-328). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
 • Краговић, Б, Попић, С, Станојевић, Б. (ур. и прир.) (2013). Глобализација и десуверенизација, (Зборник резимеа са међународне научне конференције одржане 14-15. септембра 2013.). Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Попић, С. (2013). Двострукост глобализације и подељеност света. У: В. Вулетић, Ј. Ћирић и У. Шуваковић (ур. и прир.). Глобализација и десуверенизацијa (стр. 749-760). Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Петровић, Ј, Попић, С, Краговић, Б. (2012). Институционални развој Катедре за социологију Филозофског Факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Социолошки преглед XLVI(2) (Посебно издање): стр. 578-599.
 • Попић, С. (2012). Зачеци српске социолошке мисли о глобализацији. Социолошки преглед XLVI (3-4)(Посебно издање): стр. 1111–1128.
 • Попић, С, Краговић, Б., (2012). Присилне миграције са Косова и Метохије (1999-2011). У: Д. Маринковић и С. Шљукић (прир.). Промене у друштвеној структури и покретљивости (стр. 319-334). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за социологију.
 • Попић, С. (2012). Социолошке импликације виртуелних заједница заснованих на ‘мултимодалном глобално-локалном комуникационом медијском систему’. У: Љ. Милосављевић, Б. Стевановић и Г. Стојић (прир.). Традиција, модернизација, идентитети: Традиционално и модерно у култури српског и балканских народа (стр. 191-202). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за социолошка истраживања.

 

Остало

 • Члан Српског социолошког друштва и од 2010. године секретар Огранка за Косово и Метохију;
 • У октобру 2011. године изабрана у звање сарадника у настави на Катедри за социологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици; У октобру 2013. године изабрана у звање асистента на истој катедри;
 • Координатор регионалних такмичења ученика средњих школа из Социологије на Косову и Метохији (шк. 2013/14 – 2015/16); Члан жирија Републичког такмичења ученика средњих школа из Социологије, тема „Интернет и друштвена стварност“, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2013. године;
 • Секретар Катедре за социологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (2012-2015);
 • Учесник на истраживачком пројекту „Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“ МПНТР Републике Србије, бр. III 47023.