Проф. др Радмило Пекић
Катедра за историју

Е-пошта: bijeljani@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Блацу, Општа историја средњег века, године.
 • Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Жупа Дабар у средњем вијеку“, године.
 • Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Фирентинци на Балкану 1300-1600“, године.

 

Области интересовања и истраживања

 • Општа и национална историја средњег века

 

Библиографија

 

Монографије

 • Жупа Дабар у средњем вијеку,Билећа: СПКД Просвјета. 2005, стр, 272.
 • Фирентинци на Балкану 1300-1600, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет. 2012, 526, стр.

 

Прикази и чланци

 • Синтеза историје средњег века, (Сидни Пеинтер, Историја средњег века , Београд: Clio, Бања Лука: Глас српске, 1997, 548, стр (превели Ч. Антић и Н. Порчић), Зборник радова Филозофског факултета   XXXI, Косовска Митровица, 2001,  481-
 • Некроплола у средњовјековној жупи Фатница, Трибуниа 10, Музеј Херцеговине, Требиње, 2003,  91-103.
 • Културни остаци жупе Дабар на подручју села Подком, „Културна и духовна историја Херцеговине“, Ћоровићеви сусрети прозних писаца у Билећи и научни скуп историчара у Гацку, 19-21. септембра, 2003, (приредио: Никола Асановић), „СПКД“ Просвјета, Билећа-Гацко  2004, 324-355.
 • Насеља средњовјековног Невесиња, Трибуниа 11, Музеј Херцеговине, Требиње 2005, 31-51.
 • Везе Дубровника и балканских земаља у радовима професора Богумила Храбака, Zbornik radova, Panonija-Balkan-Sredozemlje, urednik: Rudolf Kastori, VANU, Novi Sad  2007,  96 – 109.
 • Везе Дубровника и балканских земаља у радовима професора Богумила Храбака, Zbornik radova, Panonija-Balkan-Sredozemlje, urednik: Rudolf Kastori, VANU, Novi Sad  2007,  96 – 109.
 • Постанак имена Билећа, Српска слободарска мисао 19/56, Београд 2006, 36-45.
 • Bogumil Hrabak, Iz starije prošlosti Bosne i Hercegovine, knj. I, II, III, Arhivar, Beograd 2003-2004, Hercegovina, godišnjak za kulturno i povijesno nasleđe, br. 21, Mostar 2007, 427-431.
 • Хасови и зијамети нахије Звечан према турском попису из 1468/9. године, Друштво и култура Срба Косова и Метохије, (ур. Зоран Аврамовић), Филозофски факултет,  Косовска Митровица 2007, 41-59.
 • Тимари нахије Звечан 1468/9. године, Историја  и књижевност Срба Косова и Метохије, (ур. Зоран Аврамовић), Филозофски факултет,  Косовска Митровица 2007, 21-33.
 • Тестамент Јова Радивојевића из Новог Брда, Прошлост, садашњост и будућност Срба Косова и Метохије, (ур. Радмило Петровић), Филозофски факултет,  Косовска Митровица 2008, 31-37.
 • Bogumil Hrabak, Iz starije prošlosti Bosne i Hercegovine, knj. IV, Arhivar, Beograd 2008, Hercegovina, godišnjak za kulturno i povijesno nasleđe, br. 22,  Mostar 2008, 333-336.
 • Досељавање  Срба у Босну и Херцеговину, Осврт на књигу: Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine, (priredio A. Aličić), Islamski kulturni centar Mostar, Mostar, 2008. godina“, Радови Филозофског факултета , бр. 11/2, Пале 2009, 443-453.
 • Тестаменти Бенка Главаша и Ђура Лукић из Новог Брда, Простор Косова и Метохије као културолошки феномен српског народа, , (ур. Радмило Петровић), Филозофски факултет,  Косовска Митровица 2009, 15-23.
 • Историја Херцеговине у дјелу академика Богумила Храбака, Научни скуп, „Херцеговина од праисторије до данас, Музеј Херцеговине у Требињу 12.-14 децембра 2007, Трибуниа  12, Требиње 2009, 101-115.
 • Средњовјековни надимци у свјетлу дубровачких извора, Зборник радова са научног скупа, „Интердисциплинарност и јединство савремене науке“, Пале, 22-24. мај 2009, Посебна издања, књ. 4/2, (ур. Миленко Пикула),  Филозофски факултет, Пале  2010, 7-18.
 • Косовскометохијски трговци у свјетлу дубровачких тестамената, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, Међународни тематски зборник, књ. 3., Историја, Историја умјетности, (ур. Драги Маликовић), Филозофски факултет, Косовска Митровица 2010, 113-126.
 • Учешће Фирентинаца у Балканској трговини робљем и послугом (XIV-XV вијек), Зборник радова Филозофског факултета XXXIX/2009, Косовска Митровица 2010, 189-202.
 • Пословање италијанског трговца Ђорђа Гучија у Дубровнику (1414-1428), Историјски часопис  LIX, Историјски институт, Београд 2010, 177-196.
 • Strani trgovci na području srednjovjekovne Hercegovine, Hum i Hercegovina kroz povijest, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenog  2009, knj. I, (ur.  Ivica Lučić), Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2011, 627-646.
 • Средњовјековна жупа–нахија Ватница, Зборник радова Филозофског факултета  XL/2010, Косовска Митровица 2011,  209-230.
 • Трагом Богумила Храбак – Власи Предојевићи, Међународни тематски зборник „Живит и дело академика Богумила Храбака“, (ур. Драги Маликовић), Филозофски факултет, Косовска Митровица 2011, 349-376.
 • Библиографија академика Богумила Храбака, Међународни тематски зборник,„Живит и дело академика Богумила Храбака“, (ур.  Драги Маликовић), Филозофски факултет,  Косовска Митровица  2011, 605-653.
 • Призрен 1918-1941, Међународни тематски зборник, Косово и Метохија 1912-2012, (ур.  Бранко Јовановић), Филозофски факултет, Косовска Митровица 2012, 547 -652.
 • In memoriam Богумил Храбак, Историјски часопис LX (2011), Историјски институт,  Београд 2012, 591–593.
 • Лоренцо Минијати – тајни агент у Дубровнику (1542-1567): према подацима из Дубровачког архива, Иницијал, Часопис за средњовековне студије  1,  Београд 2013, 187-204.
 • Тестамент сукнара Братута Градојевића из Требиња, Грађа за прошлост Босне, бр. 6, Бања Лука 2013, 119 -129.
 • Пословање и завештање Братослава Предојевића трговца у Приштини и Новом Брду, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, XLIV (02), Косовска Митровица 2013, 149 -162.
 • Значај средњовјековних споменика културне баштине на Косову и Метохији под заштитом УНЕСКА, Међународни тематски зборник, Глобализација и десуверенизација, ур. Б. Јовановић, Српско социолошко друштво, Београд, Институт за упоредно право, Београд, Филозофски факултет Универзитета у Приштини,  Косовска Митровица 2013, 723-735.
 • Значај античких споменика у саставу културне баштине Косова и Метохије за глобалну културну баштину под заштитом УНЕСКА, Међународни тематски зборник, Глобализација и десуверенизација, ур. Б. Јовановић, Српско социолошко друштво, Београд, Институт за упоредно право, Београд, Филозофски факултет Универзитета у Приштини,  Косовска Митровица 2013, 837-852.
 • Битка код Поатјеа, Међународни темаски зборник, Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013), Српско социолошко друштво, Београд, Институт за упоредно право, Београд, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 2014, 793-802.
 • Хришћански – православни споменици Травуније у историографији и савременом друштву, Историографија и савремено друштво, тематски зборник радова,са одржаног научног скупа Наука и савремени универзитет 3, Филозофски факултет, Ниш 2014, 147-161.
 • Задужбина Јелене Лазаревић у Херцеговини, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, XLIV (1), Косовска Митровица 2014, 371-384.
 • Моналдо Виганти из Пезара апотекар у средњовјековном Дубровнику, Зборник радова Филозофског факултета XLIV (2), Косовска Митровица 2014, 109-128.
 • Врм и тврђава Клобук од најранијих помена до пада под Турску власт,  Научни скуп, „Клобук кроз вијекове“, одржан 27. -28. јуна 2013 у Музеју Херцеговине, Требиње 2014, 75-97.
 • Некропола Бунчића: Прилог познавању средњовјековних споменика значајних за свјетску културну баштину, Уметност и њена улога у историји: између трајности и пролазних изама посвећен сећању на проф. др Миодрага Јовановића (1932-2013), међународни тематски зборник (ур. и пр. Зоран М. Јовановић….и др.). Косовска Митровица 2014: Филозофски факултет у Приштини, 227-240.
 • Уговор о раду у Дубровнику Радована Ђурђевића Мириловића, Грађа за прошлост Босне, бр. 7, Историјски институт,  АНУ РС, Бања Лука 2014, 27-34.
 • Власи Кресојевићи у историји и предању, Трибуниа 13,  Музеј Херцеговине, Требиње  2014, 51-70.
 • Историја измјештеног манастира из долине Православља, Осврт на књигу: Чедомир Поповић, Манастир Косијерево, Косијерево 2104, 263 стр./ Трибуниа бр. 13, Завичајни музеј,  Требиње 2014.
 • Дубровачки антунин Галеацо Бруњоли из Мантове, Зборник радова Филозофског факултета XLV (1), Косовска Митровица 2015, 45 -76.
 • Италијани, традиционални апотекари средњовјековног Дубровника, „Политика, идентитет, традиција, Међунарони тематски зборник, Косовска Митровица 2015, 307 -327.
 • Писани помени манастира Тврдош из XV вијека,  Грађа о прошлости Босне 8,  Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука 2015, 107‒116.
 • Становништво Требиња на служби код Италијана у XIV и XVвијеку, Радови Филозофског факултет, Филозофске науке, бр. 17, Пале 2015, 183-200.
 • Херак Милошевић – крамар  Малешевац, Зборник радова Филозофског факултета XLVI (1), Косовска Митровица 2016, 401-417.
 • Становништво Гацка на раду у Дубровнику (XIV – XV вијек), Зборник радова Филозофског факултета XLVI (2), Косовска Митровица 2016, 287- 306.
 • Maleševci in Bileća’s Rudine, Collection of papers of the Falculty of Philosophy of Priština, Vol. XLVI (3), 2016, 21-51.