Доц. др Оливера Радовић
Катедра за психологију

Е-пошта: stulaolivera@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, тема: „Стрес код становника северног дела Косовске Митровице“, 2002.
 • Магистратура – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, тема: „Вредносне оријентације младих српске националности са Косова и Метохије – евалуација теорије вредности Салома Шварца“, 2010.
 • Докторат – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, тема:„Усклађеност са родним улогама као фактор субјективне добробити у раном одраслом добу“, 2014.

 

Области интересовања и истраживања

 • Социјална психологија: Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Ставови и вредносне оријентације, Социјални идентитети
 • Ментална хигијена: позитивно ментално здравље

 

 

Библиографија

 

Монографије

 • Радовић, О. (2013). Социо-психолошки чиниоци вредносних оријентација младих српске националности на Косову и Метохији, Филозофски факултет, Косовска Митровица.

 

Прикази и чланци

 • Јаредић, Б., Станојевић, Д., Радовић, О. (2015). Неке психометријске карактеристике скале оптимизма и самоефикасности код старих особа у Србији. Међународни тематски зборник „Старење и квалитет живота: Транзиција и евроинтеграције“ (стр. 123-137). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Radović, О., Jaredić, B. (2014). Factors of national attachment of youth from southern Serbia and northern Kosovo and Metohija. Teme — Časopis za društvene nauke, (str. 1647 -1664). God. XXXVIII, Br 4 , Niš.
 • Јаредић, Б., Станојевић, Д., Радовић, О. (2014). Социо-демографске карактеристике као детерминанте квалитета живота и депресивности старих у Србији. Зборник радова Филозофског факултета, Универзитет у Приштини.
 • Радовић, О. (2013). Преглед приступа изучавању рода и родних разлика у психологији. Зборник радова Филозофског факултета, Универзитет у Приштини.
 • Радовић О., Станојевић Д. (2014). Задовољство физичким изгледом као детерминанта самопоштовања адолесцената. Међународни тематски зборник „Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинтеграција“ (стр. 85-100). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Radović, O., Krstić, M., Stanojević, D. (2013). Some factors of value orientations of students from Kragujevac and Kosovska Mitrovica. Мегународна научна конференција Мегународен дијалог: исток-запад: (култура, славјаство и економија): зборник на научни трудови, стр. 487-490, Р Македонија, Свети Николе – Руска федерација, Тамбов.
 • Радовић, О, Лазић Ј. (2012) Ставови према националним мањинама младих у Косовској Митровици, Међународни тематски зборник „Социјализација у условима друштвене кризе“, (стр. 199-222), Косовска Митровица: Филозофски факултет.

 

Остало

 • Члан Програмског одбора Научно-стручног скупа – Сабор психолога Србије, 2016.