Проф. др Младен Јаковљевић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: mladen.jakovljevic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Професор енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, англистика, 2000.
 • Магистарска диплома, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов: „Мит и технологија у стваралаштву Роџера Зелазнија“, 2007.
 • Докторат, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов: „Паралелни светови: однос постмодерне прозе према фантастичној и научнофантастичној књижевности“, 2012.

Области интересовања и истраживања

 • Фантастика, научна фантастика
 • Готика
 • Постмодернизам

 

Библиографија

Монографије

 • Јаковљевић, M. (2011). Мит и технологија Роџера Зелазнија. Београд: Еверест медија.
 • Јаковљевић, М. (2015). Алтернативне стварности Филипа К. Дика. Филозофски факултет Косовска Митровица/ Макарт доо: Косовска Митровица/Београд.
 • Јаковљевић, М. (2019). Сер Гавејн и Зелени витез: превод, тумачења и значења. Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет Косовска Митровица.

Радови

 • Jakovljević, M. (2011). „Alternativne stvarnosti Filipa K. Dika“. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1: 229-238. DOI 10.19090/zjik.2011.1.230-238
 • Jakovljević, M. (2011). „Elementi kiberpanka u Pinčonovim romanima V., Objava broja 49 i Duga gravitacije“. Filolog 4, Filološki fakultet Banja Luka, 67-75.
 • Јаковљевић, М. (2012). Пројектоване стварности и онтолошки парадокси у Пинчоновом роману Објава броја 49. Наслеђе, 21, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 219-229.
 • Јаковљевић, М. (2012). Хетеротопија у Убику и Тамном скенирању Филипа К. Дика. Филолог, 6, Филолошки факултет Бања Лука, 132-140. DOI 10.7251/FIL1206132J
 • ЈJakovljević, M. (2012). Heterotopija u Pinčonovim romanima V. i Duga gravitacije. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2, 375-387. DOI 10.19090/zjik.2012.2.375-387
 • Јаковљевић, М. (2012). Ентропија у научнофантастичној прози Филипа К. Дика. Радови Филозофског факултета, 14, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 469-482.
 • Јаковљевић, М. (2013). Киберпанк Вилијама Гибсона: од симулације до стварности. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 43 (1), 223-239.
 • Jakovljević, M. (2013). Gotsko u kiberpanku Vilijama Gibsona. Filolog, 8, Filološki fakultet Banja Luka: 204-211. DOI 10.7251/FIL1308204J
 • Јаковљевић, М. (2013). Митски херој у Црном цвету Бобана Кнежевића. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, 43 (2), 685-700.
 • Jakovljević, M. (2014). Urbana gotika u savremenoj fantastici. U: Tvrtko Prćić (ur.), Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi. Zbornik u čast Draginji Pervaz. Novi Sad: Filozofski fakultet: 559-570.
 • Јаковљевић, М. & Лончар-Вујновић, М. (2014). Књижевност: савремене друштвене околности и промовисање толеранције. Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности: међународни тематски зборник. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српска академија образовања, 229-245.
 • Jakovljević, M. & Šoškić, R. (2015). “Hacking Bodies and Minds”. In: Mirjana Lončar-Vujnović (Ed.), Susreti naroda i kultura: međunarodni tematski zbornik, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 13-32.
 • Јаковљевић, М. (2015). Технологија и симулација слободе у научнофантастичној прози Филипа К. Дика. Наука и слобода: зборник радова са научног скупа, том 1/2. Источно Сарајево, БиХ: Филозофски факултет, 865-876.
 • Јаковљевић, М. (2016). Конкретизација и деконкретизација стварности у Пинчоновом роману Дуга гравитације. Зборник Матице српске за књижевност и језик, 64 (1), 139-154.
 • Јаковљевић, М. (2016). Филип К. Дик у Амазоновом дворцу. Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 150, 157-175. doi:10.5937/kultura1650157J
 • Jakovljević, M & Lončar-Vujnović, M. (2016). Medievalism in Contemporary Fantasy: A New Species of Romance. Imago Temporis. Medium Aevum, 10, 97-116. Consolidated Medieval Studies Research Group (Universities of Lleida and Rovira i Virgili) ISSN 1888-3931 DOI 10.21001/itma.2016.10.03
 • Јаковљевић, М. (2016). Прошлост у савременој фантазијској прози. У: В. Гордић-Петковић & З. Пауновић (прир. и ур.) Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности, стр. 115-130. Нови Сад: Матица српска.
 • Jakovljević, M. (2016). Philip K. Dick’s Androids as Excluded Others. In: English Studies Today: Words and Visions. Selected Papers form the Third International Conference English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 3), pp. 115-127. Novi Sad: Faculty of Philosophy.
 • Jakovljević M. (2017). Do Androids Dream of a Modern Prometheus?. In: Ž. Babić, et.al. Rethinking Tradition in English Language and Literary Studies, pp. 168-182. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Јаковљевић, М. (2018). Сер Гавејн и Зелени витез: тумачења и значења. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини48 (1), 61-80. doi:10.5937/ZRFFP48-16461
 • Јаковљевић, М. (2018). Магија, паганско и Хришћанско у Сер Гавејну и Зеленом витезуЗборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини48 (2), 209-228. doi:10.5937/ZRFFP48-17469 
 • Гордић-Петковић, В & Јаковљевић, М. (2018). Суочавање с паралелним световима у романима Вилијама Гибсона и Мирјане Новаковић. У: Лончар-Вуновић, М. (ур.). Наука без граница. 1, Изван оквира (Science Beyond Boundaries. 1, Redrawing Boundaries; Наука без границ. 1, Вне пределов), (27-44). Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Јаковљевић, М. (2019). Бандерснеч – у огледалу илузије о слободи избора. Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику 162, 90-106. DOI 10.5937/kultura1962090J
 • Jakovljević, M. & Lončar-Vujnović, M. (2019). The Ontological Loop of John Mighton’s Possible Worlds. In: Novaković, N. & Lopičić, V. Canada 150 Filmed /  Le Canada 150 au Cinéma (279-293). University of Belgrade, Faculty of Philology & Serbian Association for Canadian Studies.
 • Јаковљевић, М. (2019). Трилогија Горменгаст: критички увиди у фантастични свет Мервина Пика. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини49 (2), 103-120. doi:10.5937/ZRFFP49-21858.
 • Јаковљевић, М. & Гордић Петковић, В. (2019). Фантазијско и фантастичко у савременој прози. У: Лончар-Вујновић, М. (ур.). Наука без граница II: 1. Огледала стварности  (Science Beyond Boundaries II: 1. Reflections of Reality; Наука без границ II: 1.Зеркала действительности), (51-65). Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Јаковљевић, М. (2019). Сер Гавејн и Зелени витез: превод првог поглавља. У: В. Гордић Петковић, И. Ђурић Пауновић, З. Пауновић (ур.). Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности 2: преводна рецепција и књижевнотеоријска интерпретација (11-30). Нови Сад: Матица српска.
 • Jakovljević, M. (2019). Valis: A Quintessentially Phildickian Novel. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, 49 (4), 237-253. doi:10.5937/ZRFFP49-24059
 • Jakovljević, M. & Gordić-Petković, V. (2019). Sir Gawain and the Green Knight: Not Really a Chivalric Romance. Primerjalna književnost, 42 (3), 185-202. doi:/10.3986/pkn.v42.i3.12

 

Прикази и чланци

 • Jakovljević, М. (2011). Šta je fantastika?. Znak Sagite, 19, 3526-3535.
 • Jakovljević M. 2015. Raspoređivanje budućnosti: Periferal Vilijama Gibsona. U: D. Igrošanac i M. Milosavljević (ur.), Književna fantastika: almanah 2015. Beograd: Čarobna knjiga: 197-209.
 • Jakovljević M. 2016. Dik, kiberpank i stvarnost. U: Dragoljub Igrošanac i Mladen Jakovljević (ur.). Književna fantastika, almanah, Beograd: Čarobna knjiga, 143-148.
 • Jakovljević, M. 2017. Valis: dijagnostikovanje ludila univerzuma. U: D. Igrošanac i M. Jakovljević (ur.), Književna fantastika, almanah, Beograd: Kontrast: 27-35.

Проза

 • Јаковљевић, М. (2014). Врата сумрака. Београд: Еверест медија.
 • Jakovljević, M. (2019). Izbledele duše. Novi Sad: Akademska knjiga.

Преводи

 • Vladisavljević, Natalija (2014). Sunce na vagonu / Sun Upon a Train Carriage. Novi Sad: Udruženje građana Per.art, 2014 (jedan od prevodilaca).
 • Klut, Dž. (2016). Fantastika. U: D. Igrošanac & M. Jakovljević (ur.), Književna fantastika: almanah 2016, Beograd: Čarobna knjiga, 85-93.
 • Suvin, D. (2016). Okrenutost utopiji i naučnoj fantastici na početku novog veka. U: D. Igrošanac & M. Jakovljević (ur.), Književna fantastika: almanah 2016, Beograd: Čarobna knjiga, 95-99.
 • Dik, F.K. (2016). Lobanja. U: D. Igrošanac & M. Jakovljević (ur.), Književna fantastika: almanah 2016, Beograd: Čarobna knjiga, 13-31.
 • Dansejni, L. (2016). Drumski razbojnik. U: D. Igrošanac & M. Jakovljević (ur.),  Književna fantastika: almanah 2016, Beograd: Čarobna knjiga, 45-48.
 • Dik, Filip K. (2018). Valis. Beograd: Kontrast.
 • Dik, Filip K. (2018). Prodor božanskog. Beograd: Kontrast.
 • Dik, Filip K. (2019). Povratak Timotija Arčera. Beograd: Kontrast.

Остало

 • Митровачки летњи универзитет 2013, међународна летња школа – предавач, „Културни и национални контакти у модерној британској и америчкој књижевности“, Косовска Митровица.
 • Члан уређивачког одбора, Сусрети народа и култура: међународни тематски зборник, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2015.
 • Уредник и приређивач, Зборник резимеа: Наука без граница: међународни научни скуп у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 21-22. септембар 2017. године. ISBN 978-86-6349-077-2
 • Члан научно-програмског одбора скупа Наука без граница: међународни научни скуп у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 21-22. септембар 2017. године.
 • Заменик главног и одговорног уредника Зборника радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини.

Mladen Jakovljević on ResearchGate