Миљана Павићевић
Катедра за психологију

E-пошта: miljanapavicevic@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Дипломирани психолог – Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Психологија рада, 2009
 • Дипломирани психолог – мастер – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Психологија образовања, 2014.
 • Трећа година докторских студија психологије на Филозофском факултету у Нишу.

 

Области интересовања и истраживања

 • Психологија личности

 

Библиографија

 

 • Јефтимијевић, М. (2010). Мотивација средњошколских наставника. Саопштење на 58. Научно-стручном скупу психолога Србије (Златибор, 26-29. маја). Књига резимеа, стр. 174. Тема скупа: Здрав појединац-здраво друштво. Београд: Друштво психолога Србије.
 • Минић, Ј., Павићевић, М., Ранђеловић, Д., Мушукић, И. (2011). Самопоштовање и степен угрожености код адолесцената на Косову и Метохији. Саопштење на научно-стручном скупу: II Конгрес психолога Босне и Херцеговине с међународним учешћем (Бања Лука, 24-26. Фебруар). Књига резимеа, стр. 33.
 • Павићевић, М., Минић, Ј. (2011). Задовољство породицом и родитељска успешност у односу на неке социодемографске варијабле. Саопштење на 59. Научно-стручном скупу психолога Србије (Сокобања, 01-04. јуна). Књига резимеа, стр. 18. Тема скупа: Наш идентитет и друштвене промене. Београд: Друштво психолога Србије.
 • Димитријевић, Б., Живановић, З., Павићевић, М. (2011). Да ли су агресивни увек и насилни? Постер секција на 59. Научно-стручном скупу психолога Србије (Сокобања, 01-04. јуна). Књига резимеа, стр. 180. Тема скупа: Наш идентитет и друштвене промене. Београд: Друштво психолога Србије.
 • Павићевић, М. (2011). Социјална анксиозност и самопоштовање код студената Универзитета у Приштини. Саопштење на научном скупу Дани примењене психологије – VII конференција (23-24. септембра). Књига резимеа, стр. 48 . Тема: Психологија комуникације. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
 • Минић, Ј., Ранђеловић, Д., Павићевић, М. (2011). Потрошачки етноцентризам и национални идентитет Срба на Косову и Метохији. Саопштење на научном скупу: Савремени трендови у психологији. (14-16. октобар). Нови Сад: Филозофски факултет. Књига резимеа, стр.72-73.
 • Павићевић, М., Минић, Ј. (2011). Задовољство породицом код Срба и Рома. Саопштење на научном скупу: Савремени трендови у психологији. (14-16. октобар). Нови Сад: Филозофски факултет. Књига резимеа, стр.161-162.
 • Павићевић, М., Минић, Ј. (2011). Корелати асертивности код адолесценткиња са Косова и Метохије. Саопштење на научном скупу: Бањалучки новембарски сусрети. Тема скупа: Квалитет наставног и научног рада и болоњски процес. Организатор скупа:Универзитет у Бањалуци, Филозофски факултет 16- 17. децембар 2011. Књига програма скупа, стр. 10.
 • Павићевић, М., Минић, Ј. (2011). Осећај кохерентности у периоду друштвене кризе у: Идентитет и криза идентитета, Тематски зборник међународног значаја, (прир. Д. Маликовић), стр 73-92. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Павићевић, М. (2011). Психолог у неформалном образовању. Зборник радова Филозофског факултета XLI, (прир. Д. Маликовић), стр. 603-620. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Минић Ј., Павићевић, М. (2012). Партнерска афективна везаност студенткиња Филозофског факултета у Косовској Митровици. Саопштење на XVIII Научном скупу Емпиријска истраживања у психологији (10-11 фебруар).Филозофски факултет. Универзитет у Београду. Књига резимеа. стр. 90-91.
 • Павићевић, М., Минић Ј. (2012). Ауторитарност средњошколаца у односу на неке социодемографске карактеристике. Саопштење на XVIII Научном скупу Емпиријска истраживања у психологији (10-11. фебруар). Филозофски факултет. Универзитет у Београду. Књига резимеа, стр.159-160.
 • Mušikić, I., Pavićević, M., Minić, J.  (2012). Stilovi i navike učenja studenata Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Saopštenje na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem – Psihološka istraživanja učenja i ponašanja. Banja Luka, Filozofski fakultet. Knjiga rezimea, str. 36.
 • Павићевић, М. (2012). Повезаност васпитних ставова родитеља и ауторитарности адолесцената. Саопштење на 60. Научно-стручном скупу психолога Србије (Београд, 30.05.-02.06.). Књига резиме, стр. 159-160. Тема скупа: Мерење и процена у психологији. Београд: Друштво психолога Србије.
 • Павићевић, М. Томовић, И. (2012). Процењени васпитни ставови родитеља у односу на неке социодемографске карактеристике. Саопштење на научном скупу Дани примењене психологије – VIII конференција са међународним учешћем (28-29. септембар). Књига резимеа, стр. 138. Тема: Савремени трендови у примењеној психологији. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
 • Павићевић, М., Минић, Ј. (2012). Асертивност, социјална анксиозност и самопоштовање код адолесцената на Косову и Метохији у: Социјализација у условима друштвене кризе, Међународни тематски зборник, (прир. М. Крстић), стр. 76-92. Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица.
 • Павићевић, М., Крстић, М. (2012). Васпитни ставови и задовољство породицом код студената. Саопштење на научном скупу међународног значаја: Појединац, породица, друштво у транзицији (21-22.12.). Кљига сажетака, стр. 68. Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица.
 • Павићевић, М. (2013). Анксиозност код младих на Косову и Метохији. Саопштење на XIX Научном скупу Емпиријска истраживања у психологији (22-24. март). Филозофски факултет. Универзитет у Београду. Књига резимеа. стр.159-160.
 • Minic, J., Pavicevic, M., Jaredic, B. (2013). Consumer ethnocentrism of psychology students. Saopstenje na 21. danima Ramira i Zorana Bujasa (11-14 april). Sveuciliste u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsijek za psihologiju. Knjiga sazetaka 173.
 • Тодић, Т., Павићевић, М. (2013). Повезаност прокрастинације и виртуелног понашања у друштвеним мрежама код студената психологије.Саопштење на Научном скупу „Наука и глобализација“, Источно Сарајево, Књига сажетака, стр. 335-336.
 • Jaredić, B., Stanojević, D., Radović, O., Minić, J., Pavićević, M. (2013). Shyness and self-esteem in elementary school . Journal of Educational and Instructional Studies in the World, May, June, July 2013, Volume: 3 Issue: 2 Article: 12, 80-86. www.wjeis.org
 • Павићевић, М. (2013). Осетљивост на поткрепљење и самопоштовање адолесцената. Саопштење на 61. Научно-стручном скупу психолога Србије (Лепенски Вир, 29.05.-01.06). Тема скупа: Три лица психологије – интердисциплинарност савремене психологије. Београд: Друштво психолога Србије. Књига резимеа, стр. 67-68.
 • Pavićević, M. (2013). Povezanost spremnosti na empatiju sa self-konceptom mladih. Saopštenje na IX Konfernciji sa međunarodnim učešćem – Dani primenjene psihologije (27-28. septembar). Tema skupa: Darovitost, talenat, kreativnost. Niš: Filozofski fakultet, Departman za psihologiju. Knjiga rezimea, 47.
 • Todić, T., Jevremović, J., Pavićević, M. (2013). Promena subjektivnog doživljaja stimulusa u zavisnosti od promene konteksta. Saopštenje na Naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji (Novi Sad, 11-13 oktobar). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju. Knjiga rezimea, 99-100.
 • Pavićević, M. Todić, T. (2013). Procenjena spremnost za empatiju kod mladih na Kosovu i Metohiji. Saopštenje na Naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji (Novi Sad, 11-13 oktobar). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju. Knjiga rezimea, 174-175.
 • Павићевић, М. Крстић (2013). Васпитни ставови и задовољство породицом код студената. У Јовановић, Б. и М. Крстић (ур.), Појединац, породица, друштво у транзицији (317-335). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, стр 317-335.
 • Павићевић, М., Минић, Ј. (2013). Васпитни ставови родитеља као предиктори развоја селф-концепта младих. Саопштење на Научном скупу међународног значаја- Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинеграција, Универзитет у Приштини, Филозофски факлутет, Косовска Митровица. Књига резимеа, стр. 57-58.
 • Јаредић, Б., Павићевић, М. (2013). Примена ТА концепта на однос наставник-ученик. Саопштење на Научном скупу међународног значаја- Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинеграција, Универзитет у Приштини, Филозофски факлутет, Косовска Митровица. Књига резимеа, стр. 99-100.
 • Павићевић, М. Минић, Ј. (2014). Особине личности као предиктори самопоштовања и задовољства животом код студената. 20. научни скуп Емпиријска истраживања у психологији, Београд: Филозофски факултет, Књига сажетака., стр. 156-157.
 • Тодић Јакшић, Т., Павићевић, М. (2014). Повезаност прокрастинације и виртуелног понашања у друштвеним мрежама код студената психологије. Наука и глобализација, Зборник радова са научног скупа, књига 8, том 2/2. Пале: Филозофски факултет. стр. 1208-1218.
 • Дончић, С., Павићевић, М. (2014). Повезаност виртуелног понашања у друштвеним мрежама са селф концептом и социјалном анксиозношћу средњошколаца. 62. Научно-стручни скуп психолога Србије: „Професионални развој психолога“, Златибор (28-31.05.2014.). Књига резимеа. стр. 68-69.
 • Pavićević, M., Minić, J., Jaredić, B. (2014). Parents’ Educational Attitudes from the Point of View of Adolescents. International Conference on Theory and Practice in Psychology (30.10 – 01.11.). Department of Psychology, Faculty of Philosophy, Skopje.
 • Minić, J., Pavicević, M., Jaredić, B. (2014). Life satisfaction and self- esteem of psychology students. International Conference on Theory and Practice in Psychology. (30.10-01.11.), Department of Psychology, Faculty of Philosophy, Skopje.
 • Павићевић, М., Минић, Ј. (2014). Oсобине личности, усамљеност и задовољство животом код старих. Међународна конференција „Старење и квалитет живота: транзиција и евроинтеграције“ (24-25.10.2014). Кососвка Митровица, Србија. Зборник резимеа., стр. 65-66.
 • Pavićević, M. (2014). Povezanost spremnosti za empatiju sa self-konceptom mladih. Individualne razlike, obrazovanje i rad. tematski zbornik radova. (Ur.) Stojiljković, S., Marković, Z., Đigić, G. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet. str. 9-21.
 • Павићевић,М., Минић, Ј. (2014). Васпитни ставови родитеља као предиктори развоја селф-концепта младих.  У: Крстић, М, Ранђеловић, Д. и Николић, Г. (Ур.), Млади и друштвене промене:између националног идентитета и евроинтеграција (309-325). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
 • Павићевић, М. Минић, Ј. (2015). Особине личности и самопоштовање као предиктори задовољства животом и усамљености код старих. Први научни скуп са међународним учешћем Настава и наука у времену и простору (6-7.3.2015) . Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу. Књига резимеа, стр. 84.
 • Petrović D. & Pavićević M. (2015). Manifestation of National Identification in Youth, The 14th European Congress of Psychology “Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life”, Milan, Italy, 7-10 July, 2015; European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), Abstract Book, p. 2281.
 • Pavićević, M., Stojiljković, S. (2015). Connection between personality traits andstudents’ optimism and pessimism. 11th International Conference Days of appled psychology (24-25.09.2015). University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology. Abstract book,
 • Павићевић, М., Петровић, Д. (2015). Разлике између формалног, неформалног и информалног образовања. Зборникк радова Учитељског факултета Призрену – Лепосавић, Књига 9. стр. 103-113.
 • Павићевић, М., Минић, Ј. (2015). Особине личности, усамљеност и задовољство животом код старих. Старење и квалитет живота:транзиција и евроинтеграције. Међународни тематски зборник. (Ур.) Крстић, М., Ранђеловић, Д., Минић, Ј. Универзитет у Приштини, Филозофски факултет. 89-109.
 • Павићевић, М., Минић, Ј. (2015). Особине личности и самопоштовање као предиктори задовољства животом и усамљености код старих. Научни скуп са међународним учешћем. Настава и наука у времену и простору. Зборник радова. (Ур.) Миленовић, Ж., Башчаревић, С. Универзитет у Приштини, Учитељски факултету у Призрену-Лепосавић. 933-950.
 • Pavićević, M., Todić Jakšić, T. (2016). Tačnost prepoznavanja emocija u zavisnosti od vrste zanimanja. 22.naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Filozofski fakultet, Knjiga rezimea, str. 41-42.
 • Павићевић, М., Петровић, Д. (2016). Повезаност васпитних ставова родитеља и етноцентризма адолесцената. Зборник радова Филозофског факултета Унивеерзитета у Приштини, XLVI (1), 375-397.
 • Pavićević, M., Stojiljković, S. (2016). Percipirani vaspitni stavovi roditelja kao prediktori intеrpersonalne orijentacije studenata. Primenjena psihologija, Vol. 9. (3), 293-311.

 

Остало

 • Практичар трансакционе анализе
 • Члан Друштва психолога
 • Аутор и реализатор акредитованог семинара „Вештине конструктивне комуникације“ за стално стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника