Проф. др Марина Николић
Катедра за српски језик и књижевност

Емаил: marinanikolic769@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • 2020: Руководилац Одсека за стандардни језик, Институт за српски језик САНУ;
 • 2019: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, ванредни професор на Катедри за српски језик и књижевност;
 • 2018: Институт за српски језик САНУ, виши научни сарадник на пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика;
 • 2014: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, доцент на Катедри за српски језик и књижевност;
 • 2013: „Језикофил”, оснивач и уредник;
 • 2013: Постдокторско усавршавање на Филололошком факултету Државног универзитета у Санкт Петербургу
 • 2012: Докторат Филолошког факултета у Београду (тема: Семантичка категорија степена у систему сложених реченица савременог српског књижевног језика)
 • 2008: Институт за српски језик САНУ, научни сарадник на пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика;
 • 2008: Магистратура Филолошког факултета Универзитета у Београду (тема: Теорија језичке културе у србистици и славистици)
 • 2001‒2005: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, одсек: Српски језик и књижевност (тема: Девербативна именица као кондензатор реченичног садржаја у језику новина)

 

Области интересовања и истраживања:

 • синтакса
 • језичка култура
 • стандардизација језика

 

Библиографија

Монографије:

 • Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић 2016: Језикофил, Београд: Klett.
 • Николић, Марина: Категорија степена у српском језику: сложена реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 304 (Едиција: Монографије, 21)
 • Николић, Марина: Теорија језичке културе у науци о српском језику и славистици, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 220 стр. (Едиција: Монографије, 6)

Чланци:

 • Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић. Грађа за Речник нових речи (2). Новоречје II/2 (2020). Београд: Алма – Пројекат Растко. 61–126. http://www.alma.co.rs/Novorecje/Novorecjepdf
 • Николић, Марина: Стандардизација термина у српском језику. Наука без граница 2: 1. Огледала стварности, У: М. Лончар-Вујновић (ур.), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2019, 165–178.
 • Николић, Марина: Poređenje kao sintaksičko-stilsko sredstvo u romanu NA SUNČANOJ STRANI. Andrićeva sunčana strana. Andrićs Sonnenseite. U: Branko Tošović (/ur.) Graz – Banjaluka – Beograd / Грац – Бањалука ‒ Београд: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Народна и универзитетска библиотека Републике Српске – Svet knjige – nmlibris. 2019, 783–790.
 • Николић, Марина: Стандардизација српског језика и језичка култура у проучавањима Срете Танасића. Наш језик L/2,
 • Николић, Марина: Реченице с поредбеном клаузом. Предраг Пипер и др., Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. Нови Сад – Београд: Матица српска –Институт за српски језик САНУ, 2018, 385–420.
 • Николић, Марина: Реченице с начинском клаузом. Предраг Пипер и др., Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. Нови Сад – Београд: Матица српска –Институт за српски језик САНУ, 2018, 421–431.
 • Николић, Марина, Слијепчевић, Светлана, Новокмет, Слободан: Језичко нормирање и интернет. У: М. Лончар-Вујновић (ур.) Наука без граница 1: Изван оквира. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018, 57–68.
 • Николић, Марина: Гвоздановић, Јадранка. Српска енциклопедија. Том III, Књига 1, Нови Сад – Београд (Матица српска, Српска академија наука и уметности. Завод за уџбенике), 2018, 143–144.
 • Николић, Марина: Густавсон, Свен. Српска енциклопедија. Том III, Књига 1, Нови Сад – Београд (Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике), 2018, 707.
 • Николић, Марина: Semantička kategorija stepena u frazeologizmima (na primeru srpskog jezika), Philologica, LXXVII, Bratislava: Univerziteta Komenského v Batislave, 2018, 314–321.
 • Николић, Марина: Језичко планирање и интернет, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ III Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 177–186.
 • Николић, Марина, Сања Алексић: Дијалекат као језик романа Лина тврђа од камена, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава књижевност 1, Лесковац – Врање: Лесковачки културни центар – Педагошки факултет, Универзитет у Нишу, 2016, 145–157.
 • Николић, Марина, Весна Ђорђевић: Фразеологизми у српској реп музици, у: Милош Ковачевић и Јелена Петковић (ур.), ФИЛУМ, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (23–25. X 2015). Књ. 1, Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 423–431.
 • Николић, Марина: Категорија степена и категорија оцене у српском језику – сличности и разлике, Филолог VII/14, Бања Лука 2016, 11–18.
 • Николић, Марина: Српски језик у Баварској – учење и изучавање (случај Минхена), Српски језик – од Вука до данас, ФИЛУМ: Крагујевац, 2015, 465–473.
 • Николић, Марина: Последичне клаузе са значењем мере и степена, Јужнословенски филолог LXXI/3–4. Београд 2015, 233–249.
 • Николић, Марина: Лингвистика језичке културе у радовима Предрага Пипера, у: Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (ур.), У простору лингвистичке славистике. Зборник научних радова поводом 65  година  живота академика Предрага Пипера,Београд: Филолошки факултет, 2015, 35–45.
 • Николић, Марина: О теоријским аспектима проучавања семантичке категорије степена, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVII/1, Нови Сад 2014, 83–92.
 • Николић, Марина: Синтаксичка градација као стилско средство у роману „На Дрини ћуприја“ (лингвостилистичка анализа), у: Бранко Тошовић (ур.) Beograd – Banja Luka – Grac: Svet knjige – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Institut Karl Franc, 2013, 827–834.
 • Николић, Марина: Начинске реченице у савременом српском језику, у: Весна Половина, Јулијана Вучо (ур.) Међународни научни скуп Filološka istraživanja danas – jezik, književnost i kultura (26. и 27. новембар 2010. Београд), Филолошка истраживања данас. Савремени токови у лингвистичким истраживањима 1, Београд: Филолошки факултет, 2013, 161–182.
 • Николић, Марина, Страхиња Степанов: Фразеологизми као средство изражавања семантичке категорије степена, у: Весна Половина, Јулијана Вучо (ур.) Међународни научни скуп Filološka istraživanja danas – jezik, književnost i kultura (26. и 27. новембар 2010. Београд), Филолошка истраживања данас. Савремени токови у лингвистичким истраживањима 1, Београд: Филолошки факултет, 2013, 233–249.
 • Николић, Марина: Србистика на Петроградском универзитету данас, Наш језик, 3–4, Београд, 2013, 59–70.
 • Николић, Марина: Језичка култура у науци о српском језику I, Лингвистичке актуелности 20, Београд 2012, 9–29, http://www.asusilc.net/aktuelnosti/
 • Николић, Марина, Страхиња Степанов: Применљивост теорије семантичких локализација у проучавању категорије степена“, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. I Структурне карактеристике српског језика, Крагујевац: ФИЛУМ, 2012, 129–138.
 • Николић, Марина: Језичка култура у науци о српском језику II, Лингвистичке актуелности 21, 2012, 9–27, http://www.asusilc.net/aktuelnosti/
 • Николић, Марина: Диферентивно степеновање у савременом српском језику, у: Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1), Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 547–554.
 • Николић, Марина: Нетипична средства за изражавање категорије степена у савременом српском језику, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, 467–479
 • Николић, Марина: Начинске реченице у савременом српском језику: статус и семантички потенцијал, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. I Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац: ФИЛУМ, 2011, 113–127.
 • Николић, Марина: Изражавање степена у приповеци Пут Алије Ђерзелеза Иве Андрића, у: Branko Tošović (hg.), Symposium Die österreichisch-ungarische Periode in Leben und Schaffen Ivo Andrićs (8.–9. Oktober 2010, Graz). Graz–Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität–Beogradska knjiga, 2011, 621–638.
 • Николић, Марина: Настава језика и дијалекат, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекатдијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 143–153.
 • Николић, Марина: О једној врсти сложене реченице у Андрићевом грачком опусу, у: Branko Tošović (hg.), Das Grazer Opus von Ivo Andric. Graz–Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität–Beogradska knjiga, 2010, 399–412.
 • Николић, Марина, Страхиња Степанов: Статус српског језика на аустријским катедрама“, Славистика XIV, Београд 2010, 299–
 • Николић, Марина: Допринос Богдана Терзића неговању српске језичке културе, Славистика XIII, Београд 2009, 63–73.
 • Николић, Марина: Теорија језичке културе у србистици и кроатистици, у: Бранко Тошовић (ур.), Зборник радова са симпозијума „Разлике између бошњачког, хрватског и српског језика“, Грац: LITVerlag, 2009, 453–473.
 • Николић, Марина: Deverbativna imenica kao kondenzator rečeničnog sadržaja u jeziku novina (na BKS materijalu), у: Branko Tošović (hg.), Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Grammatik, Graz: LITVerlag, 2010, 327– 345.
 • Николић, Марина: О лингвистици језичке културе у русистици и науци о српском језику, Зборник Матице српске за славистику 74, Нови Сад 2008, 273–288.

Прикази, хронике:

 • Николић, Марина: Миливој Алановић. О допунама и допуњавању у српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 267 стр. Јужнословенски филолог LXXVI, св. 1 (2020), 223–
 • Николић, Марина: Интензификаторске партикуле у савременом српском језику Ане Јањушевић Оливери, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018. Наш језик L/1, 2019, 123–131 [приказ].
 • Николић, Марина: Ранко Бугарски, Селективна социолингвистичка библиографија: СФРЈ / СРЈ-СЦГ / Србија: 1967–2014. Београд: Мостарт, 2015 (139 стр.), Јужнословенски филолог LXXII/3–4, Београд 2016, 277–282 [приказ].
 • Николић, Марина: Светлана Слијепчевић, Слободан Новокмет, Марина Николић, Језикофил, Београд: Klett (124 стр.), Лингвистичке актуелности 29, 41–43 [приказ].
 • Николић, Марина: „Асертивност, релевантност и жанр“, Страхиња Степанов (докторска дисертација)“, Лингвистичке актуелности, Београд 2015, [приказ].
 • Николић, Марина: Допринос јачању руско-српских научних веза, Зборник Матице српске за слависитку 85 (2014). Нови Сад 2015, 263–265 [хроника].
 • Николић, Марина: Срето Танасић. Из синтаксе српске реченице. Зборник Матице српске за слависитку, 85 (2014). Нови Сад 2015, 251–254 [приказ].
 • Николић, Марина: „Разматрања о језику Иве Андрића (Симпозијум „На Дрини ћуприја”, 4–6. октобар 2012, Вишеград)“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVI/1, 201–205, Нови Сад 2015, [хроника].
 • Николић, Марина: LXVII Скуп слависта Србије: Савремена српска славистика у међународном контексту [приказ], Зборник Матице српске за славистику 76, 131–135 [хроника].
 • Николић, Марина: П. Пипер, И. Клајн, Нормативна граматика српског језика, Славистика XVIII, Београд 2014, 628–631 [приказ].
 • Николић, Марина: Р. Стијовић, „Језички саветник“, Лингвистичке актуелности 25, Београд 2014 [приказ].
 • Николић, Марина: М. Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Наш језик XLV/1–2, Београд 2013, 105–111 [приказ].
 • Николић, Марина: Контрастивна проучавања српског језика: правци и резултати. Уредници: академик Иван Клајн, дописни члан Предраг Пипер. – Београд : Одељење језика и књижевности Српске академије наука и уметности, 2010. – 376 стр. (Српски језик у поређењу са другим језицима, књ. 1), Филолошки преглед XXXVIII/1, Београд 2012, 219–222 [приказ].
 • Николић, Марина: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг (компаративни поглед), Јужнословенски филолог, Београд 2012, 181–188 [приказ].
 • Николић, Марина: Милош Ковачевић Граматичка питања српског језика. Лингвистичке актуелности 21, Београд 2012, 31–33, http://www.asusilc.net/aktuelnosti/ [приказ].
 • Николић, Марина: Милош Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста, Наш језик XLIII/3–4, Београд 2012, 123–126 [приказ].
 • Николић, Марина: Ђорђе Оташевић, Фразеолошки речник српског језика, Нови Сад: Прометеј, 2012. – 1048 стр., Јужнословенски филолог 69, Београд 2013, 497–503 [приказ].
 • Николић, Марина: Luka Vukojević, Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku. – Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2008, Зборник Матице српске за славистику 79, Нови Сад 2011, 188–191 [приказ].
 • Николић, Марина: Предраг Пипер, „Прилози историји српске славистике“. Чигоја штампа, 2011. 737 стр., Лингвистичке актуелности 19 [приказ].
 • Николић, Марина, Предраг Пипер: Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима (14. септембар, Нови Сад, Матица српска – 15–16. септембар 2010. Београд, Институт за српски језик САНУ), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LIV/1, Нови Сад 2011, 277–281 [хроника].
 • Николић, Марина: Милорад Радовановић, Увод у фази лингвистику, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009, 162 стр., Наш језик XLI/1–2, Београд 2010, 47–51 [приказ].
 • Николић, Марина: Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Лингвистичке актуелности, 18, http://www.asusilc.net/aktuelnosti, Београд 2010 [хроника].
 • Николић, Марина: Зборник Института за српски језик САНУ I (Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота). Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 663 стр, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIII/2, Нови Сад 2010, 233–236 [приказ].
 • Николић, Марина: Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика, Зборник Матице српске за славистику 76, Нови Сад 2009, 137–139 [приказ].
 • Николић, Марина: Јужнословенски филолог, књигa LXIV (у част академика Милке Ивић поводом 85-годишњице рођења), САНУ, Београд, 2008, Лингвистичке актуелности, 17, Београд 2009, http://www.asusilc.net/aktuelnosti [приказ].
 • Николић, Марина: Рада Стијовић, Српски језик: норма и пракса (Прилози писаној и говорној комуникацији), Чигоја штампа, Београд, 2009. Лингвистичке актуелности, 17, Београд 2009, http://www.asusilc.net/aktuelnosti [приказ].
 • Николић, Марина: Култура говора (Милан Шипка) Наш језик XXXIX/1–4, Београд 2008, 111–113 [приказ].
 • Николић, Марина: Теорија језичке кутуре у србистици и славистици (магистарски рад, аутореферат), Лингвистичке актуелности 16, Београд 2008, http://www.asusilc.net/aktuelnosti [приказ].
 • Николић, Марина: Српски језик у нормативном огледалу (прир. Б. Брборић, Ј. Вуксановић, Р. Гачевић), Наш језик, XXXVII/1–4, Београд 2006, 65–72 [приказ].

Резимеи:

 • Николић, Марина, Слијепчевић, Светлана, Новокмет, Слободан. Неформални приступи неговању језичке културе на интернету. У: М. Лончар-Вујновић (ур.) Наука без граница 3. Међународни научни скуп у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Косовска Митровица 21–22. септембар 2019. године, Зборник резимеа. 2019, 166–167.
 • Николић, Марина: Стандардизација термина у српском језику. Међународни научни скуп Наука без граница 2, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 21–22. септембар 2018. Зборник резимеа. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018, 172–173.
 • Николић, Марина, Новокмет, Слободан, Слијепчевић, Светлана: Језичко нормирање и интернет. Наука без граница, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, 2017.
 • Николић, Марина: Izazovi globalne komunikacijejezičko planiranje i internet. Međunarodni znanstveni skup „Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Laguage Planning and Policies“, CLARC 2016, Rijeka, 3., 4. i 5. 6. 2016. g., Ријека, 2016.
 • Николић, Марина: Језичко планирање и интернет, Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд, 2015, 14.
 • Николић, Марина: Категорија степена и категорија оцене – сличности и разлике. 45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане (17–20. IX 2015), књига сажетака, Београд, 2015, 23.
 • Николић, Марина, Сања Алексић: Дијалекат као језик романа Лина тврђа од камена, Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава књижевност 1, 11–12. април, 2014. године у Лесковцу, књига сажетака. Лесковац, 2014, 93–94.
 • Николић, Марина: Језичка култура и језичка политика (на српском језичком простору), II Международный научный симпозиум Славянские языки и культуры в современном мире, труды и материалы, Москва, 2012, 374–375.
 • Николић, Марина: Диферентивно степеновање у сложеним реченицама савременог српског језика, Први босанскохерцеговачки славистички конгрес. – Књига
 • сажетака, Сарајево, 2011, 79. http://www.slavistickikomitet.ba/Knjigasazetaka.pdf
 • Николић, Марина: Нетипична средства за изражавање категорије степена у савременом српском језику. Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник сажетака, Београд, 2010, 75–76.
 • Николић, Марина: Начинске реченице у савременом српском језику, Филолошка истраживања данас (зборник резимеа), Београд, 2010, 79.
 • Николић, Марина, Страхиња Степанов: Фразеологизми као средство изражавања семантичке категорије степена, Филолошка истраживања данас (зборник резимеа), Београд, 2010, 97.
 • Николић, Марина: О семантичкој категорији степена у поредбеним реченицама, Књига резимеа реферата изложених на 17. конгресу савеза славистичких друштава Србије, Сокобања, 18–20. септембар 2009. године, Београд, 2009,

Тезе:

 • Николић, Марина: Семантичка категорија степена у систему сложених реченица савременог српског књижевног језика, докторскаа дисертација, одбрањена 28. 6. 2012. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: академик Предраг Пипер, чланови комисије: проф. др Срето Танасић, проф. др Душка Кликовац).
 • Николић, Марина: Теорија језичке културе у србистици и славистици, магистарски рад, одбрањен 24. 6. 2008. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: академик Предраг Пипер, чланови комисије: проф. др Срето Танасић, доц. др Вељко Брборић).

Стручни и популарни текстови:

 • Николић, Марина: Kojim su sve sloganim partije mamile neopredeljene glasače – tri decenije izbora i predizbornih poruka. Blic, 24. 5. 2020. 10–11. (https://www.blic.rs/vesti/politika/sto-jes-jes-kevo-ja-cu-levo-ko-sme-da-vas-pogleda-u-oci-ne-ovo-nisu-nikakvi-citati/rw9r3dw).
 • Николић, Марина: DUHOVITOST POMAŽE U BORBI PROTIV KORONE – HUMOR – Kako nam je olakšao karantin. Blic, 30. 4. 2020. 46–47.
 • Језик око нас (ур. Слободан Новокмет, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Марина Николић). Нови Сад: Прометеј, 2019.
 • Николић, Марина: Svi ih koristimo: Najiritantnije poštapalice u srpskom jeziku. https://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy=2017&mm=12&dd=31&nav_id=1341596, 31. 2017.
 • Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић: Језикофил, Београд: Клет, 2016, 158 стр.
 • [Вељко Брборић, Језикофил – електронско и штампано неговање језика, Политика, 24. 11. 2016. http://www.politika.rs/scc/clanak/368458/језикофил-неговање]
 • Николић, Марина: Родно осетљив језик у јавној употреби, Политика online, 15. 12. 2016.
 • Николић, Марина: Родно осетљив језик у јавној употреби 2, Политика online, 15. 12. 2016.
 • Николић, Марина: Када је пријатно за гледати, Политика online, 29. 11. 2016.
 • Николић, Марина: Сводни регистар питања из српске говорне културе (према језичким саветницима), Београд: Београдска књига, 2010.

 

Остало:

Учешће на научним пројектима:

 • Опис и стандардизација савременог српског језика (2010–2020), ев. бр. пројекта 178021, Институт за српски језик САНУ.
 • Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen FWF-Projekt, P19158-G03 (2006-2010)
 • Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu Forschungsprojekt / Istraživački projek(a)t (2007-2015)
 • Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića (Graz, 2011–): http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Copic/index.html.