Доцент, Минић Љ. Јелена  (рођена Јакшић)
Катедра за психологију

Е-пошта: jelena.minic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет, Департман за психологију; Разлике у интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју адолесцената из потпуних и непотпуних породица; Ниш, 2002.
 • Магистратура – Филозофски факултет, Одсјек за психологију; Осећај кохерентности код средњошколаца неалбанске националности, Бања Лука, 2009.
 • Докторат – Филозофски факултет, Департман за психологију, Осећај породичне кохерентности код адолесцената, Ниш, 2014.

 

Области интересовања и истраживања

 • развојна и педагошка психологија
 • ментално здравље

 

Библиографија

 • Минић, Ј. (2016). Осећај породичне кохерентности код адолесцената и родитеља. ТЕМЕ.г.XL, бр 3, јул-септембар, стр.1205-1221. Print ISSN: 0353-7919 Online ISSN: 1820-7804 Оригинални научни рад UDK 159.922.8:316.356.2
 • Минић, Ј. (2016). Корелати осећаја породичне кохерентности код адолесцената. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Број XLVI (1), стр. 359- 373. Оригинални научни рад 159.922.8.072:316.356.2 DOI:10.5937/ZRFFP46-9912
 • Jаредић, Б., Минић, Ј. (2016).  Недефинисани губитак у веку за нама. Зборник радова са међународне научне конференције- Век српске голготе 1915-2015 (I- III), Филозофски факултет, Косовска Митровица. Књига III, Друштвене науке, стр. 245- 262. ISBN 978-86-6349-067-3 ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину) УДК 159.942.5 159.964.21
 • Минић, Ј., Јаредић, Б., Колић, С. (2016). Неки корелати квалитета брака код становника централног дела Косова и Метохије. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Број XLVI (2)/2016, стр. 43- 61. ISSN 0354-3293 еISSN 2217-8082 Оригинални научни рад 316.811:159.9.075(497.115  DOI:10.5937/ZRFFP46-11045
 • Минић, Ј. (2016). Корелати осећаја породичне кохерентности код адолесцената. Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Број XLVI (1), стр. 359- 373. Оригинални научни рад 159.922.8.072:316.356.2 DOI:10.5937/ZRFFP46-9912
 • Минић, Ј. (2015). Адолесценти и извори здравља. Задужбина Андрејевић, Београд. ISSN 0354- 7671 ISBN 978- 86- 525-0227- 1 COBISS.SR-ID 215219980    159.922.8: 173  613.88-053.6
 • Минић, Ј.. Јаредић, Б. (2014). Хоћу да знам шта ради психолог. Филозофски факултет, Косовска Митровица, Центар за примењену психологију, Београд. ISBN 978-86-6349-022-2 COBISS.SR-ID 208305164  159.9 (035)
 • Минић, Ј. (2013). Неки индикатори ментаног здравља становништва на Косову и Метохији. Међународни тематски зборник:  Појединац, породица, друштво у транзицији. Универзитет у Приштини, Филозофски факлутет, Косовска Митровица. стр.24-37. ISBN 978-86-6349-017-8 COBISS.SR-ID 203558412 УДК 613.86(497.115)
 • Минић,  Ј. (2012). Породична афективна везаност студената психологије. Породица са адолесцентом у транзицији. Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу.Одсек друштвених наука, Одсек медицинских наука. ISBN  978-86-7025-581-4.  . УДК  316.356.2 : 159.942-057.87    159.9.072
 • Минић,  Ј., Стефановић- Станојевић, Т. (2011). Осећај кохерентности код срењошколаца у условима друштвене кризе. Зборник радова Личност и социјалне ситуације- 100 година од рођења Николе Рота, Филозофски факултет, Ниш.стр. 45-67. ISBN 978- 86- 7379- 221-7 COBISS.SR-ID 188534028   UDK 159.923:316.6-057.87 (497.115)

 

Остало

 • Члан Друштва психолога Србије (од 2002). Председник Подружице психолога Косова и Метохије, од њеног оснивања 2004. (Подружница психолога Косова и Метохије 2006 године добија признање- Љубомир Љуба Стојић, за допринос у раду и развоју Друштва психолога Србије). Сарадник ПСИХОЛОШКИХ НОВИНА (од 2013).
 • Члан стручног тима и један од оснивача Центра ЕКВИЛИБРИЈУМ (саветовање, едукација, истраживање),  Косовска Митровица (од 2010).
 • Члан Савеза друштва психотерапеута Србије (од 2012).
 • Од 09.05.2012. ноцилац Националног сертификата за психотерапију, бр. 336. Савез друштва психотерапеута Србије. – Члан Секције Афективно везивање (од 2014).
 • Члан Удружења- Сигурна база (од 2015).Члан Секције универзитетских наставника психологије образовања (од 2015). Члан Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (од 2016).
 • Један од реализатора психолошких радионица у оквиру пројекта Психолошка помоћ у одрастању, подржаног од стране УНИЦЕФА. Један од аутора  и реализатора програма за стручно усавршавање наставника- Вештине конструктивне комуникације, акредитованог од стране Завода за унапређење образовања и васпитања за школску 2014- 15 и 2015- 16 годину и за школску 2016-17 и 2017-18 годину.Један од уредника Међународног тематског зборника: Старење и квалитет живота: транзиција и евроинтеграције, Филозофски факултет, Косовска Митровица.
 • Волонтерски рад у Бесплатном психолошком саветовалишту за студенте Универзитета у Приштини  са привременим седиштем у Косовској Митровици  (од 2015). Волонтерски рад у ЦРВЕНОМ КРСТУ- Косовска Митровица у оквиру програма- Психосоцијална подршка породицама киднапованих и несталих на Косову и Метохији (од 2016). Психотерапеут у оквиру пројекта – Борба против родно заснованог насиља, НВО Домовик у Косовској Митровици (2015- 2017).