Јелена Давидовић Ракић
Катедра за психологију

Е-пошта: davidovicrakic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет, Нови Сад, Психологија, 2000.
 • Магистратура – Факултет за менаџмент, Нови Сад, Социјално-психолошки извори антиципираних стилова живота младих, 2006.
 • Докторат – Филозофски факултет, Источно Сарајево, Фактори формирања ставова предавача о студентској евалуацији наставе, 2010.

 

Области интересовања и истраживања

 • Актери образовног система; предавачи, ученици
 • Појединац у радном окружењу

 

 

Библиографија

(радови од 2008.)

 • Давидовић Ракић, Ј., Петровић, Ј. (2016): „Предавач по мери студената“, 3.‘‘Отворени дани психологије Бања Лука 2016’’, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Студијски програм Психологија, 15-17.9.2016.
 • Давидовић Ракић, Ј., Јаредић, Б. (2016): „Да ли су даровити стидљиви?“, Научни скуп „Наука и ставрност“, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 21.5.2016.
 • Давидовић Ракић, Ј. (2014): „Стилови живота универзитетских предавача“, Научни скуп “Наука и глобализација”, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Зборник радова у целини- посебна издања научни скупови 8, том 2/2 стр. 1233., ISBN 978-99938-47-57-1, COBISS.RS-ID 4278552
 • Давидовић Ракић, Ј., Рајовић, Р. (2014): „Самопоштовање даровитих основаца“, Научни скуп „ Наука и слобода“, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 16-18.5.2014., Зборник апстраката, стр.285
 • Давидовић Ракић, Ј., Гутаљ, Д., Минић, Ј. (2013): Маркетинг у служби менталног (не)здравља деце, Научнискуп међународног значаја „Млади и друштвене промене – између националног идентитета и евроинтеграција“, Књига резимеа стр. 107, CIP 316.347-053.6(048.3), ISBN 978-86-6349-016-1, COBISS.SR-ID 203407372
 • Давидовић Ракић, Ј. (2013): „Стилови живота универзитетских предавача“, Научни скуп “Наука и глобализација”, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Књига резимеа стр. 339., CIP 001 : 316.32(048.3), ISBN 978-99938-47-49-6, COBISS.BH-ID 3695384
 • Simić,J., Davidović Rakić, J., Kezić, T. (2013): “The continual training of employees related to the strategies for overcoming stress at work”, Book of abstracts 115 str., International Scientific Psichology Conference “dani Ramira i Zorana Bujasa” Zagreb, 11-13.4.2013. Department of Psychology, Faculty of Humanites and Social Sciences, University of Zagreb, Croation Psychological Association, ISBN 978-953-175-463-7
 • Давидовић Ракић, Ј., Гутаљ, Д., Тодоровић,Д., Вемић, Ј. (2013): “Страхови међу ученицима нижих разреда Основне школе”, Међународна конференција “Педагогија, образовање и настава”, Факултет природословно математичких и одгојних заности, Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу, Филозофски факултет Нови Сад, Мостар, 21-23.3.2013.
 • Давидовић Ракић, Ј., Гутаљ, Д., Бојанић,Ж., Рајовић, Р. (2012): “Игра лекцији-лекција игри”, Научни скуп међународног значаја Појединац-породица-друштво у транзицији, 21-22.12.2012. Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, књига резимеа, стр.100, CIP 316.4 (497.11) (048) 159.922 (048), ISBN 978-86-80273-81-5, COBISS.SR-ID 195540236.
 • Давидовић Ракић, Ј., Тодоровић,Д., Вемић, Ј., Рајовић, Р. (2012): “Извор и ниво одбојности ученика према школи”, Научни скуп међународног значаја Појединац-породица-друштво у транзицији, 21-22.12.2012. Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, књига резимеа, стр.86, CIP 316.4 (497.11) (048) 159.922 (048), ISBN 978-86-80273-81-5, COBISS.SR-ID 195540236.
 • Симић, Ј., Давидовић Ракић, Ј. „Превенција стреса у функцији јачања људског капитала“, На путу ка добу знања, септембар, 2012. Зборник радова у целини, стр.295, CIP 005 (082) ISBN 978-86-85067-43-3, COBISS.SR-ID 279384071
 • Давидовић Ракић, Ј., Бојанић, Ж. (2012): “Универзитетски предавач између традиције и реформе”, Научни скуп “Наука и традиција”, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Зборник радова у целини стр. 797, CIP 1(082), ISBN 978-99938-47-47-2, COBISS.BH-ID 3643160, originalan naučni rad DOI 10.7251/NSFF1301797D
 • Давидовић Ракић, Ј., Бојанић, Ж. (2012): “Универзитетски предавач између традиције и реформе”, Научни скуп “Наука и традиција”, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Књига резимеа стр. 176, CIP 001 (048.3), ISBN 978-99938-47-40-3, COBISS.BH-ID 2741784
 • Рајовић, Р., Думановић, М., Давидовић Ракић, Ј. (2012): „НТЦ систем учења- рана детекција и стимулација развоја даровитости“, Научна конференција „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама“, Први конгрес Балканског савеза удружења васпитача, Станишићи, 2-3.3.2012.
 • Дунђеровић, И., Давидовић Ракић, Ј. (2012): “Образовни профил и ставови о каријери” Иновације у настави, 2012/4, стр.90-106,YU ISSN 0352-2334, UDC 370.8, vol.25, COBISS.SR-ID 4289026, UDC 005.966
 • Ракић, Ј. (2010): Мобинг, самоефикасност и конфликти, 58. научно-стручни скуп психолога Србије САБОР, књига резимеа, Друштво психолога Србије, Београд
 • Ракић, Ј. (2008): Појавни облици вертикалног и хоризонталног мобинга, 56. научно-стручни скуп психолога Србије САБОР, књига резимеа, Друштво психолога Србије, Београд
 • Ракић, Ј. (2008): Промене у преференцијама стилова живота: поређење резултата три студије, 56. научно-стручни скуп психолога Србије САБОР, књига резимеа, Друштво психолога Србије, Београд

 

Остало:

 • Члан стручног тима НТЦ система учења.