Доц. др Јелена Бабић-Антић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: jbabicantic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Професор енглеског језика и књижевности, 2001.
 • Магистратура – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Мастер енглеског језика и књижевности, Проблеми превођења у економском жаргону у енглеском и српском језику условљени културолошким разликама, 2009.
 • Докторат – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Родни стереотипи и језичка средства у функцији формирања родних идеологија деце као читалачке публике романа Хари Потер Џоане Ролинг на енглеском и у преводу на српски језик, 2016.

 

Области интересовања и истраживања

 • Социолингвистика
 • Критичка анализа дискурса
 • Традуктологија

 

Библиографија

Прикази и чланци

 • Бабић-Антић, Јелена (2013). Језик, род и образовање: став студената Филозофског факултета у Косовској Митровици по питању увођења родних студија у курикулум високошколског образовања. Зборник радова Филозофсог факултета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици).УДК:316.644-057.875:305(497.11) 811.163.41’367.622.11 ИД: 203429900
 • Спасић, Д. и Бабић-Антић, Ј. (2013). Some idiomatic structures in English language. Зборник Учитељског факултета Призрен-Лепосавић, бр.7, УДК:811.111’373.7 ИД 203377676
 • Драгана Спасић, Јелена Бабић-Антић и Милица Спасић (2015). Аdverbial phrases – structure, meaning and function. Зборник радова Учитељског факултета. UDK: 811.111’367.3 811.111’367.624 COBISS.SR-ID 218378252
 • Татјана С. Радојевић, Јелена Б. Бабић-Антић и Маријана Љ. Кнежевић (2014). Комуникација у школи и њен утицај на развој националног идентитета и мултикултуралних вредности код ученика. Тематски зборник међународне научне конференције под називом „Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности“ на Филозофском факултету у Косовској Митровици.
 • Kрстић, M., Ранђеловић, Д., Бабић-Антић, J. (2013). Factors of mental health of students at the University of Pristina-Kosovska Mitrovica. Journal of educational and instructional studies in the world. Volume: 3, Issue: 2 Article: 13, p 87-93. ISSN: 2146-7463. Доступно онлајн.
 • Ранђеловић, Д., Бабић-Антић, , Kостић,П. (2013.) Empirical experiences and achievements of serbian and foreign researchers in the area of efficiency of problem based instructional strategy. Academica Science Journal,  No. 1 (2), p 26-36. ISSN: 2285-8083. DIMITRIE CANTEMIR UNIVERSITY, TARGU MURES, ROMANIA. Доступно онлајн.
 • Ранђеловић, Д., Крстић, М.,, Бабић-Антић, Ј.(2013). The importance of monitoring the mental health among the students,  Academica Science Journal,  No. 2 (3), p 19-28. ISSN: 2285-8083. DIMITRIE CANTEMIR UNIVERSITY, TARGU MURES, ROMANIA. Доступно онлајн.