Асс. МА Дејан Гашић
Катедра за историју

Е-пошта: dejan.gasic@pr.ac.rs, holoberon@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера

▪ Дипломирани професор историје – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Катедра за историју, Историја Византије – „Исихазам“, 2008.

▪ Мастер историчар – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју, Катедра за историју Византије – Дијалог богатих и сиромашних Алексија Макремволита – прилог проучавању друштвених прилика позне Византије“, 2010.

▪ Докторске студије историје (2014/2015 – у току). Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју – Катедра за историју Византије.

 

Области интересовања и истраживања

▪ ВИЗАНТОЛОГИЈА
(историја Византије; византијска цивилизација; однос Византије и јужнословенских држава; епоха Палеолога; позновизантијска историографија).

▪ КУЛТУРНА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА

 

Библиографија

 

Студије и чланци

▪ (2011). „Дијалог богатих и сиромашних Алексија Макремволита као прилог проучавању друштва позне Византије“. Годишњак за друштвену историју, XVIII (2), 69-96.

▪ (2014). „Друштвена критика у позној Византији под велом библијских поука“. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLIV (1), 429-444.

▪ (2014). „Критика богатих у друштвено-историјском контексту антике и Византије“. Science & Tehnologies, IV (7), Social studies, 26-31 (коаутор: С. Столић).

▪ (2017). „Serbian-Albanian Conflict: Medieval Perspective (Сербско-албанский конфликт: средневековая перспектива)“. In. В. П. Степанов, Т. В. Серегина (eds.), International Scientific and Practical Conference «Intercultural Dialogue and Challenges of the Present» (April 19-21, 2017) / Международная научнопрактическая конференция «Межкультурный диалог и вызовы современности» (19-21 апреля 2017 г.). Orel: Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, 140-152 (коаутор: Б. Зарковић).

▪ (2018). „Портрети византијских царева XIV века: Јован V Палеолог и Јован VI Кантакузин – литерарни антиподи Дукине историје“. Зборник Матице српске за историју, 97 (1), 9-27.

 

Прикази

▪ (2016). „Цар или управитељ Ромеја у очима Тоње Кјусопулу“ – Кјусопулу, Т. (2014): Цар или управитељ – Политичка власт и идеологија пред пад Цариграда 1453. године (превела с грчког Маја Николић), Београд: CLIO. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLVI (1), 563-570.

▪ (2018). „Држава и друштво на Балкану (XIV – XVII век) – пре и након успостављања османске владавине“ (State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule, editors in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş, Belgrade (Donat graf): The Institute of History, Collection of Works, vol. 35 : Yunus Emre Enstitüsü – Turkish Cultural Centre, 2017, 349 pp). Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, XLVIII (1), 353-364.

▪ (2018). „Божидар Зарковић, Тргови и урбанизација Србије у средњем веку: Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица 2017, 490 стр“. Историјски часопис, LXVII, 377-383.

 

Огледи

▪ (2016). „Стравична муња над Византијским царством: Слика султана Бајазита I (1389 – 1402) у наративним изворима XV и XVI века / Horrifying Thunderbolt over the Byzantine Empire: The Image of Sultan Bayezid I (1389 1402) in the Narrative Sources from XV and XVI centuries. Међународни симпозијум византолога НИШ И ВИЗАНТИЈА XV (3-5. јун 2016) – „Византија кроз време и простор“ (коаутор: Д. Стоиљковић).

▪ (2016). „Portraits of the Byzantine Emperors in the Fourteenth Century. John V Palaiologos and John VI Kantakouzenos – Literary Antipodes in Doukas’s History“. In. D. Dželebdžić, S. Bojanin (eds.), Proceeding of the 23rd International Congress of Byzantine Studies (22-27 August 2016): Thematic Sessions of Free Communications. Belgrade: The Serbian National Committee of Byzantine Studies, 183-185.

▪ (2017). „Историјски хоризонт значења и перцепција термина βάρβαροι у антици и раном средњем веку / The Historic Horizon of Meaning and Perception of the Term βάρβαροι in Antiquity and the Early Middle Ages“. У: М. Јаковљевић, А. Јанковић (ур. и прир.), Зборник резимеа / Међународни научни скуп „Наука без граница“ (21-22. септембар 2017). Филозофски факултет Универзитета у Приштини / Косовска Митровица, 63-65 (коаутор: С. Столић).

▪ (2017). „Перцепција изворних вести о Фирентинској унији цркава у савременој историографији / Восприятие исходных известий о Флорентийской унии церквей в современной историографии“. Наука и савремени универзитет VII (10. новембар 2017). Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 58-60 (коаутор: А. Радосављевић).

▪ (2018). „Античке врлине византијских царева XV века / Античные добродетели византийских царей XV века“. У: М. Јаковљевић, А. Јанковић (ур. и прир.), Зборник резимеа / Међународни научни скуп „Наука без граница 2“ (21-22. септембар 2018). Филозофски факултет Универзитета у Приштини / Косовска Митровица, 265-267 (коаутор: С. Столић).

▪ (2018). „Повест византијског историчара Дуке о сусрету православног и католичког света у време Фирентинске уније цркава / The Account of Byzantine Historian Doukas about the Meeting of the Orthodox and Roman Catholic World in the Time of the Florentine Union of Churches“. У: В. Пузовић и В. Таталовић (прир.), Програм и Зборник резимеа / Међународни научни скуп Осам векова аутокефалије Српске православне цркве (1219-2019): историјско, богословско и културно наслеђе (10-14. децембар 2018). Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, 53-54 / 117-118.

 

Преводи

▪ (2013). Aleksije Makremvolit, „Razgovor bogatih i siromašnih“, prevod teksta Dejan Gašić (str. 139-151). U: Poljakovska, M. (2013). Portreti vizantijskih intelektualaca – Tri studije (preveo Radivoj Radić). Beograd: Evoluta.

 

Остало

▪ (2015-2017) Секретар Катедре за историју.

▪ Секретар Редакције Зборника радова Филозофског факултета у Приштини.