Проф. др Данијела Кулић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: danijela.ignjatovic6@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Професор енглеског језика и књижевности, Филолошки факултет, Приштина, 1994.
 • Магистар филолошких наука, Филолошки факултет, Београд, “Драмске технике код усвајања енглеског језика“, 2006.
 • Филолошки факултет, Београд, “Примена теорије вишеструких интелигенција у настави енглеског језика“, 2014.

 

Области интересовања и истраживања

 • Примењена лингвистика: усвајање страног језика (SLA), методика наставе енглеског језика (ELT).
 • Психолингвистика
 • Социолингвистика

 

 

Библиографија

 • „Faktori motivacije kod učenika engleskog jezika“. Zbornik Filozofskog fakulteta. Knjiga XXXII (12). Sveska B: Filološki odsek, Poseban otisak. Kosovska Mitrovica, 2002, str. 241-248., UDK 37.015.3 :159.947.5; ISSN0354/7799
 • „Граматичко-преводни метод насупрот значењској комуникацији у хуманистичком приступу.“ Зборник радова Филозофског факултета. Књига XXXV/2005. Косовска Митровица, 2005, стр. 97-108. UDK 81-13 : 81-11; ISSN 0354-3293; COBISS.SR-ID 10455311;
 • „Анализа потреба, интересовања и предлога студената у вези са наставом на Катедри за енглески језик и књижевност у Косовској Митровици.“ Зборник радова са научног скупа Нови аспекти у настави енглеског језика одржаног 27. и 28. маја 2005. Године, Косовска Митровица, 2006,стр. 203-210.UDK371.3 : 811; ISBN 978-86-80273-24-2; COBISS. SR-ID 136948748 (у коауторству са Браниславом Дилпарић);
 • “The English Language Classroom: Deadly Theatre or Living Theatre?”English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations. ELLSII75 Proceedings.Volume II. Faculty of Philology, University of Belgrade, 2007, Belgradе, p. 75-89.ISBN 978-86-86419-06-4; COBISS.SR-ID 137587724;
 • „Strategije prevazilaženja odbojnosti prema dramskim tehnikama“. Zbornik radova: Interkatedarska konferencija anglističkih katedri Niš 2006. Filozofski fakultet, Niš, 2007, str. 263-275, ISBN 978-86-7379-143-2
 • „Evaluacija komunikativne kompetencije putem organizovanja dramskih aktivnosti na časovima stranog jezika. “Zbornikradova: Evaluacija u nastavi jezika i književnosti. Filozofski fakultet, Nikšić, 2008. Str. 167-179. ISBN 978-86-7798-023-8; COBISS.CG-ID 12815120 (у коауторству са Савком Благојевић)
 • „Примена концепта вишеструких интелигенција на часовима писања код студената енглеског језика“. Трећи међународни конгрес примењене лингвистике „Примењена лингвистика данас: између теорије и праксе“. Филозофски факултет, Нови Сад (31. октобар – 1. новембар 2009.), Друштвo за примењену лингвистику Србије и Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2009 (у коауторству са Анитом Јанковић)
 • „Povezanost kognitivnih sposobnosti i vrednosnih prioriteta mladih.“ Zbornik: Darovitost i moralnost (Elektronski izvor). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pupin“, 2012. ISBN 978-86-7372-149-1 (VŠSSOVMP); COBISS.SR-ID 270697223 (у коауторству са Оливером Радовић)
 • Представљен рад на конференцији у Бања Луци под називом “A new concept in FLT: Developing multiliteracy through language skills“. Рад је написан у коауторству са професорком Савком Благојевић; презентован је у 12. јуна 2015 год. на Филозофском факултету у оквиру конференције: 2nd International Conference of the University of Banja Luka (BiH) in cooperation with the Institute of English Studies, University of London (UK); CELLS – Conference on English Language and Literature: Remarking Tradition. Рад је одобрен и прихваћен за штампу у часопису који издаје Cambridge Scholars

 

 

Монографије

 • Monografija Strani jezici na tercijarnom stepenu obrazovanja – teme iz učenja i nastave. Filozofski fakultet, Niš, 2013. Str. 230. ISBN 978-86-7379-283-5; COBISS.SR-ID 198250508. (у коауторсту са Савком Благојевић)

 

Преводи

 • Превод: Jasenovac, Zbornik radova Prve međunarodne konferencije i izložbe o jasenovačkim koncentracionim logorima. Javna ustanova „Spomen-područje Donja Gradina“, Kozarska Dubica i Udruženje „Jasenovac – Donja Gradina“, Banja Luka, 2007. Urednik: Zdravko Antonić; (Prevod sa engleskog: Branislava Pokrajac [Dilparić], Danijela Kulić, Blanka Blagojević), str. 400, 100.ISBN 978-00038-880-3-1, COBISS.BH-ID 386328;1–200;

 

Остало

 • Данијела Кулић обавља наставу на Медицинском факултету у Косовској Митровици држећи часове у оквиру предмета Енглески језик 2 на другој години Опште медицине.
 • Припремила и режирала представу на енглеском језику “Theatre in the mind“ која је два пута изведена, у фебруару и априлу 2015. године. Представа је настала као резултат рада на предмету Драмске активности са студентима четврте године за које је овај курс био изборни. Другу представу, под називом “In the name of love“, Данијела Кулић је припремила у сарадњи са студентима четврте године Англистике. Представа је изведена у априлу 2016. године.
 • Од 2011. године члан је међународног Темпус пројекта: Developing information literacy for lifelong learning and knowledge economy in Western Balkan countries. RINGIDE; Submission number: 517117-TEMPUS-1-2011-1-IE-TEMPUS-JPHES.