Биљана Јаредић
Катедра за психологију

Е-пошта: biljkaja@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Универзитет у Приштини, Филозофски Факултет, Косовска Митровица,Психологија, 2007.
 • Докторат – Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Повезаност персоналних, интерперсоналних и организационих параметара и позитивних и негативних карактеристика менталног здравља лекара и психолога, 2016.

 

Области интересовања и истраживања

 • Ментално здравље на раду
 • Здравствена психологија
 • Неуропсихологија
 • Психолошко саветовање

 

Библиографија

Аутор и коаутор у преко 30 научних радова од чега 3 на SCI листи.

Одабрани радови:

 

 • Jaredić B, Hinić D, Stanojević D, Zečević S, Ignjatović-Ristić D. Affective temperament, social support and stressors at work as the predictors of life and job satisfaction among doctors and psychologists. Vojnosanit Pregl, 2017; 74 (3).
 • Zikic O, Krstic M, Randjelovic D, Nikolic G, Dimitrijevic B, Jaredic B. (2015) Anxiety and depressivness in students with childhood war-related experiences. Journal Loss and Trauma 20(2), pp 95-108.
 • Stanojević D, Krstić M, Jaredić B, Dimitrijević B. (2014) Proactive coping as a mediator between resources and outcomes: a structural equations modeling analysis. Applied Research in Quality of Life. December 2014, Volume 9, Issue 4, pp 871-885.
 • Jaredic, B. Stanojevic, D. Radovic, O. Minic, J. Pavicevic, M. (2013). SHYNESS AND SELF-ESTEEM IN ELEMENTARY SCHOOL Journal of Educational and Instructional Studies in the World -WJEIS Turkey 2013 VOLUME 3 NUMBER 2 2 ISSN: 2146-7463
 • Radović О, Jaredić В. (2014) Factors of national attachment of youth from southern Serbia and north Kosovo and Metohija. Teme oktobar-decembar 2014; XXXVIII (4); 1397 – 1857.
 • Ranđelović, D. Jaredić, B. (2012). LEARNING STYLES AND MOTIVE OF ACHIEVEMENTS AT HIGH SCHOOL 3rd Internai onal Conference on New Trends in Educai on and Their Implicaions 26-28 April, 2012 Antalya-Turkey      ISBN: 978-605-364-273-2  str. 1327-1338
 • Јаредић Б, Станојевић Д, Радовић О. (2014) Социо-демографске карактеристике као детерминанте квалитета живота и депресивности старих у Србији. Зборник радова Филозофског факултета- Универзитет у Приштини  XLIV(2); 243-264. ISSN0354-3293
 • Јаредић, Б., Станојевић, Д. Радовић О. (2015). Неке психометријске карактеристике скале оптимизма и самоефикасности код старих особа у Србији; Међународни тематски зборник „Старење и квалитет живота: Транзиција и евроинтеграције“, Косовска Митровица: Филозофски факултет ISBN 978-86-6349-053-6   922.63(082)

 

Остало

 • Приручник- Хоћу да знам шта ради психолог– Минић, Ј., Јаредић, Б. (2014) Издавачи: Филозофски факултет Универзитет у Приштини, Косовска Митровица и Центар за примењену психологију, Београд.Одлука Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици бр.1379 од 21.05.2014. и одлука Надзорног одбора Центра за примењену психологију бр.45 од 04.06.2014. године.
 • 2011- и даље., учесник пројекта „Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“, Евиднциони број 47023, Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
 • један од реализатора семинара сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014-2015 и 2015- 2016 годину. Семинар под називом- Вештине конструктивне комуникације акредитован је од стране Завода за унапређење образовања и васпитања, каталошки број 90., област- васпитни рад. Семинар опет акредитован и за школску 2016-2017, 2017-2018.