Александар Костадиновић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: aleksandar.kostadinovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Дипломирани филолог за српскохрватски језик и јужнословенске књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 1999.
 • Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016. Докторска дисертација: „Слика страног света у српском путопису XIX века”.

 

Области интересовања и истраживања:

 • Српски путопис XIX века.
 • Савремена српска поезија.
 • Књижевно наслеђе југоисточне Србије.

 

Библиографија

Монографије:

 • Костадиновић, А.Митско у поезији Васка Попе. Рецензенти: проф. др Мирољуб Стојановић – мр Јован Пејчић. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 63. стр. ISBN 86-7379-045-X
 • Костадиновић, А. Израз и огледало. Рецензенти: Александар Петров – Иван Негришорац. Београд: КИЗ Алтера, 188. стр. ISBN 978-86-6007-045-8

Приређене књиге:

 • Влајић, Т. 2017. Српски венац. Прир. Д. Поповић Николић – А. Костадиновић, Књажевац: Народна библиотека „Његош”. ISBN 978-86-87537-80-4
 • Критика поезије. Избор из критика о књижевном делу Бранка Миљковића. Сабрана дела Бранка Миљковића, књ. VI. 2019. Прир. А. Костадиновић, Ниш: Нишки културни центар. ISBN 978-86-6101-188-7

Прикази и чланци:

 • Костадиновић, А. 1998. Путништво као негација странствовања (Петар Цветковић, Песме из аутобуса).Градина (Ниш), XXXIII/5–6, 206–209. ISSN 0436-2616
 • Костадиновић, А. 1998. Обожена цитатност (Горан Станковић, Terra incognita). Књижевност(Београд), LII/CIV/11–12, 2019–2020. ISSN 0023-2408
 • Костадиновић, А. 1999. Риме саборне(Слободан Ракитић, Изабране и нове песме). Градина (Ниш), XXXIV/5–6, 100–105. ISSN 0436-2616
 • Костадиновић, А. 2000. Стваралачки тријумф светлости (Милосав Тешић, Седмица). Књижевне новине(Београд), LIII/1013-1014, 9. ISSN 0023-2416
 • Костадиновић, А. 2000. Скривени зверски мир (Иван Растегорац, Недело), Књижевне новине(Београд),  LIII/1015–1016, 8. ISSN 0023-2416
 • Костадиновић, А. 2000. Дневничке белешке (Живорад Недељковић, Језик увелико). Књижевне новине(Београд),  LIII/1019–1020, 9. ISSN 0023-2416
 • Костадиновић, А. 2000. Кружно описивање тачке (Злата Коцић, Полог). Књижевне новине(Београд),  LIII/1023–1024, ISSN 0023-2416
 • Костадиновић, А. 2002. Уметност дијалога (Бранимир Ћосић, Десет писаца – десет разговора). Бележница(Бор),  год. 4, 6p. 6, 32–34. ISSN 1451-2378
 • Костадиновић, А. 2002. Скитништво, изгнанство (Снежана Минић, Немачке песме).Књижевни лист (Београд), I/2, 8–9. ISSN 2334-6000
 • Костадиновић, А. 2003. Периферно, национално, универзално (Лука Штековић, Изабране пјесме). Књижевни лист(Београд), II/11–12, стр. 8. ISSN 2334-6000
 • Костадиновић, А. 2003. Бахантске укрштенице (Слободан Стојадиновић, Униније). Слава(Ниш), II/3, 180–182. ISSN 1451-348X
 • Костадиновић Д. – С. Божић – А. Костадиновић, 2008. Научни пројекат Књижевни и културни живот на југоистоку Србије у 19. и 20. веку. У: Двадесет година књиге: прилози и прикази. Прир. М. Митић – Ј. Марковић. Ниш: Огранак Вукове задужбине у Нишу, 57–87. ISBN 978-86-909045-1-8
 • Костадиновић, А. 2004. Завоји страдалне седмице (Злата Коцић, Лазареве лестве). Градина(Ниш), XL, новa cepиja, 6p. 6, 158–161. ISSN 0436-2616
 • Костадиновић, А. 2006. У трагању за изгубљеним ЦЗ-ом 7,65 (Ласло Блашковић, Адамова јабучица).Градина (Ниш), XLII, новa cepиja, 6p. 14, 251–256. ISSN 0436-2616
 • Kostadinović, A. 2008. Jedna prva knjiga (Жељко Митић, Неонска несаница).  Časopis za kulturu i duhovnost, Niš, I/1, str. 164–165. ISSN 1820-9467
 • Костадиновић, А. 2009. За и против смисла (Саша Радојчић, Ништа и прах: антрополошки песимизам Стеријиног „Даворја”). Philologia Mediana(Ниш), I/1, стр. 248–254. ISSN 1821-3332
 • Костадиновић, А. 2014. О трајању и значају песничке награде „Бранко Миљковић”. Градина(Ниш), новa cepиja, 6p. 58–59, 100–105. ISSN 0436-2616
 • Костадиновић, А. 2015. Педант, ребел и опсенар: тројица њих заједно, један другоме не смета. Градина(Ниш), нова серија, бр. 64–65, стр. 339–346. ISSN 0436-2616
 • Костадиновић, А. 2019. Чекајући стрејт-стори (Звонко Карановић, Иза запаљене шуме).Кораци. Часопис за књижевност, уметност и културу (Крагујевац), LII/4–6. ISSN 0454-3556
 • Костадиновић, А. 2019. Исаија на спиду (Драган Бошковић, Ave Maria!). Поља. Часопис за књижевност и теорију (Нови Сад), LXIV/519 (септембар–октобар 2019), 145–147. ISSN 0032-3578

Студије и огледи:

 • Костадиновић, А. 1998. Митско у поезији Васка Попе (Усправна земљаВучја со).Зборник радова Филозофског факултета у Нишу. Серија: Српски језик и књижевност (Ниш), бр. 6, 181–211. ISSN 1451-5415
 • Костадиновић, А. 1998. Континуитет певања, певање континуитета.Књижевна реч (Београд), XXVII/500, стр. 89. ISSN 0350-4115
 • Костадиновић, А. 1998. Од хаоса ка песми: митска антиномичност песме. Свеске(Панчево),  IX/41, стр. 135–144. ISSN 0353-5525
 • Костадиновић, А. 2003. У славу рубова.У: Поезија Живорада Недељковића. Ур: др Славко Гордић – Иван Негришорац. Нови Сад: Матица Српска, 47–61. (Рад је накнадно прештампан у: 2005. Нишки есејисти и критичари. Прир: Снежана Милосављевић Милић. Ниш: Просвета, 480–494. ISBN 86-83047-60-01)
 • Костадиновић, А. 2006. „Урбани десетерац” Мирослава Максимовића. У: Мирослав Максимовић, песник. Ур: Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 117–137. ISBN 86-83047-60-1
 • Костадиновић, А. 2008. Поезија, језик истине?У: Поезија Николе Вујчића. Ур: др Славко Гордић ] Иван Негришорац,  Нови Сад: Матица Српска, 64–79. ISBN 978-86-7946-012-7
 • Костадиновић, А. 2009. Преображај човека у вука – архетип у савременом српском песништву. У: Књижевност и историја IX (Идеализација и митологизација историје у књижевности). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 193–215. ISBN 978-86-7025-469-5
 • Костадиновић, А. 2010. О непоновљивом делу истим начином. Летопис Матице српске(Нови Сад), CLXXXVI: 486/3, 455–461. ISSN 0025-5939
 • Костадиновић, А. 2010. Метаморфоза као стилски поступак у песништву Васка Попе.Годишњак Филозофског факултета у Нишу за српски језик и књижевност (Ниш), XXIII/10 (2010), 163–176. ISSN 1451-5415
 • Костадиновић, А. 2012. Путничка пројекција интиме: путописна прича Милана Јовановића Морског. У: Наука и савремени универзитет I (Филологија и универзитет), тематски зборник радова с Научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет. Ниш: Филозофски факултет универзитета у Нишу, 205–220. ISBN 978-86-7379-263-7
 • Костадиновић, А. 2014. Награда „Бранко Миљковић” – трајање, вредност, мисија.У: Награда Бранко Миљковић, добитници. Прир: Лидија Маринковић. Ниш: Нишки културни центар – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 5–14. ISBN 987-86-6101-095-8
 • Костадиновић, А. 2014. На развалинама места немогућих за живот. Градина(Ниш), нова серија, бр. 62–63, стр. 21–28. ISSN 0436-2616 (Ужи избор за Награду „Милан Богдановић” за најбољу књижевну критику, 2014.)
 • Костадиновић, А. 2015. Провокација с варијацијама. Градина(Ниш), нова серија, бр. 66–67, 11–16. ISSN 0436-2616
 • Костадиновић, А. 2016. Винаверова читања Бергсона: појам „стваралачке еволуције”.Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад), XLIV/3, 713–728. ISSN 0543-1220
 • Костадиновић, А. 2016. Појам „породичних сличности” и његова примена у генологији.У: Наука и савремени универзитет 5 (Савремена наука о језику и књижевности), тематски зборник радова са петог Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 73–86. ISBN 978-86-7379-432-7
 • Костадиновић, А. 2016. Аксиолошки статус путописа: између сублитерарног и паранаучног феномена.In: Trends and Tendencies in Modern Philology 1 (2016). Koper: Faculty of education, University of Primorska – Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 17–32. ISSN 2464-0050
 • Костадиновић, А. 2016. Стереотип и иронија: још о вертеризму и Лази Лазаревићу.Philologia Mediana (Ниш), VIII/8, 129–142. ISSN 1821-3332
 • Костадиновић А. – С. Божић – Ж. Митић. 2017. Светови без равнотеже.У: Зоран Пешић Сигма, Стровалија: приче о месту са кога пропада наша последња нада. Ниш: Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша, 175–178. ISBN 978-86-80942-00-1
 • Костадиновић, А. 2017. Пародирање путописа и етничке представе (Бен-Акибино путовање по ЕвропамаБ. Нушића). Philologia Mediana (Ниш), IX/9, 127–141. ISSN 1821-3332
 • Kostadinović, A. 2018. Pesma kao znanje o nemoći.Polja (Novi Sad), LXIII/511 (maj–jun 2018), 136–141. ISSN 0032-3578
 • Костадиновић, А. 2018. Етнографски аспекти путописне прозе Симе Матавуља.У: Поетика српског реализма. Ур: Душан Иванић – Драгана Вукићевић, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 221–249. ISBN 978-86-6153-548-2. Doi: 18485/poet_srp_real.2018.ch9
 • Костадиновић, А. 2018. Две књиге о два Лазара: интефигуралност у песништву Рајка Петрова Нога и Злате Коцић. Градина (Ниш), нова серија, бр. 82–83, 192–213. ISSN 0436-2616
 • Костадиновић, А. 2019. Савременост по сату без каљаки: актуалитет и архетип у песништву Каје Панчић Миленковић. Градина(Ниш), нова серија, бр. 88, 154–160. ISSN 0436-2616

 

Остало:

Учешће на научним пројектима:

 • 2007–2010: Научни пројекат 148025Д „Књижевност и историја” (Министраство науке и технологије Републике Србије).
 • 2018–2020: Научноистраживачки пројекат бр. 0-19-18 „Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије” (Огранак САНУ у Нишу).

Чланство/ангажовање у научним и књижевним установама:

 • Члан сарадник Матице српске.
 • Члан Српског књижевног друштва.
 • Члан Друштва књижевника и књижевних преводилаца Ниша (члан председнитшва Друштва, 2016–2018; потпредседник Друштва, 2019–2020).
 • Члан уредништва часописа Одговор, часописа за културу и духовност, 2009‒2011.
 • Члан уредништва часописа Градина, часописа за књижевност, уметност и културу (2014‒2020).
 • Главни уредник часописа Градина, часописа за књижевност, уметност и културу (2019‒2020).
 • Члан жирија за доделу Награде „Меша Селимовић” (2003‒2020).
 • Члан жирија за доделу Награде „Бранко Миљковић” (2006‒2008; 2014‒2015).
 • Члан жирија за доделу Награде „Есеј о Дису” у оквиру манифестације Дисово пролеће (2009‒2010).
 • Члан жирија за доделу Награде „Славиша Николин Живковић” Друштва књижевника и књижевних преводилаца Ниша (2017‒2018).
 • Члан жирија за доделу Награде „Биљана Јовановић” Српског књижевног друштва (2019‒2020).

Награде и признања:

 • Бранкова награда Матице српске из Новог Сада за најбољи семинарски/дипломски рад студената српског језика и књижевности за 1997. годину (прва награда, рад: Митско у поезији Васка Попе).