РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ  И МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

– ДРУГИ УПИСНИ РОК –

 

Пријем докумената за полагање пријемног испита у другом уписном року за основне академске студије обавиће се  2. и 3. септембра 2019. године од  9.00 до 13.00 ч. Пријава на конкурс за мастер академске студије од 24. септембра до 18. октобра у 9:00. 2019. године.

Полагање пријемног испита на основним академским студијама – 4. септембра 2019.  у 10.00 часова. Полагање диференцијалних испита на мастер академским студијама – 18. октобра 2019. у 10.00 часова.

Објављивање прелиминарне, јединствене ранг листе за упис на основне академске академске студије –  5. септембар 2019. године у 09. 00 часова; за мастер студије 18. октобра 2019. године  у 14:00.

Објављивање коначне ранг листе –  за основне академске студије – 06. септембра 2019. године у 9.00 часова. За мастер академске студије – 19. октобра 2019. године у 14:00.

Уписна прозивка за студенте основних академских студија – 9. септембра 2019. године у 10.00 часова. Упис кандидата на основне студије  – 9, 10. и 11. септембра 2019. године од 9 до 13.00 часова. Упис кандидата на мастер академске студије21. октобра 2019. године.

Заинтересовани кандидати су обавезни да приликом пријаве на конкурс за основне студије поднесу на увид оригинална документа, а уз пријаву за полагање предају фотокопију докумената и то:

  1. Захтев за полагање пријемног испита (на скриптарници Факултета и веб страници).
  2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе.
  3. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту.
  4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3000 динара на жиро-рачун Филозофског факултета:  840-1498666-80 – позив на број – 97  41-310

Приликом пријаве на конкурс за мастер академске студије, кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају оверену копију дипломе о завршеним четворогодишњим основним студијама, уверење о положеним испитима, копију извода из матичне књиге рођених и уплатницу у износу од 3.000 динара на рачун Филозофског факултета, број 840-1498666-80, позив на број 97 41-310 (пријава на конкурс)

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту.

Школарина за самофинансирајуће студенте на основним студијама износи 48.000.00 (у 6 месечних рата), а на мастер академским студијама 60.000.00 динара (у 6 месечних рата). Сви студенти, независно од начина финансирања, плаћају уписнину у висини од 3000 динара.

Учесник конкурса може писаним путем поднети приговор декану Факултета на рангирање кандидата року од 24 часа од дана објављивања јединствене прелиминарне ранг листе.

Преглед броја слободних места у другом уписном року за упис студената на основне и мастер академске студије по студијским програмима:

 

 

Студијски програм

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Буџет Самоф. Укупно Буџет Самоф. Укупно
Српски језик и књижевност 5 15 20 8 8
Српска књижевност и језик 6 15 21 7 7
Руски језик и књижевност 5 9 14 4 4
Енглески језик и књижевност 11 24 35 21 21
Педагогија 12 24 36 15 15
Историја 7 15 22 10 10
Психологија 8 8 14 14
Социологија 10 15 25 12 12
Историја уметности 2 11 13
Филозофија 9 11 20
Укупно 67 147 214 91 91

 

* Број слободних буџетских места је увећан за 5 (1 места за особе са инвалидитетом, 2 места за припаднике ромске националности, 2 места за држављане Републике Србије који су у школској 2018/2019 години, средњу школу завршили у иностранству)

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине
Пријаву за упис на основним академским студијама могу да поднесу кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.

Пријавни лист за упис на основне студије

Пријавни лист за упис на мастер студије

Сви услови конкурисања студената за упис, уписа студената, уписа страних студената, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и процедуре по приговорима биће усклађени са Општим и осталим одредбама заједничког конкурса.

Диференцијални испити за мастер академске студије