Програм мастер академских студија траје једну годину, раздељено у 2 семестра. Студент стиче укупно 60 ЕСПБ (30 по семестру). Научна област програма су филолошке науке које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. Студент који заврши овај студијски програм стиче звање Дипломирани филолог русиста.

Сврха студијског програма јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања и вештина према потребама друштва и пројектованом дрштвеном развоју, у складу са највишим академским стандардима. Овај студијски програм, у којем су обједињене делатности високог образовања и научноистраживачка делатност, као компоненте јединственог процеса високог образовања има сврху да оспособи студента за препознатљиве, друштвено оправдане и корисне професије и занимања које су од опште и фундаменталне важности за друштвени развој. Студијски програм мастер академских студија има сврху да омогући студенту даље усавршавање у професионалним делатностима за које је оспособљен на основним академским студијама из руског језика и књижевности. Студент је такође оспособљен за израду дипломског мастер рада, као и за перманентно усавршавање током живота. Студент стиче знања неопходна за упис на докторске студије.

Циљ мастер академских студија Руски језик и књижевност јесте да, с ослонцем на основне академске студије, студентима омогући даље усавршавање у посебним областима русистичке филологије, везаним за уже научне области као што су: руски језик и лингвистика, примењена лингвистика и методика наставе руског језика, као и руска књижевност и култура. Студенту је омогућено да се избором предмета усавршава у појединим филолошким, језичким, примењено лингвистичким, методичким и књижевним дисциплинама те сферама професионалних делатности за које је оспособљен на основним академским студијама. На тај начин студент се даље усмерава и, према сопственим интересовањима, продубљује академска знања и вештине.

Савлађивањем студијског програма мастер студија Руски језик и књижевност студент стиче следеће компентенције, које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности:
– познавање савремених научних система у области русистичке филологије (руски језик и лингвистика, руска књижевност);
– познавање методолошких принципа филолошких, лингвистичких и књижевних истраживања, способност примене филолошких, лингвистичких, књижевно-историјских метода и поступака у процесу истраживања;puskin
– способност формулисања основних циљева и задатака у научној и практичној делатности;
– способност оцењивања научне и практичне вредности истражених задатака у области русистике;
– способност интегрисања стечених академских знања у процесу решавања сложених теоријских и практичних проблема;
– способност самосталне анализе, интерпретације и представљања резултата научноистраживачких и практичних радова;
– способност самосталног бављења научноистраживачким радом;
– способност самосталне анализе и интерпретације типова текстова са филолошког, лингвистичког и књижевног аспекта;
– способност постављања и решавања проблема и задатака везаних за употребу језика у процесу образовања, превођења и комуникације.
Студент такође стиче способност самосталног обављања професионалне делатности у процесу образовања (настава руског језика и књижевности), у свим државним и приватним делатностима где се указује потреба за преводиоцима руског језика, као и свим другим државним и приватним делатностима у којима се указује потреба за темељним познавањем руског језика.

Шеф катедре: проф. др Јелена Бајовић

Секретар: Исидора Комадина

Документи:
Наставници на студијском програму:

Јелена Бајовић

Ванредни професор

Весна Илић

Асистент

Александра Јовић

Асистент

Сузана Стојковић

Лектор

Татјана Вулетић

Лектор

Василије Стоиљковић

Лектор

Исидора Комадина

Асистент