Сврха студијског програма докторских студија Педагогије је развој педагошке науке, критичког мишљења и образовање кадрова (доктора педагошких наука) оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања у области васпитања и образовања која доприносе хуманистичком развоју друштва и критички процењују резултате истраживања у педагогији и другим друштвено-хуманистичким наукама, узимајући у обзир савремена научна сазнања, друштвене потребе и кретања.

Смисао и значај студијског програма ових докторских студија састоји се у оспособљавању будућих доктора педагошких наука да самостално реализују различите врсте научних истраживања у области васпитања и образовања, као и да самостално и критички проучавају различите теоријске концепте и непосредну праксу у васпитању и образовању. Реализација студијског програма педагогије треба да оспособи кандидате да могу успешно да имплементирају савремена научна знања у праксу непосредног васпитања и образовања у циљу њеног усавршавања и осваремењивања.

Стечена компетенције свршеним студентима докторских студија педагогије омогућавају бављење:

  • теоријским, емпиријским, историјско-педагошким, интердисциплинарним и мултидисциплинарним истраживањима у области васпитања и образовања;
  • научним-истраживачким, наставним и другим стручним пословима у области васпитања и образовања, културе и социјалне делатности (школе на свим нивоима, институти за педагошка истраживања, заводи за унапређивање васпитања и образовања, високошколске установе, културно-просветне институције, социјалне установе и издавачке институције);
  • презентовањем остварених резултата научноистраживачког рада и усавршавањем различитих облика система и модела васпитно-образовног рада;
  • самосталним научним усавршавањем у области методологије педагошких истраживања и релевантних педагошких научних дисциплина.

Студенти докторских студија педагогије имају могућност да своја знања из педагошких наука стечена у току основних и мастер академских студија допуне резултатима нових емпиријских истраживања и продубљенијим теоријским сазнањима из област педагошких и других друштвено-хуманистичких научних дисциплина и тако континуирано усавршавају своје научно-истраживачке и наставне компетенције.

Педагогија као друштвена наука усмерена је на научно истраживање појава и проблема у области васпитања, образовања, наставе, школа, улоге васпитања и образовања у савременом друштву, реформи система васпитања и образовања, наставних програма и унапређивање квалитета васпитно-образовног и наставног рада. Резултати научних истраживања у области васпитања и образовања представљају значајан допринос хуманизовању савременог друштва и развоју друштвено-хуманистичких научних дисциплина.

Студијски програм докторских студија педагогије, усклађен је са савременим правцима развоја педагогије и актуелним проблемима педагошке науке као научне дисциплине. Основни циљ студијског програма је оспособљавање за теоријски, истраживачки и практични рад у области педагогије, праћење савремених токова и критичко сагледавање промена у теорији и пракси васпитања и образовања, компетентно процењивање њихових ефеката и значаја за развој ове делатности и стицање највишег степена академског образовања – научног назива доктора педагошких наука.

Из овако дефинисаног општег циља изведени су и посебни циљеви докторских студија педагогије и то:

  • оспособљавање за разумевање и критичко преиспитивање педагошке науке и васпитања и образовања као области друштвене праксе,
  • оспособљавање за контекстуални и интердисциплинарни приступ у проучавању педагошких феномена,
  • развијање способности за проучавање практичних проблема и развијање истраживачке радозналости, научне отворености и критичког става према теоријским налазима и резултатима истраживања,
  • оспособљавање за самостално организовање и реализацију научног истраживања у домену педагошке науке,
  • развијање свести о потреби перманентног професионалног развоја и
  • стицање академских и професионалних вештина неопходних за популаризацију педагошке науке и унапређивање васпитно-образовне праксе.
Документи:
Наставници и сарадници:

Јасна Парлић–Божовић

Редовни професор

Звездан Арсић

Редовни професор

Игор Ђурић

Ванредни професор

Татјана Радојевић

Доцент

Татјана Компировић

Доцент

Илинка Мушикић-Поповић

Доцент

Драгиша Вучинић

Доцент

Марија Кузмановић

Асистент

Тамара Добрић

Асистент

Наташа Ковачевић

Сарадник у настави

Александра Андрић

Сарадник у настави