Општи услови уписа на Факултет

У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању и који покажу одговарајући успех на пријемном испиту.


Пријава на конкурс

Приликом пријаве на конкурс кандидати дају на увид оригинална документа и ДОСТАВЉАЈУ КОПИЈЕ следећих докумената:

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Сведочанства свих разреда претходно завршене средње школе (четири),
 • Диплому о завршном испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.


Начин избора кандидата

Утврђивање редоследа кандидата за упис на Факултет обавља се на основу резултата показаних на пријемном испиту и општег успеха постигнутог у средњој школи. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир свих просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два). Успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова.

Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио 1, 2, или 3. место на републичком такмичењу које је организовало надлежно министарство или стручна асоцијација, а такмичење уврштено у календар рада надлежног министарства из предмета који је укључен у пријемни испит, кандидату се пријемни испит вреднује максималним бројем бодова.

Ако се кандидати примљени по конкурсу не упишу у предвиђеном року, сматраће се да су одустали, па ће се, у року назначеном у конкурсу, уместо њих уписати одговарајући број других кандидата, према редоследу на ранг листи.


Пријемни испит

Кандидати полажу пријемни испит у форми обједињеног теста знања.
Сви кандидати полажу обједињени тест, без обзира на број пријављених.
Обједињени тест знања носи укупно 60 бодова на основу питања из области језика, књижевности, културе (српски, енглески, руски), филозофије, педагогије, социологије, психологије, историје и историје уметности. Приликом полагања теста, кандидат се опредељује за један од следећих студијских програма на основним академским студијама:

 • српски језик и књижевност,
 • српска књижевности и језик,
 • енглески језик и књижевност,
 • руски језик и књижевност,
 • филозофија,
 • психологија,
 • историја,
 • педагогија,
 • историја уметности
 • социологија.

Након пријемног испита, по истицању прелиминарне ранг листе сачињене на основу укупног броја бодова (успех и обједињени тест знања) кандидати су у обавези да присуствују уписној прозивци.

На уписној прозивци, по прозивању имена и презимена, кандидат потврђује претходно наведену уписну жељу или се пријављује за неко од слободних места на другим студијским програмима.

Кандидат мора лично присуствовати уписној прозивци. У случају да кандидат није присутан неће бити уписан и његово место биће стављено на располагање другим заинтересованим кандидатима.

Кандидат је у обавези да на пријемни испит и уписну прозивку понесе идентификациони документ.
Након испитне прозивке кандидат се уписује на студијски програм.


Упис на Факултет

Кандидати који стекну право да се упишу на Факултет подносе:

 • Оригинална документа (четири сведочанства, диплому, извод из књиге рођених),
 • Два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета),
 • Индекс (скриптарница Факултета),
 • Две фотографије формата 4,5 x3,5 цм,
 • Доказ о уплати накнаде за студије 3000 динара + I рата школарине за самофинансирајуће студенте.

Молимо будуће студенте да пре уписа на Факултет ураде најмање две оверене копије оригиналних докумената, јер ће им у току студија требати.


Заштита права учесника на конкурсу

Кандидат који је незадовољан утврђеним редоследом има право приговора. Приговор се подноси Комисији у року од 24 сата од дана објављивања листе. Комисија је дужна да донесе одлуку у року од 24 сата.