Општи услови уписа на Факултет

У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању и који покажу одговарајући успех на пријемном испиту. Ближи услови уписа одређују се конкурсом за упис кандидата и Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме.

Начин избора кандидата

Утврђивање редоследа кандидата за упис на Факултет обавља се на основу резултата показаних на пријемном испиту и општег успеха постигнутог у средњој школи. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир свих просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два).Успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова. За упис на студије утврђује се Јединствена ранг листа, на основу које се одређује статус који ће студент имати – финансирање из буџета или самофинансирање.

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату се  вреднује  резултат опште матуре, у складу са општим актом Универзитета.

Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио 1, 2, или 3. место на републичком такмичењу које је организовало надлежно министраство или стручна асоцијација, а такмичење уврштено у календар рада надлежног министарства из предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из тог наставног предмета. Кандидату се пријемни испит из тог предмета вреднује  максималним бројем бодова.

Исто право признаје се и кандидату који је освојио 1. место у оквиру такмичења на нивоу АП Косово и Метохија, под условом из предходног става.

Ако се кандидати примљени по конкурсу не упишу у предвиђеном року, сматраће се да су одустали, па ће се, у року назначеном у конкурсу, уместо њих уписати одговарајући број других кандидата, према редоследу на ранг листи.

Пријава на конкурс

Приликом пријаве на конкурс кандидати дају на увид оригинална документа и ДОСТАВЉАЈУ КОПИЈЕ следећих докумената:

Извод из матичне књиге рођених
– Сведочанства свих разреда претходно завршене средње школе (четири)
– Диплому о завршном испиту
– Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

Упис на Факултет
Кандидати који стекну право да се упишу на Факултет подносе:
– Оригинална документа ( четири сведочанства, диплому, извод)
– Два обрасца ШВ-20  ( скриптарница Факултета)
– Индекс (скриптарница Факултета)
– Две фотографије формата 4,5 x3,5  цм
– Доказ о уплати накнаде за студије 3000 динара  + I рата школарине за самофинансирајуће студенте

Молимо будуће студенте да пре уписа на Факултет ураде најмање две оверене копије оригиналних докумената, , јер ће им у току студија требати.

Заштита права учесника на конкурсу

Кандидат који је незадовољан утврђеним редоследом има право приговора. Приговор се подноси Комисији у року од 24 сата од дана објављивања листе. Комисија је дужна да донесе одлуку у року од 24 сата.

Пријемни испит

Пријемни испит полажу сви кандидати, без обзира на број пријављених . Кандидат може на пријемном испиту постићи максимално 60 бодова. Класификационе испите обављају комисије за класификационе испите које именује Наставно-научно веће Факултета. Кандидат је обавезан да на класификациони испит понесе личну карту или пасош. Обавештења о тачном времену и месту полагања, као и све додатне информације биће истакнуте на огласним таблама и доступне на веб страни Факултета, као и у Служби за студентска питања на телефоне: 028 /423-482 и 425-473, 425-474 локал 106