Општи услови уписа на Факултет

       У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању и који покажу одговарајући успех на пријемном испиту.


Пријава на конкурс

       Приликом пријаве на конкурс кандидати дају на увид оригинална документа и ДОСТАВЉАЈУ КОПИЈЕ следећих докумената:

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Сведочанства свих разреда претходно завршене средње школе (четири),
 • Диплому о завршном испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.


Начин избора кандидата

         Утврђивање редоследа кандидата за упис на Факултет обавља се на основу резултата показаних на пријемном испиту и општег успеха постигнутог у средњој школи. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир свих просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два). Успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова.

      Кандидату који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио 1, 2, или 3. место на републичком такмичењу које је организовало надлежно министарство или стручна асоцијација, а такмичење уврштено у календар рада надлежног министарства из предмета који је укључен у пријемни испит, пријемни испит се  вреднује максималним бројем бодова.

       Ако се кандидати примљени по конкурсу не упишу у предвиђеном року, сматраће се да су одустали, па ће се, у року назначеном у конкурсу, уместо њих уписати одговарајући број других кандидата, према редоследу на ранг листи.


Упис на Факултет

Кандидати који стекну право да се упишу на Факултет подносе:

 • Оверене копије (четири сведочанства, диплому, извод из књиге рођених),
 • Два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета),
 • Индекс (скриптарница Факултета),
 • Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм,
 • Доказ о уплати накнаде за студије 3000 динара + I рата школарине за самофинансирајуће студенте,
 • Попуњен образац за пријаву ОАС.

Молимо будуће студенте да пре уписа на Факултет ураде најмање две оверене копије оригиналних докумената, јер ће им у току студија требати.


Заштита права учесника на конкурсу

Кандидат који је незадовољан утврђеним редоследом има право приговора. Приговор се подноси Комисији у року од 24 сата од дана објављивања листе. Комисија је дужна да донесе одлуку у року од 24 сата.

 

Пријемни испит

У зависности од студијског програма за који се опредељују, кандидати полажу одговарајући пријемни испит:

 • Српски језик и књижевност – писмени и усмени
 • Српска књижевност и језик – писмени и усмени
 • Историја – тест знања из историје и тест опште информисаности
 • Педагогија – тест знања из психологије и тест опште информисаности
 • Психологија – тест знања из психологије и тест опште информисаности
 • Социологија – тест знања из социологије и тест опште информисаности
 • Филозофија – тест знања из филозофије и тест опште информисаности
 • Историја уметности – тест знања из историје цивилизације и историје уметности, и тест опште информисаности
 • Енглески језик и књижевност – енглески језик (писмени) и српски језик (писмени)
 • Руски језик и књижевност – руски језик (писмени) и српски језик (писмени)

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ –  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Литература за спремање пријемног испита:

 • Граматика српског језика, Живојин Станојчић и Љубомир Поповић, друго, прерађено издање, Завод за уџбенике, Београд, 1992. (или било које друго издање)
 • Граматика српског језика за средње школе, Михаило Стевановић, Предраг & Ненад, Београд, (или било које друго издање)
 • Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2011.

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

Тест из језикa

  • Историја српског књижевног језика и српски дијалекти
  • Фонетика српског језика
  • Морфологија српског језика
  • Творба речи српског језика
  • Синтакса српског језика
  • Лексика српског језика

Тест из књижевности

 • Историја српске књижевности
 • Теорија књижевности
 • Општа књижевност

Пример теста за полагање пријемног испита

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Литература за припрему пријемног испита:

 • Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
 • Петар Пијановић, Књижевност и језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
 • Љ. Николић, Б. Милић, Лектира за ученике средњих школа I, Ваша књига, Београд, 2007.
 • Љиљана Николић, Босиљка Милић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
 • Љ. Николић, Б. Милић, Лектира за ученике средњих школа II, Ваша књига, Београд, 2007.
 • Љиљана Николић, Босиљка Милић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
 • Љ. Николић, Б. Милић, Лектира за ученике средњих школа III, Ваша књига, Београд, 2007.
 • Љиљана Николић, Б. Милић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
 • Љиљана Николић, Б. Милић, Лектира за ученике средњих школа IV, Ваша школа, Београд, 2007.
 • Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић, Историја српске књижевности, Завод за уџбенике и нас- тавна средства, Београд, 2004.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српскога језика. Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991-2010, (дванаест издања; било које).
 • Правопис српскога језика, (приредили: М. Пижурица, М. Дешић, Б. Остојић и Ж. Станојчић), Матица српска, Нови Сад, 2010.

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

 • Историја српске књижевности
 • Теорија књижевности
 • Општа књижевност
 • Граматика и правопис српског језика

Пример теста за полагање пријемног испита

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈА

Литература за пријемни испит

 • Снежана Ферјанчић, Татјана Катић, Историја за 1. разред гимназије, Београд
 • Марко Шујица, Смиља Марјановић Душанић, Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Београд
 • Милутин Перовић, Реља Новаковић, Историја за за III разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера и III разред стручних школа, Београд

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

 • Историја Старог века (Историја старог Истока, Историја старе Грчке, Историја Рима);
 • Општа и национална историја средњег века (Европа у средњем веку, Балкан у средњем веку, Српске средњо-вековне државе);
 • Историја новог века (Западна Европа у новом веку, Српски народ под турском влашћу);
 • Историја 19. века (Европа у 19. веку, Историја српског народа у 19. веку);
 • Историја 20. века (Свет у 20. веку, Историја Југославије, Српски народ у југословенској држави).

Пример теста за полагање пријемног испита

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПЕДАГОГИЈА

Литература за полагање пријемног испита:

 • Никола Рот , С. Радоњић, Психологија за 2. разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2008.

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

 • Психологија као наука
  • предмет проучавања психологије
  • задаци и значај психологије
  • настанак и развој схватања о психологији
 • Методе и технике у психологији
  • методе као теоријски и методолошки принципи
  • методе као општи поступци или приступи појавама
  • методе као начини организације истраживања (интроспекција, систематско неекспериментално посматрање, експериментално испитивање)
  • технике и инструменти у истраживању
 • Учење
  • појам и значај учења
  • облици учења
  • чиниоци успешног учења
  • мотивација у процесу учења
  • трансфер учења
  • методе учења
  • подстицаји за учење
 • Памћење и заборављање
  • памћење, врсте памћења
  • заборављање, узроци заборављања
 • Мишљење и решавање проблема
  • карактеристике и дефиниције мишљења
  • улога представа и покрета у мишљењу
  • улога мотивације и осећања у мишљењу
  • мишљење и говор
 • Испитивање и оцењивање
  • испитивања објективног школског оцењивања
  • фактори који утичу на оцењивање
  • тестови знања или постигнућа
  • критеријски тестови

Пример теста за полагање пријемног испита

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ПСИХОЛОГИЈА

Литература за припрему пријемног испита:

 • Павловић, З., Тошковић, О., Алтарас Димитријевић, А. & Јолић Марјановић, З. (2019). Психологија – уџбеник за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрације. Београд: Едука.

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

Психологија као научна дисциплина

 • Органски основи и развитак психичког живота човека
 • Основне психичке појаве – психички процеси, особине и стања
 • Осећаји и опажаји
 • Памћење
 • Заборављање
 • Психолошки услови успешног учења
 • Мишљење
 • Интелектуалне способности
 • Емоције
 • Мотиви
 • Ставови, интересовања, вредности
 • Фрустрације и конфликти
 • Личност (структура, динамика, развој, теорије личности)
 • Промене и поремећаји душевног живота и понашања
 • Особа у социјалној интеракцији (комуникација, живот у групи, групни процеси, људи у маси).

Пример теста за полагање пријемног испита

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ –  СОЦИОЛОГИЈА

Литература за припрему пријемног испита:

 • Група аутора. (2012). Социологија за 3. разред средњих стручних школа и 4. разред гимназије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Вулетић, В. (2012) Социологија (уџбеник за IV разред гимназије и III разред средњих стручнихшкола). Београд: Klett.

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

Литература: Вулетић, В. (2012) Социологија (уџбеник за IV разред гимназије и III разред средњих стручних школа), Београд: Klett.

 • Шта је социологија?
 • Модерно друштво
 • Настанак и развој социологије
 • Појединац, култура, друштво
 • Друштвена структура и систем
 • Друштвена неједнакост и сиромаштво
 • Друштвена промена
 • Становништво и друштво
 • Рад
 • Економски аспекти друштва
 • Култура
 • Религија
 • Политика
 • Нација и национализам
 • Идеологија
 • Породица и брак
 • Девијантност
 • Град и градски живот
 • Екологија
 • Глобализација
 • Млади у савременом друштву

Литература: Група аутора, (2012). Социологија за 3. разред средњих стручних школа и 4. разред гимназије, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства

 • Шта је социологија?
 • Модерно друштво
 • Настанак социологије
 • Појединац, култура и друштво
 • Друштвена структура и друштвени систем
 • Друштвене неједнакости
 • Друштвена промена и друштвени развој
 • Друштво и становништво
 • Социолошко проучавање сфере рада
 • Економија и економски аспекти друштва
 • Култура
 • Религија
 • Политика
 • Етнички аспекти друштва
 • Идеологија
 • Породица
 • Социјално-патолошке појаве
 • Друштво и урбани феномени
 • Социјално-еколошки проблеми
 • Глобализација
 • Млади у савременом друштву

НАПОМЕНА: У зависности од тога који је од уџбеника коришћен у процесу наставе социологије у средњим школама, сви кандидати бирају један од два понуђена програма за полагање пријемног испита за упис у прву годину основних академских студија.

Пример теста за полагање пријемног испита

 

 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ФИЛОЗОФИЈА

Литература за полагање пријeмног испита:

Примарни уџбеник: Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, Филозофија – за средњу школу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (више издања).

Секундарни уџбеник: Вељко Кораћ, Бранко Павловић, Историја филозофије за средњу школу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (више издања).

 • АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА: Филозофија природе, преглед главних периода и филозофских учења. Сократ, Платон, Аристотел. Хеленистичко-римски период.
 • СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА: Хришћанство и хришћански филозофи, хришћански неоплатонизам, сколастика, аристотелизам.
 • МОДЕРНА ФИЛОЗОФИЈА: Настанак модерних наука. Рационализам и емпиризам (Бекон, Хобс, Де- карт, Спиноза, Лајбниц, Лок, Хјум). Просветитељство. Класична немачка филозофија (од Канта до Хегела). Филозофија XIX века (Шопенхауер, Ниче, Маркс, Мил)
 • САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА: Логички позитивизам. Прагматизам. Егзистенцијализам. Феноменологија. Филозофија језика и филозофија науке XX века.

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

 • Историја филозофије
 • Логика са онтологијом
 • Сазнајна теорија
 • Епистемологија
 • Етика и естетика
 • Главни савремени правци мишљења (Позитивизам, Феноменологија, Егзистенцијализам)

Пример теста за пријемни испит

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Литература за полагање пријемног испита:

 • Обавезна: Видосава Галовић, Бранка Гостовић – Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Београд, 2009. Видосава Галова – Историја уметности (за први и други разред ликовне и трећи разред угоститељско тури-стичке школе), Београд, 2007.
 • Додатна: W. Janson – Историја уметности.

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

 • Општа историја уметности:
 • Уметност праисторије
 • Античка уметност
 • Уметност средњег века
 • Уметност новог века
 • Модерна уметност
 • Национална историја уметности:
 • Српска средњовековна уметност
 • Српска уметност новијег доба (XVIII и XIX век)
 • Српска уметност XX века (модерна и постмодерна)

Пример теста за полагање пријемног испита

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Литература за припрему пријемног испита:

 • McCarthy, аnd O’Dell, F. (2001). English Vocabulary in Use upper-intermediate, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Мирић, В. и Поповић, Љ. (2001). Граматика енглеског језика са вежбањима. Београд: Завет.
 • Murphy, (2004). English Grammar in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Thomson, A.J. and Martinet, A.V. (1990). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

 • Познавање енглеске лексике заједно са идиоматским изразима
 • Граматика енглеског језика са следећим јединицама:
 • Именице: Множина – правилна, неправилна; Именице са глаголом у једнини, са глаголом у множини; Генитив – саксонски и нормански; Двоструки генитив; Грађење именица: префиксима, суфиксима; сложенице, деминутиви;
 • Одређени и неодређени члан: облици и употреба;
 • Заменице: неодређене, личне, релативне, повратне, присвојне, показне;
 • Придеви: Поређење – са суфиксима и описно; Грађење придева суфиксацијом, партиципни придеви;
 • Бројеви: прости, редни;
 • Предлози: облици и употреба.;
 • Везници: употреба;
 • Глаголи: Сва времена индикатива, проста и трајна – облици и употреба; Упитни и одрични облици; Герунди, партиципи и инфинитиви (грађење и употреба); Помоћни и модални глаголи; Егзистенцијално there (is…); Конјуктив; Двочлани глаголи (turn ..);
 • Реченице: Индиректни говор, слагање времена;
 • Ред речи: инверзија, место прилошких одредби, место директног и инддиректног објекта;
 • Пасивне конструкције (са директним и индиректним објектом);
 • Сложене реченице: именичке, релативне и прилошке клаузе;
 • Кондиционалне реченице – реалне, потенцијалне, иреалне;
 • Упитне фразе (question tags).

Пример теста за полагање пријемног испита

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Литература за припрему пријемног испита:

 • Радмило Маројевић, Граматика руског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства,
 • Предраг Пипер и Мила Стојнић, Руски језик: изговор, граматика, конверзација, вежбе. Београд: Завет,

Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту:

Тест из српског језика:

 • Фонетика српског језика
 • Морфологија српског језика
 • Синтакса српског језика

Тест из руског језика:

 • Фонетика руског језика
 • Морфологија руског језика
 • Синтакса руског језика
 • Лексика руског језика

Пример теста за полагање пријемног испита

 

Пример теста опште информисаности који полажу студенти на студијким програмима: Историја, Педагогија, Социологија, Психологија, Филозофија и Историја уметности.