Студентски парламент Факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса. Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.  Студентски парламент има 25 чланова. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор. Студента продекана именује декан Факултета, на предлог Студентског парламента. Студент продекан обавља послове који се односе на студентска питања, у складу са Статутом Факултета. Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину. Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се Статутом Студентског парламента Факултета.

Жиро рачун: 365-7778011-62
Чланови Студентског парламента:

Председник студентског парламента: Лука Јовановић

Студент продекан: Милан Рајек