Секретаријат факултета обавља управно-правне, финансијско-материјалне, административне, библиотекарске, техничке, као и опште послове у циљу обезбеђења обављања делатности Факултета, на основу законских прописа и општих аката Факултета. Пословима и радом Секретаријата као организационом јединицом Факултета управља и руководи секретар Факултета, као лице са посебним овлашћењима и одговорностима.

У оквиру Секретаријата, а у циљу обављања послова постоје:
– Служба за опште и правне послове
– Служба за наставу и студентска питања
– Служба за материјално-финансијско пословање