Савет је орган управљања на Факултету. Надлежност Савета одређена је Законом о високом образовању (члан 53.) Савет Факултета има укупно 17 (седамнаест) чланова, од којих су  9 (девет) представници Факултета, 3 (три) представници студената  и 5 (пет) су представници оснивача. Чланове Савета представнике Факултета јавним гласањем бира Наставно-научно веће на предлог катедри и запослених  у ваннастави. Осам чланова Савета бира се из редова наставника и сарадника а 1 (један) члан Савета треба да буде из службе  секретаријата Факултета. Изабраним представницима сматрају се кандидати који добију највећи број гласова. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе.

8 представника наставника и сарадника које је изабрало Изборно веће Факултета:
 1. др Игор Ђурић, ванредни професор (Председник Савета)
 2. др Борис Братина, ванредни професор
 3. др Далибор Елезовић, ванредни професор
 4. др Јелена Михајловић, ванредни професор
 5. др Иван Башчаревић, доцент
 6. др Биљана Јаредић, доцент
 7. др Радоје Шошкић, доцент
 8. Марија Миљковић, асистент
1 представник изабран из реда ненаставног особља Факултета:
 1. Саша Милетић, шеф службе за наставу и студентска питања
3 представника из реда студената:
 1. Милан Рајек, студент на Катедри за историју
 2. Милица Марјановић, студент на Катедри за социологију
 3. Александар Ђурић, студент на Катедри за психологију
5 представика оснивача које је именовала Влада Републике Србије:
 1. Александар Спирић, мастер ветерине,
 2. Дејан Ђиновић, дипл. правник,
 3. Бојана Ђукић, дипл. политиколог,
 4. Доц. др Иван Радић,
 5. Миодраг Ралић, мастер заштите на раду.