Савет је орган управљања на Факултету. Надлежност Савета одређена је Законом о високом образовању (члан 53.) Савет Факултета има укупно 17 (седамнаест) чланова, од којих су  11 (једанаест) представници Факултета, 3 (три) представници студената  и 3 (три) су представници оснивача. Чланове Савета представнике Факултета јавним гласањем бира Наставно-научно веће на предлог катедри и запослених  у ваннастави. Десет чланова Савета бира се из редова наставника и сарадника а 1 (један) члан Савета треба да буде из службе  секретаријата Факултета. Изабраним представницима сматрају се кандидати који добију највећи број гласова. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе.

10 представника наставника и сарадника које је изабрало Изборно веће Факултета:
 1. др Драгана Спасић, редовни професор
 2. др Милојица Шутовић, редовни професор
 3. др Голуб Јашовић, ванредни професор
 4. др Митра Рељић, доцент
 5. др Небојша Лазић, доцент
 6. др Игор Ђурић, доцент
 7. др Драгана Станојевић, доцент
 8. др Далибор Елезовић, доцент
 9. Милош Јанковић, асистент
 10. Ратко Митровић, асистент
1 представник изабран из реда ненаставног особља Факултета:
 1. Бобан Савић, стручни сарадник на финансијским пословима
3 представника из реда студената:
 1. Стефан Вељковић, студент на Катедри за Енглески језик и књижевност
 2. Ивана Шакић, студент на Катедри за Психологију
 3. Александра Соврлић, студент на Катедри за Српски језик и књижевност
3 представика оснивача које је именовала Влада:
 1. Десимир Миљковић
 2. Светлана Ђурђевић
 3. Биљана Јанићијевић