Савет је орган управљања на Факултету. Надлежност Савета одређена је Законом о високом образовању (члан 53.) Савет Факултета има укупно 17 (седамнаест) чланова, од којих су  9 (девет) представници Факултета, 3 (три) представници студената  и 5 (пет) су представници оснивача. Чланове Савета представнике Факултета јавним гласањем бира Наставно-научно веће на предлог катедри и запослених  у ваннастави. Осам чланова Савета бира се из редова наставника и сарадника а 1 (један) члан Савета треба да буде из службе  секретаријата Факултета. Изабраним представницима сматрају се кандидати који добију највећи број гласова. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе.

8 представника наставника и сарадника које је изабрало Изборно веће Факултета:
 1. др Игор Ђурић, ванредни професор (Председник Савета)
 2. др Борис Братина, ванредни професор
 3. др Далибор Елезовић, доцент
 4. др Јелена Михајловић, доцент
 5. др Иван Башчаревић, доцент
 6. др Биљана Јаредић, доцент
 7. Марија Миљковић, асистент
 8. Радоје Шошкић, асистент
1 представник изабран из реда ненаставног особља Факултета:
 1. Саша Милетић, шеф службе за наставу и студентска питања
3 представника из реда студената:
 1. Андријана Вукадиновић, студент на Катедри за српску књижевност и језик
 2. Драгиша Тмушић, студент на Катедри за филозофију
 3. Миљана Ђоровић, студент на Катедри за енглески језик и књижевност
5 представика оснивача које је именовала Влада:
 1. Десимир Миљковић
 2. Дејан Ђиновић
 3. Александар Спирић