Закон о високом образовању:
Закон о високом образовањуПреузимањеЗакон о високом образовању (пречишћен текст)ПреузимањеИзмене и допуне закона о високом образовањуПреузимање
Нормативна акта:
Статут Филозофског факултетаПреузимањеПословник о раду Изборног већаПреузимањеПословник о раду Наставно-научног већаПреузимањеПословник о раду Савета ФакултетаПреузимањеПословник о раду Студентског парламентаПреузимањеПравилник о дисциплинској одговорности студенатаПреузимањеПравилник о ближим условима за избор наставникаПреузимањеПравилник о научно-истраживачкој делатностиПреузимањеПравилник о полагању и оцењивању на испитуПреузимањеПравилник о ужим научним областимаПреузимањеПравилник о докторским студијамаПреузимањеПравилник о поступку унутрашњег узбуњивањаПреузимањеПравилник о основним академским студијамаПреузимањеПравилник о завршном раду на основним академским студијамаПреузимањеПравилник о мастер академским студијамаПреузимањеПравилник о завршном раду на мастер академским студијамаПреузимањеПравилник о оранизацији научних и стручних скуповаПреузимање
Одлуке:
Одлуке о усвајању ПравилникаПреузимање