Закон о високом образовању:
Закон о високом образовању Преузимање
Закон о високом образовању (пречишћен текст) Преузимање
Измене и допуне закона о високом образовању Преузимање
Нормативна акта:
Статут Филозофског факултета Преузимање
Пословник о раду Изборног већа Преузимање
Пословник о раду Наставно-научног већа Преузимање
Пословник о раду Савета Факултета Преузимање
Пословник о раду Студентског парламента Преузимање
Правилник о раду Библиотеке Преузимање
Правилник о дисциплинској одговорности студената Преузимање
Правилник о ближим условима за избор у звање наставника (јун 2018) Преузимање
Правилник о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су навршили 65 година живота (мај 2018) Преузимање
Правилник о научно-истраживачкој делатности Преузимање
Правилник о поступку стицања истраживачких и научних звања Преузимање
Правилник о полагању и оцењивању на испиту Преузимање
Правилник о самовредновању Преузимање
Правилник о ужим научним областима Преузимање
Правилник о докторским студијама (децембар 2018) Преузимање
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Преузимање
Правилник о основним академским студијама Преузимање
Правилник о завршном раду на основним академским студијама Преузимање
Правилник о мастер академским студијама (јун 2018) Преузимање
Правилник о завршном раду на мастер академским студијама Преузимање
Правилник о оранизацији научних и стручних скупова Преузимање
Правилник о извођењу приступног предавања на Филозофском факултету Преузимање
Кодекс о академском интегритету Филозофског факултета Преузимање
Одлуке:
Одлуке о усвајању Правилника Преузимање