Мастер академске студије социологије усмерене су на стицање знања и развијање способности и вештинa неопходних за самосталан стручни и научно-истраживачки рад социолога у различитим областима, као и за даље образовање и перманентно стручно усавршавање. Циљеви мастер академских студија социологије jeсу: дубље и целовитије сагледавање теоријских и методолошких знања из одређене области социологије и њeнe повезаности са сродним дисциплинама; оспособљавање за критичко промишљање друштвених појава, кроз теоријску анализу и оперативно закључивање; оспособљавање за самостално конципирање и извођење научних и примењених истраживачких пројеката у одређеној области социологије; стицање одговарајућих научних, стручних и практичних знања за професионално и иновативно деловање мастер социолога у различитим областима друштвеног живота; оспособљавање и припрема за докторске студије.

Савладавањем програма мастер академских студија социологије студент стиче следеће опште способности: самосталне критичке анализе друштвених појава, конципирања могућих праваца у решавању друштвених проблема и процене њихових последица; самосталног избора и примене метода и поступака у процесу истраживања друштвене стварности; стручне експертизе у истраживачкој и саветодавној пракси; остваривања комуникационе сарадње са међународним научним и стручним институцијама. Савладавањем мастер академских студија социологије студент стиче следеће предметно-специфичне способности: темељног познавања и разумевања одређене области социологије и специфичних друштвених проблема; темељног познавања специфичних приступа и метода у истраживању одређене друштвене области; стручне експертизе у решавању конкретних друштвених и истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака.

Шеф катедре: проф. др Оливера Марковић Савић

Секретар: асистент Никола Живић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Милојица Шутовић

Редовни професор

Петар Анђелковић

Редовни професор

Снежана Миливојевић

Ванредни професор

Оливера Марковић-Савић

Ванредни професор

Зоран Недељковић

Доцент

Иван Башчаревић

Доцент

Никола Живић

Асистент

Бранислава Краговић

Асистент

Радица Недељковић

Асистент