Студентима докторских студија пружа се могућност да своја знања из историјских наука, стечена у току основних и дипломских студија, допуне новим сазнањима из актуелних историјских дисциплина утемељених на научним истраживањима и да на тај начин развију свој академски интерес и компетенције.

       Најбољи студенти у области историје кроз наставак свог образовања на докторским студијама имају могућност да, у складу са својим интересовањем, стекну специфични научни профил који ће им отворити врата запослења у различитим просветним, научним институцијама, стручним и развојним службама и органима управе. Диференцирањем наставних садржаја у оквире уских научних дисциплина и њиховом интеграцијом у интердисциплинарне области постиже се формирање флексибилног система знања.

Студијски програм докторских студија усклађен је са савременим правцима развоја историје као научне дисциплине, и са основним задацима и циљевима Филозофског факултета: стицање стручног назива доктор наука – историјске науке, што подразумева израду и јавну одбрану докторске дисертације из области историјских наука. То подразумева темељно познавање, критички приступ проучавању и оригиналну интерпретацију домаће и стране историографске продукције; способност за сложена научна истраживања уз примену савремених методолошких концепата и приступа и компетентну интерпретацију резултата таквих истраживања; способност за самосталну израду комплекснијих оригиналних текстуалних целина; способност за развој научноистраживачке делатности из области историје и оригинални допринос развоју историје као науке; способност за образовну делатност из области модерне националне историје.

Документи:
Наставници на студијском програму:

Владан Виријевић

Редовни професор

Далибор Елезовић

Ванредни професор

Радмило Пекић

Редовни професор

Глигор Самарџић

Редовни професор

Божидар Зарковић

Ванредни професор

Милош Марсенић

Доцент

Саша Станојевић

Ванредни професор

Станка Столић

Асистент

Дејан Гашић

Асистент

Јован Алексић

Асистент

Александра Радосављевић

Асистент