ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLV (2), 2015. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шувако-
вић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић,
редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни
професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар Вујновић, ванредни
професор; др Јасна Парлић Божовић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, ванредни про-
фесор; др Микоња Кнежевић, доцент; др Глигор Самарџић, доцент.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћи-
рило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заме-
ник директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др
Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич
Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ,
Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy

and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central
Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e
litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социо-
логију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин,
саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др
Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности
МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за балканистику Пољске ака-
демије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за
славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц.
д-р Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Ру-

сија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за слависти-
ку РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни
универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор.

САДРЖАЈ

КЊИЖЕВНОСТ
НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ
Језик поезије и метаморфозе хуманизма
doi:10.5937/zrffp45-8775
СЛАЂАНА В. АЛЕКСИЋ
Уметност речи Бранка Миљковића
doi:10.5937/zrffp45-8773
АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ
Ромео и Јулија – драма љубави и смрти
doi:10.5937/zrffp45-8774
СНЕЖАНА J. МИЛОЈЕВИЋ
Јеванђеље у Доментијановом Животу Светога Саве
doi:10.5937/zrffp45-8564
ЈЕЗИК
МИРЈАНА М. СТАКИЋ, БОШКО Љ. МИЛОВАНОВИЋ
Примена продуктивних истраживачких задатака у раду са даровитим ученицима
doi:10.5937/zrffp45-7729
ФИЛОЗОФИЈА
БОРИС Р. БРАТИНА
Предлог да „учење о другом” постане обавезни предмет у настави филозофије
doi:10.5937/zrffp45-8559
ПЕДАГОГИЈА
ЈАСНА Љ. ПАРЛИЋ БОЖОВИЋ
Анализа коришћења појмова васпитање и образовање у делу Љубомира Протића
doi:10.5937/zrffp45-8552
ИСТОРИЈА
ВЛАДАН Р. ВИРИЈЕВИЋ, ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ
Парламентарни избори у Беранском срезу 1925. и 1927. године
doi:10.5937/zrffp45-8614
ИРЕНА В. ЉУБОМИРОВИЋ
Допринос Николе Вулића прикупљању и тумачењу античких натписа
doi:10.5937/zrffp45-7095
МИРОСЛАВ М. ПОПОВИЋ
Основе нормирања грађанског судског поступка у Кнежевини Србији (1846-1853)
doi:10.5937/zrffp45-7235
САША Д. СТАНОЈЕВИЋ
Културно-политичко ангажовање омладине према Старој Србији уочи балканских ратова
doi:10.5937/zrffp45-8615
БОРИС Ж. ФАЈФРИЋ
Марко Антун де Доминис (Господентић) – римокатолички теолог, научник и екумениста
doi:10.5937/zrffp45-6901
ПСИХОЛОГИЈА
МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ
Quo vadit psychologia: a philosophia vel ad philosophiam?
doi:10.5937/zrffp45-8312
СОЦИОЛОГИЈА
НАДА Г. НОВАКОВИЋ
Сива економија, криза и транзиција у Србији
doi:10.5937/zrffp45-8208
САДУША Ф. РЕЏИЋ
Моралне одлике женских ликова у најстаријим пјесмама јуначким: социолошка анализа садржаја
doi:10.5937/zrffp45-8606
САВА Н. АКСИЋ
Модернизација друштва и права као услов и последица кодификације
doi:10.5937/zrffp45-7728
МИХАЈЛО П. МАНИЋ
Медији и глобално доба – у служби демократије или профита
doi:10.5937/zrffp45-7741
АНА С. ВУКОВИЋ
Цивилно друштво и женске невладине организације у Србији
doi:10.5937/zrffp45-7131
НАУЧНE КРИТИКE, НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ
АЛЕКСАНДАР М. ПЕТРОВИЋ
Други у философији са наличја апсолута
doi:10.5937/zrffp45-7132
МИХАЈЛО П. МАНИЋ
Пасионирани патриотизам и/или (ЕУ)ропство
doi:10.5937/zrffp45-8457