Проф. др Здравко Делетић
Катедра за историју

Е-пошта: zdeletic@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Филозофски факултет Универзитета у Скопљу, Историја, 1974.
 • Докторат: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Историјске науке, 1992.

Области интересовања и истраживања

 • Историја Црне Горе у 19. и 20. веку
 • Историјска методологија – методологија научног рада
 • Методика наставе историје – педагошка проблематика

 

Библиографија

Монографије

 • (1995). Настава историје у Црној Гори од 1834. до 1918. године. Подгорица: Историјски институт Црне Горе, ЈУ Информативни центар Беране. -317 стр., 24 цм. ISBN 86-7200-001-3
 • (1996). Средства информисања у Васојевићима. Беране : ЈУ Информативни центар Беране. -205 стр., 24 цм. ISBN 86-7200-006-04
 • (1997). Прилози методици наставе историје. Приштина: Народна и универзитетска библиотека, Студентски културни центар, Нови свет. -210 стр., 21 цм. ISBN 86-7936-048-6; ID 0011891229
 • (1998). Огледи из историје просвјете. Приштина: Народна и универзитетска библиотека, Студентски културни центар-329 стр., 21 цм. ISBN 86-82697-05-X; ID 0015119901
 • (2000). Учитељска школа у Иванграду (1949-1954). Беране: ЈП Информативни центар. -166 стр., 21 цм. ISBN 86-7200-015-3
 • (2000). Методика научног рада у историографији. Приштина: Универзитет. -260 стр, 25 цм. ID 87689996
 • (2002). Учитељска школа у Беранама 1919-1929. Косовска Митровица: Филозофски факултет. – 300 стр, 25 цм. ISBN 86-80273-04-X; COBISS-ID 101057804
 • (2004). Методолошке студије. Косовска Митровица: Филозофски факултет. – 228 стр, 25 цм. ISBN 86-80273-22-8; COBISS.SR.ID 116575500
 • (2005). Огледи из методике наставе историје. Ужице: Учитељски факултет. – 238 стр, 21 цм. ISBN 86-80695-58-0; COBISS.SR.ID 127282956
 • (2006). Наука о историји. Ниш: Центар за балканске студије. – 248 стр, 21 цм. ISBN 86-7379-107-3; COBISS.SR.ID 133221132
 • (2006). Техника историографије. Ниш: Центар за балканске студије. – 175 стр, 25 цм. ISBN 978-86-7746-091-4; COBISS.SR.ID 123495681
 • (2008). Занат историчара : метод и техника историописања. Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Учитељски факултет. – 433 стр, 25 цм. ISBN 978-86-84143-12-1; COBISS.SR.ID 147581964
 • (2009). Истраживачки рад у друштвено-хуманистичким наукама. Лепосавић: Учитељски факултет. – 256 стр, 21 цм. ISBN 978-86-84143-14-5; COBISS.SR.ID 158117900
 • (2012). Огледи о настави историје. Косовска Митровица: Филозофски факултет. – 244 стр., 24 цм. ISBN 978-86-80273-79-2; COBISS.SR.ID 195605004
 • (2012). Есеји о просвети у Беранама. Косовска Митровица: Филозофски факултет. – 24 цм, 282 стр. ISBN 978-86-80273-78-5; COBISS.SR.ID 195607308
 • (2013). Истраживање историје. Косовска Митровица: Филозофски факултет. -24. цм, 345 стр. ISBN 978-86-80273-98-3; COBISS.SR-ID 200735756

 

Студије и огледи

 

 • (1984). Допринос проблемске наставе историје развијању стваралачких способности ученика. У: М. Стевановић (ур.) Проблемско учење у настави, стр. 134-140. Лозница: Учитељско друштво Лозница. Саопштење на Првом југословенском симпозијуму о проблемској настави, Бања Ковиљача, 22-24. март 1984.
 • (1984). Васпитни значај слободног времена и слободних активности ученика. Настава и васпитање (Београд) (2), 265-275
 • (1984). Васпитање помоћу групног облика рада у настави историје. Самоуправно васпитање (Лозница) (1), 17-21
 • (1984). Васпитни и образовни недостаци у систему и пракси оцјењивања ученика. Самоуправно васпитање (3), 148-152
 • (1984). Neki problemi vaspitno-obrazovnog značaja inovacija u nastavi istorije. Nastava istorije (Zagreb) (3-4), 136-143
 • (1985). Primjena grafoskopa u nastavi istorije. Naša škola (Sarajevo) (9-10), 681-686
 • (1985). Принципи програмирања и организовања слободних активности ученика. Самоуправно васпитање (2), 122-126
 • (1985). Direktor školskog centra kao pedagoški rukovodilac. Ekonomika obrazovanja (Beograd) (9), 39-49
 • (1986). Стручни актив у настави историје. Васпитање и образовање (Подгорица) (3), 49-55
 • (1986). Racionalizacija obrazovanja – trajan i složen zadatak. Ekonomika obrazovanja (4), 9-13
 • (1986). Директор школе и рад стручих актива. Наша школа (5-6), 320-329
 • (1987). Programiranje rada direktora šolskog centra. Ekonomika obrazovanja (5-6), 48-59. Саопштење на Конгресној трибини руковођење у образовању, Бања Ковиљача, 11-12. октобра
 • (1989). Direktor škole i rad razrednog starješine. Ekonomika obrazovanja (10), 23-30
 • (1990). Настава историје је историографски проблем. Васпитање и образовање (2), 44-53
 • (1992). Нова искушења наставе историје. Васпитање и образовање (1), 40-47.
 • (1993). Настава историје у образовном систему Црне Горе до 1918. године. Васпитање и образовање (1), 78-93. YU ISSN 0350-1094
 • (1994). Ђурђеви ступови и Шудикова као центри просвјетитељства. –Токови (Беране) (2-3), 147-171. Саопштење на скупу „Под Ђурђевим ступовима,“ Беране, 2. август 1993. године.
 • (1994). Беранска гимназија 1944 – 1994. У: М. Бабовић (ур.) Споменица беранске гимназије 1913-1993. стр. 80-142. Беране: ЈУ Информативни центар
 • (1994). Ставови средњошколаца према наставним садржајима из историје јужнословенских народа. У: М. Дашић (ур.) Историјска наука и настава историје у савременим условима, стр. 317-334. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, Научни скупови књ. 30. Саопштење на скупу „Историјска наука и настава историје у савременим условима,“ Подгорица, 20-21. октобар 1993.
 • (1995). Циљеви и задаци основне школе и наставе историје у Црној Гори од 1834. до 1916. године. Историјски записи (Подгорица) (2), 90-109
 • (1995). Школовање и стручно усавршавање учитеља у Црној Гори у другој половини 19. и почетком 20. века. Зборник Филозофског факултета (25), 177-187. Приштина : Филозофски факултет
 • (1997). Академик Димитрије Димо Вујовић (1922-1995). Зборник радова Филозофског факултета (26-27), 177-187
 • (1997). Буквари у Црној Гори од 1836. до 1916. године. Историјски записи (4), 167-178. YU ISSN 0021-2652. Реферат на међународном научном скупу „Четири века првог српског буквара,“ Брезовица, 7-8. новембар 1997.
 • (1998). Епска поезија у настави историје. Зборник Филолошког факултета у Приштини (8), 127-141. YU ISSN 0354-7795. Радови са међународног научног скупа „Народна епска поезија и историја,“ Приштина, 26-27. март 1997.
 • (1998). Изградња школског система у Црној Гори од 1860. до 1916. године. У: М. Дашић (ур.) Краљ Никола : личност, дјело и вријеме. Радови са међународног научног скупа, Подгорица, 1-3. октобра 1997, стр. 277-295. Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, Научни скупови, књ. 49 ISBN 86-7215-099-8
 • (2000). Менторство у научном раду. Васпитање и образовање (3), 152-162
 • (2001). Историјски метод у педагошким истраживањима. Зборник Филозофског факултета (28-29), 117-141.
 • (2001). Историјски метод и друштвене науке. Васпитање и образовање (2), 140-162
 • (2001). Библиотека и њен значај за историографију. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини (30), 107-131.
 • (2001). Архиви и њихов значај за историографију. Настава историје (Нови Сад) (14), 63-81. ISSN 0354-6454
 • (2001). Занатске школе у Беранама и Андријевици 1919-1940. Историјски записи (1-2), 117-151
 • (2001). Високи Дечани : сведок српског трајања. У: Наука и критика, стр. 42-47. Беране: ЈУ Информативни центар
 • (2001). О школству у Црној Гори за вријеме аустријске окупације. Зборник радова Филозофског факултета (31), 349-366
 • (2002). Школовање учитеља у Беранама од 1919. до 1929. године. Зборник радова Филозофског факултета (32, свеска А), 175-191. YU ISSN 0354-3293
 • (2002). Библиографија у научном раду. Зборник радова Филозофског факултета (32, свеска А), 389-403
 • (2004). Резултати пола вијека научног рада. Зборник радова Филозофског факултета (33, свеска А), 329-338. Поводом књиге академика Миомира Дашића: Незаобилазно у историографији Црне Горе, Подгорица, 2003.
 • (2004). Проблеми наставе историје у измењеним друштвено-политичким условима. Зборник радова Филозофског факултета (34, свеска А), 201-211.
 • (2005). Методика наставе историје. Васпитање и образовање (4), 75-90
 • (2006). Методолошке странпутице писања завичајне историје. Гласник Одјељења друштвених наука (17), 195-220. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности
 • (2006). Сарадња Душана Ј. Мартиновића са Историјским институтом Црне Горе. Библиолошки гласник (Подгорица) (1-2), 61-70
 • (2007). Завичај у настави историје. Васпитање и образовање (2), 80-95
 • (2007). Школовање и оспособљавање учитеља у Иванграду 1949-1954. Токови (Беране) (1), 37-72.
 • (2007). Завичајна историја као предмет истраживања. У: Д. Вукчевић (ур), Завичајна историја у Црној Гори : радови са округлог стола, Подгорица, 13. Децембар, стр. 61-90. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, Одјељење друштвених наука књ. 33
 • (2009). Занатске школе у Беранама између два свјетска рата. Токови, (1), 85-130
 • (2009). Школство у Беранама. Токови (2), 221-287; ISSN 0350-8366
 • (2010). Старе књиге и штампарије у Црној Гори. Токови (1), 97-114
 • (2011). Историјска истраживања у библиотекарству. Читалиште (Панчево), 18 (мај 2011), 3-7
 • (2012). Напомене и библиографске референце у научном раду. Токови (1), 9-34
 • (2012). Школство у Беранама, У: Уређивачки одбор, Беране : општа монографија, стр. 345-399. Беране: Општина Беране
 • ISBN 978-9940-9470-0-2; COBISS.CG-ID 21173520
 • (2012). Традиционална методика не подстиче наставу историје окренуту будућности, У: Ђ. Борозан (ур), Историјска наука, програми и настава историје. Радови са округлог стола, Подгорица, 8. децембар 2010, стр. 93-104. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, Одјељење друштвених наука књ. 44
 • (2012). Устанак у Васојевићима 1861/62. и заснивање Берана. у З. Делетић, Есеји о просвети у Беранама, стр. 9-35. Косовска Митровица: Филозофски факултет. Саопштење на скупу «Беране кроз историју», Беране, 29. новембра 2012.
 • (2013). Традиција као историјски извор, У: Наука и традиција : филозофске науке : зборник радова са научног скупа, Пале, 18-19. мај 2012, Научни скупови, књ. 7, том 2/1, стр. 17-33. Пале: Филозофски факултет. DOI 7251NSFF1301017D
 • (2013). Сто година државне гимназије у Беранама. Зборник радова филозофског факултета XLIII, (2) 111-130. ИД: 203412492
 • (2013). Ново читање Његоша: Његош као писац историје. Токови, (2), 7-24
 • (2014). Просвета и култура у Његошевој Црној Гори. У: Б. Јовановић (ур.), Од косовског завета до Његошевог микрокозма : Петар II Петровић Његош (1813-2013) стр. 389-401. Косовска Митровица: Филозофски факултет. COBISS.SR ID 210648332
 • (2014). Историјска свест : формирање и деловање. Балканске синтезе (Ниш) I (1), 27-44
 • (2015). Настава историје и остваривање циљева хуманистичког васпитања и образовања. У: Б. Јовановић и М. Вилотијевић (ур.), Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интелектуалних и националних вредности, међународни тематски зборник, стр. 127-146. Косовска Митровица: Филозофски факултет
 • Виријевић, Р. В, Делетић, М. З. (2015). Парламентарни избори у Беранском округу 1920. и 1923. године. Зборник радова Филозофског факултета, XLI (1), 3-23.
 • Виријевић, Р. В, Делетић, М. З. (2015а). Парламентарни избори у Беранском округу 1925. и 1927. године. Зборник радова Филозофског факултета, XLI (2), 155-172.
 • (2015). Видовдан, рана и судбина српског народа, У: Б. Јовановић (ур), Филозофски факултет у Косовској Митровици 1960-2015, стр. 354-356. Косовска Митровица: Филозофски факултет. Беседа на Филозофском факултету у Косовској Митровици поводом Видовдана 2015. године.
 • (2015). Употреба архивске грађе у настави историје. У: З. Лакић (ур), О стању и коришћењу архивске грађе за историју Црне Горе. Радови са округлог стола, Подгорица 24. септембар 2010, стр. 273-294. Подгорица: ЦАНУ, Одјељење хуманистичких наука, књ. 6.
 • Виријевић, Р. В, Делетић, М. З. (2015). Разграничење Србије и Црне Горе у Метохији 1912-1914. године, У: Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава. Национални међународни скуп са међународним учешћем, Лепосавић, 30. новембра 2015. Књ. 2, Историја, стр. 171-185. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић
 • Делетић, М. З, Виријевић, Р. В. (2015). Балкански народи и велике силе у XIX и XX веку, У: Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава. Национални међународни скуп са међународним учешћем, Лепосавић, 30. новембра 2015. Књ. 2, Историја, стр. 203-217. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина – Лепосавић
 • (2015). Национални идентитет и настава историје, У: А. Петровић, М. Кнежевић (ур), Политика, идентитет, традиција : међународни тематски зборник, стр. 85-99. Косовска Митровица: Филозофски факултет
 • (2016). Планови и акције Црне Горе према северној Албанији 1914-1918, У: Д. Елезовић (ур), Век српске голготе (1915-2015), књига I Историја, стр. 237-254. Косовска Митровица: Филозофски факултет. Међународна научна конференција „Век српске голготе (1915-2015)“, Косовска Митровица, 18-20. септембар 2015.
 • Виријевић, Р. В, Делетић, М. З. (2016). The Central burean of opium in Constantinople: the segment of Yugoslav – Turkish economic relations between the two world wars. Teme (Ниш), XL (2), 597-612
 • (2015). Црна Гора и сјеверна Албанија 1914-1918. Гласник Одјељења друштвених наука (23), Црногорска академија наука и умјетности, (у штампи)
 • (2016). Пером против заборава. Поговор у књизи Миомир Дашић: Да се не заборави : записано о људима и књигама. Подгорица: ЦАНУ, (у штампи)

 

Прикази и чланци

 

 • (1982). Реформа на поправном испиту. Слобода (Беране) (477, 1. април 1982), 5.
 • (1982). Рад и способност треба да буду темељни услови напредовања. Просвјетни рад (Подгорица) (8, 15. април 1982), 6. Наднаслов: Поводом предлога о доградњи концепције почетне фазе
 • (1982). Слободно вријеме ученика. Просвјетни рад (14, 15. септембар 1982), 9
 • (1982). Како се ученици одлучују за изборну наставу. Просвјетни рад (16, 15. октобар 1982), 7. Наднаслов: На маргинама једне анкете
 • (1983). Узроци су у субјективном фактору. Просвјетни рад (4, 15. фебруар 1983), 8. Наднаслов: Један поглед из праксе на узроке лошег успјеха ученика.
 • (1983). Недостаци у оцјењивању резултата рада ученика. Просвјетни рад (13, 1. септембар 1983), 5. Наднаслов: Школска пракса
 • (1984). Значај секције младих историчара. Просвјетни рад (6, 15. март 1984), 6. Наднаслов: Слободне активности у школама
 • (1984). Осавремењавање наставног процеса. Просвјетни рад (8, 15. април 1984), 5. Наднаслов: Симпозијум о проблемској настави. Приказ Првог југословенског симпозијума о проблемској настави, Бања Ковиљача, 22-24. март 1984.
 • (1985). Рачунар – неопходно наставно средство. Слобода (544, 15. март 1985), 7. Наднаслов: Модернизација наставе
 • (1985). И рачунари у настави. Просвјетни рад (7, 1. април 1985), 4
 • (1985). За јединствену и ефикасну нову школу. Просвјетни рад (14, 15. септембар 1985), 4. Наднаслов: Рационализација образовања
 • (1985). Samostalni rad i istraživanje učenika – pedagoška i didaktička doktrina. Naša škola (5-6), 440-442. Приказ књиге: мр Марко Стевановић, Истраживање ученика у настави, Лозница, 1984.
 • (1985). Актуелни проблеми руковођења у образовању. Економика образовања (12), 33-36. Приказ трибине: Руковођење у образовању, Бања Ковиљача, 11-12. марта 1985.
 • (1986). Минимум услова. Београдско школство (Београд) (342, 22. децембар 1986), 6. Интервју др Марку Стевановићу о иновацијама у настави.
 • (1987). Значајан допринос историографији Црне Горе. Мостови (Пљевља), (98-99), 79-83. Приказ књиге: др Миомир Дашић, Васојевићи од помена до 1860. године, Београд, 1986.
 • (1986). Умију ли средњошколци да уче. Просвјетни рад (18, 15. новембар 1986), 5. Наднаслов: На маргинама једне анкете
 • (1987). Предложен нови програм историје. Просвјетни рад, (16, 15. октобар 1987), 7. Наднаслов: IX конгрес историчара у Приштини.
 • (1987). Значајна публикација. Просвјетни рад, (17, 3. новембар 1987), 6. Наднаслов: Часопис поново излази. Приказ Југословенског историјског часописа, 1986, 1-4.
 • (1988). Др Јосип Малић: Самоуправљање у школи, Загреб, 1985. Учитељ (Београд), 27 (2), 115-118
 • (1988). Уџбеник за студенте. Просвјетни рад, (13-14, 1-15. септембар 1988), 11. Приказ књиге: Миомир Дашић, Увод у историју са основама помоћних историјских наука, Титоград, 1988.
 • (1988). Расадник образовања и културе. Просвјетни рад (19, новембар 1988), 9. Наднаслов: Седамдесет пет година Гимназије у Беранама-Иванграду.
 • (1989). Вијек просвјетитељства. Слобода (Беране) (646, новембар 1989), 8; (647, 17. новембар 1989), 8. Сто година Основне школе у Шекулару.
 • (1988). Miomir Dašić: Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka. Nastava povijesti (Zagreb), (3-4), 201-203
 • (1989). Теоријски и научно фундирана књига. Просвјетни рад, (9, 1. мај 1989), 11. Приказ књиге: Марко Стевановић, Теорија и пракса у настави усменог и писменог изражавања, Горњи Милановац, 1988.
 • (1990). Дуг према историји просвјете и културе. Просвјетни рад, (1, 1. јанур 1990), 9. Наднаслов: Уз књигу Јован Павловић – живот и дјело. Приказ књиге: Душан Ј. Мартиновић, Радивоје Шуковић: Јован Павловић – живот и дјело, Нови Сад, 1988.
 • (1990). Корисно библиографско дјело. Просвјетни рад, (7, 1. април 1990), 9. Приказ књиге: Душан Ј. Мартиновић, Портрети III, Цетиње, 1990.
 • (1990). Пролази вријеме крупних ријечи. Просвјетни рад (13-14, 1-15. септембар 1990), 2. Наднаслов: Реформа образовања.
 • (1990). Od Budimlja do Ivangrada. „Bilten“ Udruženja za Ujedinjene nacije Crne Gore (Titograd) (6), 41-52. Преглед историје Берана.
 • (1991). Историја није алтернативна наука. Просвјетни рад, (3-4, 1-15. фебруар 1991), 8. Наднаслов: Нова искушења наставе историје.
 • (1991). Неопходна темељна реформа система. Просвјетни рад (7, април 1991), 5. Наднаслов: Рационализација образовања.
 • (1991). Настава историје у плуралистичком друштву. Просвјетни рад, (13-14, 1-15. септембар 1991), 6. Наднаслов: XVI југословенски симпозијум о настави историје. Приказ симпозијума, Зрењанин 27-29. августа 1991.
 • (1991). Сто десет година гимназије у Црној Гори. Просвјетни рад (20, децембар 1991), 12. Наднаслов: Подсјећања.
 • (1992). Оцјењивање ученика : дијагностика стања или стимулација могућности. Просвјетни рад (3-4, 1/15. фебуруар 1992), 6. Наднаслов: Школска пракса.
 • (1992). Заборављено поново на видику. Просветна реч (Приштина), (6 / јун 1992), 14. Наднаслов: Користан информативни приручник. Приказ књиге: Душан Ј. Мартиновић, Портрети IV, Цетиње, 1991.
 • (1992). Проф. др Радивоје Шуковић: Расправе, чланци и књижевни радови у серијским публикацијама 1835-1885, Црногорска библиографија, том III, књ. 1. Цетиње, 1992. Васпитање и образовање, (5-6), 137-138
 • (1993). Модерна синтеза. Јединство (Приштина), (77-78, 20-21. март 1993), 9. Приказ књиге: Миомир Дашић, Васојевићи у устанцима 1860-1878. године, Подгорица, 1992.
 • (1993). Против заборава. Токови, (1), 147-150. Приказ књиге: Јован Зечевић, Виницка, Београд, 1992.
 • (1994). Информација и поука. Побједа (Подгорица), (10177, 7. април 1994), 8. Приказ књиге: Извори и историографија о Црној Гори, Подгорица, ЦАНУ, 1993.
 • (1994). Споменица Црногорске академије наука. Побједа, (10198, 28. април 1994), 10. Приказ књиге: Црногорска академија наука и умјетности 1973-1993, Подгорица, 1993.
 • (1994). Момчило Цемовић: Васојевићи јуче и данас, Београд, 1994. У: Момчило Цемовић: Васојевићи јуче и данас: прикази са промоција књиге. -Београд: Тизар, 1994, 39-43. Говор на промоцији књиге у Беранама.
 • (1994). Неостварени снови о аутономији Санџака. Просвјетни рад, (7-8, 5. јун 1994), 27. Приказ књиге: Zoran Lakić, Partizanska autonomija Sandžaka 1943-1945: ZAVNO Sandžaka -dokumenti, Beograd / Nikšić, 1992.
 • (1994). Свједочење о епохи. Побједа, (10363, 13. октобар 1994), 9. Приказ књиге: Димитрије Димо Вујовић, Ратна сарадња Црне Горе и Француске 1914-1916, Подгорица, 1994.
 • (1994). Ново раздобље. Побједа, (10365, 15. октобар 1994), 9. Наднаслов: Зборници. Приказ зборника Научно дјело академика Димитрија Дима Вујовића, Подгорица, 1994.
 • (1995). Руски извори о црногорско – руским односима. Универзитетска мисао : Друштвене науке (Приштина), (3-4), 103-104. Приказ књиге: Црногорско – руски односи 1711-1918, књ. I, Подгорица / Москва, 1992.
 • (1995). „Настава историје“ поново излази. Историјски записи, (4), 285-287. Приказ часописа Настава историје, 1995, 1.
 • (1995). Преглед историје црногорске библиографије. Баштина (Приштина), (6), 171-174. Приказ књиге: Душан Ј. Мартиновић, Црногорска библиографија : историјски преглед : библиографи, Цетиње, 1992.
 • (1996). Модерна стручна литература. Јединство, (54-55, 24-25. фебруар 1996), 10. Приказ часописа Настава историје, 1995, 2.
 • (1996). Н. И. Хитрова: Россия и Черногория : русско-черногорские отношения и обшћественно-политическое развитие Черногории в 1878 – 1908. годах, I-II. Историјски записи, (1), 193-197
 • (1996). Историја не трпи незнање. Слобода, (798-799, 1. април 1996), 6. Интервју Благоју Кораћу поводом књиге „Настава историје у Црној Гори од 1834. до 1918. године.“
 • (1996). Научна расправа о теоријско-методолошким проблемима историјске науке и наставе историје. Настава историје, (4), 201-207. Приказ зборника: Историјска наука и настава историје у савременим условима, Подгорица, ЦАНУ, 1994.
 • (1996). Занимљив методички приручник. Настава историје, (4), 208-210. Приказ зборника: XVI југословенски симпозијум о настави историје, Зрењанин, 1992.
 • (1997). Модерна научна студија из политичке историје. Просвјетни рад, (3-4, 12. март 1997, 22. Приказ књиге: Чедомир Попов, Политички фронтови Другог светског рата, Нови Сад, 1995.
 • (2000). Вриједна завичајна монографија. Новопазарски зборник, (24), 303-307. Приказ књиге: Владан Виријевић, Студенички срез 1918-1941 : друштвено-економске и политичке прилике. Краљево : Историјски архив; Рашка : Центар за културу „Градац“, 2000.
 • (2000). Учитељска школа у Иванграду 1949-1954. Слобода (844, 31. децембар 2000), 35; (845/846, 27. март 2001), 41; (847, јул 2001), 40-41; (848, септембар 2001), 36-37; (849, новембар 2001), (33; 850-851, јануар 2002), 31. Фељтон.
 • (2001). Високи Дечани : сведок српског трајања. Збиља (67-68-69, април-мај-јун 2001), 15. Лист за културу, уметност и друштвена питања, Београд.
 • (2001). Вриједн прилог уџбеничкој литератури. Зборник радова Филозофског факултета, (31), 471-474. Приказ књиге: Небојша Јовановић: Лексикон личности у уџбеницима историје.
 • (2005). Високи Дечани : сведок српског трајања. Свевиђе (Беране) (22), 14-16
 • (2009). Значајан допринос историографији Црне Горе, У: Дјело академика Миомира Дашића у огледалу стручне и начне критике, стр. 50-55. Подгорица: ЦИД
 • (2009). Миомир Дашић: Увод у историју са основама помоћних историјских наука, У: Дјело академика Миомира Дашића у огледалу стручне и начне критике, стр. 72-75. Подгорица: ЦИД
 • (2009). Резултати пола вијека научног рада, У: Дјело академика Миомира Дашића у огледалу стручне и начне критике, стр. 225.234. Подгорица: ЦИД
 • (2009). Научни опус академика Миомира Дашића, У: Дјело академика Миомира Дашића у огледалу стручне и начне критике, стр. 342-349. Подгорица: ЦИД
 • (2010). Педагошка проблематика у радовима Миомира Дашића, У: Округли сто: Дјело академика Миомира Дашића у огледалу стручне и научне критике, стр. 33-41. Беране: Центар за културу
 • (2012). Страдање Ђурђевих ступова и настанак Берана. Свевиђе IX (75), 28-33. ISSN 1800-5209
 • (2013). Сто година државне гимназије у Беранама. Пензионер (Беране), V, (17-18, децембар 2013), 3-4; (19, април 2014), 7-8
 • (2014). Историја народа Југославије : Дашићева кула од карата, У: В. Ћулафић (ур.), Књига поука и порука : расправа на округлом столу у Беранама јула 2014, стр. 37-42. Беране: Центар за културу
 • (2015). Владан Виријевић: Рашка : ратна престоница Краљевине Србије 1915, 2. допуњено издање. (Рашка: Центар за културу и информисање Градац, 2015), 71 стр. Војноисторијски гласник (Београд) (2), 203-207

 

Остало

 • Од 1. октобра 1973. радио као професор ликовне умјетности у Гимназији у Бијелом Пољу, од 1. септембра 1974. као професор историје у средњим школама у Беранама. Школске 1981/82. обављао је дужност помоћника директора у Школском центру „Вукадин Вукадиновић“ у Иванграду. Као професор средње школе добијао оцене „нарочито се истиче“, сарађивао у листовима и часописима и учествовао на научним скуповима.
 • Од новембра 1994. наставник је Универзитета у Приштини; редовни професор Филозофског факултета у Косовској Митровици од 2001. године. У истом звању био је ангажован на Филозофском факултету у Нишу од 2001. до 2007. године. Школске 2009 /10. био је ангажован по уговору на Државном универзитету у Новом Пазару. У интерној евалуацији од студената у три узастопне године добио оцену изнад 9,50.
 • Биран је за шефа катедре, шефа постдипломских студија; био је председник Комисије за наставу 2001/2004. Од 1998. до био је председник Управног одбора Филозофског факултета, члан Управног одбора Универзитета у Приштини (1998-2003); био је члан Стручног већа за филозофске и филолошке науке Универзитета. Председник Комисије за докторске студије историје 2015/2016.
 • У два мандата био је продекан Филозофског факултета у Блацу и Косовској Митровици.
 • Био је члан више комисија за избор наставника и сарадника на факултетима у К. Митровици, Нишу и на Палама; члан комисија за одобравање, oцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација; ментор за израду више дипломских радова, магистарских теза и дисертације. Изводи наставу и испите на основним, мастер и докторским студијама. Испуњава услове акредитације за ментора.
 • Био је члан Редакције часописа Настава историје (Нови Сад, 2000-2005), члан је Редакције часописа за научна, књижевна и друштвена питања, Токови (2007-), био је уредник Зборника радова Филозофског факултета (2001-2004); уредник је више посебних издања. Рецензент је више монографија и радова у зборницима и часописима.
 • Рецензент студијских програма у процесу акредитације (2008-2009; 2012 -) и контроле квалитета у високом образовању у Србији.
 • Члан је Одбора за историју ЦАНУ од 1993. године. Био је члан Предсједништва Друштва историчара Црне Горе 1993-1995.
 • У листовима, часописима и зборницима радова објавио је око 200 текстова из историје просвете и културе у Црној Гори у 19. и 20. веку, историјске методологије, педагошке проблематике и методике наставе историје. Радове је саопштавао на више од 30 националних и међународних научних скупова у Србији, Црној Гори и Републици Српској.
 • О књигама проф. Делетића у листовима и часописима објављено је више од 50 осврта и приказа, бројне Интернет референце, као и био-библиографија: Наука и критика (Беране, 2001).