Проф. др Урош Шуваковић
Катедра за социологију

Е-пошта: uros-s@eunet.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, друштвено-политички односи, 1995.
 • Магистратура: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, „Метод испитивања у истраживању политичких ставова“, 2000.
 • Докторат: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, „Политичке партије као креатори глобалних друштвених циљева“, 2004.

Области интересовања и истраживања

 • Методологија научно-истраживачког рада
 • Политичка социологија
 • Студије глобализације
 • Транзиција, друштвене промене

 

Библиографија

Монографије

 • У. Шуваковић, Испитивање политичких ставова, Завода за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
 • У. Шуваковић, Политичке партије и глобални друштвени циљеви, Трећи миленијум, Београд, 2004.
 • Д. Маликовић, А. Растовић, У. Шуваковић, Парламентарне политичке странке у Краљевини СХС/Југославији 1918-1941 I-II, Филозофки факултет, Косовска Митровица, Трећи миленијум, Београд, 2007-2008,
 • М. Лештаревић, У. Шуваковић, Медицина и друштво, универзитетски уџбеник, Медицински факултет, Косовска Митровица, КОБДОМ, Ковин
 • Д. Ж. Марковић, З. Т. Голенкова, У. Шуваковић, Социологија, универзитетски уџбеник, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2009.
 • У. Шуваковић, Академско писање у друштвеним наукама, универзитетски уџбеник, Досије, Београд, 2010.
 • У. Шуваковић, Методолошке студије о питањима социолошког проучавања политичких партија, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2011.
 • У. Шуваковић, Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена. Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, прво издање 2014, друго издање 2015.
 • У. Шувакович, Сербия в эпоху перемен. Москва: РУДН, 2016.

 

Научни чланци

 • У. Шуваковић (2005), „Инструменти мерења успешности политичких партија“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 118-119/2005, стр. 395-403
 • У. Шуваковић (2009), „Партије у Србији и Косово и Метохија (2000-2008)“, Српска политичка мисао, бр. 4/2009, стр. 393-420
 • У. Шуваковић (2009), „Партије у Србији и Косово и Метохија 1990-2000“, Национални интерес, бр. 3/2009, стр. 73-97
 • У. Шуваковић, „Партијска држава и могућности њеног настанка и развоја на примеру савремене Србије“, Теме, бр. 2/2009, стр. 663-682
 • Rastović, Aleksandar, Šuvaković, Uroš (2009) „Formiranje i uspešnost političkih partija u prvim godina postojanja Kraljevine SHS“, Jugoslavija v času: devetdeset let od nastanka prve jugoslavanske države/ Yugoslavia Throught Time: Ninety Years Since the Formation of the First State of Yugoslavia, Historia, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani, str. 119-132
 • У. Шувакович (2010) „Эскиз этнополитических суждений сербских студентов из Косово“, Социологические исследования (Sotsiologicheskie issledovaniya), СоцИсс, No. 3/2010: 72-76, ISSN: 0132-1625, рад у часопису реферисаном на SSCI Thompson Reuters листи, ИСИ РАН, Москва
 • У. Шуваковић (2010), „Друштвене промене и регулисање положаја политичких партија у Краљевини Србији и прве две југословенске државе“, Српска политичка мисао, бр. 3/2010, стр. 317-332
 • У. Шуваковић (2010), „Дилеме традиционалне дијалектичке дихотомије политичких партија на левицу и десницу у савременом друштву“, Српска политичка мисао, бр. 4/2010, стр. 29-52
 • У. Шувакович (2010), „Политические партии как традиционный механизм репрезентации в современном обшестве”, Политические Исследования ПОЛИС, ИС РАН, No. 2/2010, стр. 158-166, Москва
 • У. Шуваковић, Ј. Петровић (2010) „Етничка удаљеност студената Универзитета у Београду и Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици“, Социолошки годишњак, бр. 5/2010, стр. 213-228, Социолошко друштво Републике Српске, Пале
 • Suvakovic, U.V. (2011) “On the Dichotomy of Qualitative and Quantitative Researches in Contemporary Scientific Methodology”, Вестник Российскога университета дружбы народов, но. 4/2011, стр. 26-37
 • Д. Надић, У. Шуваковић (2011) „Патриотизам као вредност код студената крајем прве деценије XXI века“, Годишњак САО за 2010. годину, стр. 859-870
 • У. Шуваковић (2011) „Корупција и политичке странке у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца“, Наука, безбедност, полиција [НБП], вол. 16, бр. 1/2011, стр. 57-68
 • Suvakovic (2011) „On Excedeeing of Division For Qualitative And Quantitative Researches in Contemporary Scientific Methodology“, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, стр. 395-420
 • (2011) „Political Parties And Nongovernmental Organizations Or On Problem With Political Representation In Global Age“, Политичка ревија, бр. 4/2011, стр. 357-377
 • Petrovic, J, Suvakovic, U. (2012) “Social Goals and Values of Belgrade University Students”, Вестник РУДН, серия Социология но. 1/2012, с. 90-102
 • У. Шуваковић (2012), „Век сепаратистичког насиља косовских Албанаца над Србима и другим грађанима неалбанске националности (1912-2012), у Д. Маликовић, У. Шуваковић, О. Стевановић (ур. и прир.) Политичко насиље, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 143-166,
 • У. Шуваковић (2012) „Нови медији и култура новогодишњег честитања у Србији“, у Љ. Милосављевић, Б. Стевановић, Г. Стојић (прир.) Традиција, модернизација, идентитети: традиционално и модерно у култури српског и балканских народа, Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Центар за социолошка истраживања, стр. 357-372, Ниш
 • У. Шуваковић, Д. Надић (2012). „Заштита животне средине и одрживи развој као програмска опредељења политичких партија у Србији“, Ecologica (65)/2012, стр. 81-86
 • У. Шуваковић (2012) “Избори у Србији и ставови о Косову и Метохији”, Политичка ревија бр. 3/2012, стр. 1-29
 • Suvakovic, U, Stevanovic, O. (2012) “Self-Proclamation of So-Called Independence of Republic of Kosovo and Actions of International Community in this Regard – Key Problems of Regional Safety in Soath-East Europe” in V. Bouzov (ed.) Problems of National and International Security, V.3, ИВИС Publishing House, с. 53-70, Велико Трново (Бугарска)
 • У. Шуваковић (2012), „Допринос Арчибалда Рајса социолошком проучавању међуратног српског друштва“, Социолошки преглед XLVI(2012), no. 1, стр. 353-373, Посебно издање „Сто година социологије у Србији“
 • Trotsuk, U. Suvakovic (2013) “The Value of Patriotism for Students in Russia and Serbia”, Serbian Political Thought 1/2013, р. 81-104
 • У. Шуваковић, Д. Надић (2013) „Климатске промене – глобални узроци, глобалне последице, глобално решење“, Ecologica (70)/201, стр. 301-304
 • У. Шуваковић (2013) „Транзиција и модернизација“, Српска политичка мисао бр. 3/2013, стр. 57-75
 • Šuvaković, S. Baljošević, Ž. Obradović (2014) „Smallpox and globalization or the first achieved plannetary goal“, Vojnosanitetski pregled 71(3)/2014, рр. 301-306 DOI: 10.2298/VSP1403301S Часопис је реферисан на Thomson Reuters SCI Expanded Journal List.
 • С. Попић, У. Шуваковић (2014), „Академик Радомир Лукић – претеча проучавања глобализације у Србији“, Теме XXXVIII(1), стр. 377-390
 • У. Шуваковић, Б. Краговић (2014), „Електронски медији као један од првих фактора утицаја на процес десуверенизације држава“ у Б. Ковачевић (прир.) Глобализација и сувереност – са освртом на Босну и Херцеговину, стр. 271-280
 • У. Шуваковић (2014), „Биографски метод у савременим истраживачким интерпретацијама“, у Д. Ђорђевић, Ј. Петровић (прир) Проучавање друштвених појава: методолошка разматрања. Ниш: Филозофски факултет; Машински факултет, стр. 85-96.
 • У. Шуваковић (2014), „Даровити и школски систем“ у Г. Гојков, А. Стојановић (ур) Даровити и квалитет образовања Вршац : Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ ; Arad (Romania) : Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“ стр. 493-501
 • У. Шуваковић (2014), „Идентитети – етнички, национални, наднационални“, у З. Милошевић, Ж. Ђурић (Дез)интеграција држава и идентитет: (дез)интеграција држава и национални идентитет на почетку 21. века, Београд: Институт за политичке студије, стр. 247-272
 • У. Шуваковић, Б. Краговић (2015), „Национални идентитет као демијург међународног интегрисања“, у З. Милошевић, Ж. Ђурић (прир) Национални идентитет и међународне интеграције, Београд: Институт за политичке студије, стр. 75-90
 • Suvakovic (2015), “Orientation Towards EU Integration and Existence of Euroidentity – Serbian Student Attitudes”, Serbian Political Thought No 2/2015: 61-80
 • У. Шуваковић (2015), „Европски идентитет – још ће много воде протећи…“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини XLV (4)/2015, стр. 239-252, doi:10.5937/zrffp45-9762
 • Suvakovic, U. (2015). “The Ethnic Distance Of Serbian Students As A Consequence Of The Military Breakup Of Yugoslavia”, Социолошка ревија/The Sociological Review XVI (2)/2015: 9-20. Издаје: Савез социолога Македоније и Департман за социологију Филозофског факултета Универзитета „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу. ISSN 1409 – 5513; е ISSN 1857 – 9957
 • Шуваковић, У. (2015). „Простор и политика: промена назива улица као резултат промене идеологије и политичке збиље – на примеру Београда“. У П. Миленковић, С. Стојшин, А. Пајванчић-Цизељ (прир) Друштво и простор: епистемологија простора. Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право; Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 345-362
 • Шуваковић, У. (2016) „Фундаменталне европске вредности на испиту – избегличка криза као узрок и/или последица кризе Европске уније“, у Ј. Ћирић, Б. Кнежић (ур) Мигранти на раскршћу или беспућу земље Србије. Београд: Институт за упоредно право, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Регионално представништво Руске хуманитарне мисије на Балкану, 295-304.
 • Suvakovic, U. (2016). “Dr Archibald Reiss In World War I: Ethics Of World Forensic Ssientist And Serbian Warrior”. In D. Kolaric (ed) Archibald Reiss Days, vol I, pp 4-14. Belgrade: Academy Of Criminalistic And Police Studies.
 • Шуваковић, У. (2016) „О сврховитости дијагнозе без прогнозе у друштвеним наукама“, у Џ. Термиз, У. Шуваковић (прир. и ур) Наука и будућност, Београд: Међународно удружење методолога друштвених наука, стр. 15-30
 • Шуваковић, У. (2016) „Допринос академика Михаила Марковића српској футурологији“, у Џ. Термиз, У. Шуваковић (прир. и ур) Наука и будућност, Београд: Међународно удружење методолога друштвених наука, стр. 267-274
 • Шуваковић, У, Ракић, Б. (2017) „Геноцид и етничко чишћење или о односу диспозиције једног међународно-кривичног дела и једног социолошко-политиколошког појма“, Страни правни живот бр. 2/2017, стр. 59-75
 • Шуваковић, У. (2017) „Покушај вршења лустрације у Србији као облик угрожавања њене националне безбедности“, Политичка ревија бр. 2/2017, стр. 87-101
 • Šuvaković U, Petrović J, Pavlović, M. (2017) „One hundred and thirty years from birth of medical lieutenant colonel and academician Kosta Todorović: Warrior, physician, scientist… humanist“ Vojnosanitetski pregled 2017 OnLine-First doi.org/10.2298/VSP170723137S (Thomson Reuters SCI Expanded Journal List).

 

 

Остало

 • Руководилац Пројекта III 47023 „Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“ који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-
 • Учесник на међународном научноистраживачком пројекту „Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век“, међународни пројекат Исторически факултет ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ (Бугарска), 2015-2017
 • Био је истраживач на научноистраживачком пројекту „Парламентарне политичке партије у Кралљевини СХС/Југославији 1918-1941“, 2006-2010.
 • Председник Катедре за социологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, октобар 2009-октобар 2012.
 • В.д продекан за научно-истраживачку делатност и издавачку делатност Филозофског факултета универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, октобар 2012- септембар 2013.
 • Продекан за научно-истраживачку делатност Филозофског факултета универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, октобар 2013-септембар 2016.
 • Члан Стручног већа за филозофске и филолошке науке Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (од 2015-)
 • Председник Комисије за докторске студије на студијском програму ДС Социологија на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2016 – фебруар 2017.
 • Руководилац студијског програма докторских академских студија Социологије на Филозофском факултету у Косовској Митровици, октобар 2017 –
 • Од стране Министарства науке Републике Србије 2010. године је категорисан као истраживач А1 категорије
 • Заменик главног и одговорног уредника и члан Редакције часописа Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 2012-2016.
 • Главни и одговорни уредник часописа Социолошки преглед (јун 2017 – )
 • Члан Савета часописа Политичка ревија
 • Члан Редакције часописа Балканске синтезе
 • Члан Редакционный совет часописа Научный результат – социальные и гуманитарные исследования, ISSN 2408-932X чији је издавач Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ „БелГу“), Россия
 • Члан Уређивачког и Редакцијског одбора часописа Баштина (од св. 42/2017)
 • Члан (2010-2014) и председник (од 2014-) Управног одбора Института за политичке студије, Београд
 • Одговорни уредник за универзитетска и вануџбеничка издања Завода за уџбенике, Београд (од 2013-)
 • Члан Скупштине КОНУС-а (од 2014-)
 • Рецензент КАПК
 • Члан European Sociological Association (ESA)
 • Учесник четири конференције European Sociological Association (ESA): Женева, 2011, Торино, 2013, Праг, 2015 и Атина 2017. са прихваћеним и поднетим рефератима и објављеним њиховим сажецима у одговарајућим Book of abstracts
 • Прихваћен рад за излагање на XIX World Congress of Sociology, International Sociological Association (ISA), Торонто, 2018.
 • Члан Српског социолошког друштва – Огранка за Косово и Метохију
 • Члан Председништва Српског социолошког друштва
 • Члан Српског филозофског друштва – Секција за Косово и Метохију
 • Члан Међународног удружења методолога друштвених наука.
 • Био је члан Комисије за израду исхода за наставни предмет Социологија у средњим стручним школама и гимназијама у оквиру пројекта IPA011.

 

Приредио и уредио следеће тематске зборнике:

 • – У. Шуваковић (2016, гл. уредник). Међународни тематски зборник Век српске Голготе (1915-2015) I-III. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. У оквиру овог тротомног зборника посебно уредио и приредио књ. III „Друштвене науке“
 • – У. Шуваковић, Ј. Петровић (2016, ур. и прир). Истакнути тематски зборник водећег националног значаја Студенти на северу Косова и Метохије: резултати емпиријских истраживања ставова. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
 • Џ. Термиз, У. Шуваковић (ур. и прир, 2016) Наука и будућност, Београд: Међународно удружење методолога друштвених наука
 • – З. Стојиљковић, У. Шуваковић (2015, прир. и ур) Тематски зборник водећег националног значаја Србија и глобализација (поводом 80 година живота проф. др Радоша Смиљковића), Београд: Факултет политичких наука Универзитета у Београду
 • – В. Вулетић, Ј. Ћирић, У. Шуваковић (2013, ур. и прир) Међународни тематски зборник Глобализација и десуверенизација. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право
 • – У. Шуваковић (2013. гл. и одг. ур) Тематски зборник водећег националног значаја Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, 1-2. Београд: Канцеларија Владе Републике Србије за Косово и Метохију; Косовска Митровица: Универзитет у Приштини
 • – Б.Јовановић, У. Шуваковић (2012, прир. и ур.) Међународни тематски зборник Косово и Метохија 1912-2012, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
 • – Д. Маликовић, У. Шуваковић, О. Стевановић (2011, ур.) Међународни тматски зборник Политичко насиље. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
 • – У. Шуваковић, (2010, ур. и прир.) књ. 4 „Социологија и друге друштвене науке“ у оквиру петокњижног међународног тематског зборника Косово и Метохија у цивилизацијским токовима (гл. и одг. ур. проф. др Д. Маликовић), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
 • – У. Шуваковић (2009, ур. и прир) Зборник радова са научног скупа националног значаја Осма седница ЦКСКС – 20 година после. Београд: Смисао, Слобода
 • – У. Шуваковић, М. Јовановић, Ж. Обрадовић (2007, прир. и ур.) Тематски зборник националног значаја Устав Републике Србије из 2006. – неки елементи новог политичког система. Београд: Институт за политичке студије, Трећи миленијум
 • Осим наведеног, приредио је за публиковање више издања научне грађе, документарно-публицистичких књига и објавио око 100 колумни у дневним новинама и на сајтовима Нове српске политичке мисли и Слободе.