Тијана Тодић Јакшић
Катедра за психологију

Е-пошта: tijana8504@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Дипломирани психолог, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, Општа психологија, 2010.
 • Мастер психолог, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Разлике у доживљају лепоте мушких и женских карикатура лица, 2015.

 

Области интересовања и истраживања

 • Психологија опажања
 • Психологија уметности
 • Мотивација и емоције
 • Kогнитивна психологија
 • Психологија учења

 

 

Библиографија

 

Чланци

 

 • Todić Jakšić, T. i Jovanović, (2016). Deprivacija funkcije vertibularnog aparata i opažaj položaja tela u prostoru. Praxis medica. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj MItrovici, Medicinski fakultet (u štampi)
 • Тодић Јакшић, Т. и Јевремовић,Ј. (2014). Карикатура – забава, уметност и научни допринос. Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици  ХLIV (3)/2014, Унуверзитет у Приштини, Филозофски Факултет у Косовској Митровици. стр. 415-430.
 • Тодић Јакшић, Т., Павићевић, М.(2014). Повезаност прокрастинације и виртуелног понашања у друштвеним мрежама код студената психологије. Зборник радова са научног скупа- Наука и глобализација. Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофки факултет. Књига 8, том 2/2. стр. 1207-1218.
 • Тодић, Т. (2013). Појединац у савременом друштву и препознавање фацијалне експресије емоција. Међународни тематски зборник „Појединац, породица, друштво у транзицију“. Унуверзитет у Приштини, Филозофски Факултет у Косовској Митровици.Филозофског. стр. 117-130
 • Тодић, Т. (2013). Утицај положаја и величине објекта на естетски доживљај конфигурације. Зборник радова Филозофског факултета бр. XLIII (1). Унуверзитет у Приштини, Филозофски Факултет у Косовској Митровици. стр. 507 – 517.
 • Тодић, Т. и Тошковић, О. (2013). Чија је то песма – субјективни доживљај мелоса различитих региона. Међународни научни скуп „Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности“. Канцеларија за Косово и Метохију и Унуверзитет у Приштини, Филозофски Факултет у Косовској Митровици. стр. 181 – 204.

 

Саопштења на научним скуповима

 

 • Тодић Јакшић, Т. и Павићевић, М. (2016). Однос доживљаја атрактивности властитог лица са осећајем самопоштовања и самопрезентације код студената. Саопштење на Научном скупу „Наука и стварност“, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет.
 • Павићевић, М. и Тодић Јакшић, Т. (2016). Тачност препознавања емоција у зависности од врсте занимања. Саопштење на XXII научном скупу Емпиријска истраживања у психологији, Београд.
 • Todić Jakšić, T. and Marković, S. (2015). Effects of caricatured features on experience of facial beauty. The Trieste Symposium on Perception and Cognition. Departmentof Life Sciences, University of Trieste.
 • Тодић Јакшић, Т. (2015). Разлике у доживљају лепоте мушких и женских карикатура лица. Саопштење на Научно-стручном скупу „Савремени трендови у психологији“, Нови Сад.

 

Остало

 

 • Члан Организационог одбора међународног научног скупа Дани психологије у Косовској Митровици (2012-2014).
 • Члан тима за реализацију програма стручног усавршавања под називом Вештине конструктивне комуникације, акредитованог од стране Завода за унапређење образовања и васпитања Републике Србије (2014-2018).
 • Саговорник за чланак на VICE MEDIA LLC аутора Јоване Нетковић на тему Препознавање емоција је озбиљан бизнис, објављен 27.06.2016.