Проф. др Митра Рељић
Катедра за руски језик и књижевност

Е-пошта: hvostanskazemlja@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву, Филолошке науке, 1976.
 • Магистратура – Филолошки факултет Универитета у Београду, Социолингвистичка утемељеност, стилистичка вредност и могућност превођења руских неологизама из 80-их година, 1994.
 • Докторат – Филолошки факултет Универитета у Београду, Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингвистички и лингвокултуролошки аспект),

 

Области интересовања и истраживања

 • Лексикологија
 • Социолингвистика
 • Стилистика
 • Лингвокултурологија

 

Селективна библиографија

 

Монографије

 • Рељић, М. (2013). Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингвистички и лингвокултуролошки аспект). Београд: САНУ – Кос. Митровица: Филозофски факултет.

 

Уџбеници

 • Кончаревић, К., Перкучин, С., Марковић, М., Рељић, М. (2016). Историја руског књижевног језика: црквенословенско-руска преплитања. Београд: Јасен.

 

Студије и чланци

 • Рељић, М. (1997). Неологизми у функцији сликовних и експресивних средстава. Славистика 1. Београд: Славистичко друштво Србије, 49-55.
 • Релич, M. (1997). Авторские неологизмы в русском и сербском языках (Сходства в принципах словообразования). Доклады / IV международный симпозиум Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков, Белград, 323-327.
 • Рељић, М. (1998). Могућности превођења руских неологизама на српски језик. Зборник Филолошког факултета у Приштини, 75-87.
 • Рељић, М. (1998). Неке руске и српске лексеме у семантичком троуглу знак ~ смисао ~ денотат. Реферати међународног симпозијума “Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини“, Београд, 249-253.
 • Рељић, М. (1998). Померања на плану парадигматских и синтагматских веза речи – последице ратне ситуације. Славистика 2, Београд: Славистичко друштво Србије, 109-115.
 • Рељић, M. (2005). Српски језик у систему вербалних асоцијација косметске популације. Славистика 9. Београд: Славистичко друштво Србије, 86-93.
 • Рељић, М. (2008). Верски оквири језичке и етничке десловенизације Косова и Метохије. Зборник реферата међународног симпозијума “Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословенских и страних“. Београд: Славистичко друштво Србије, 311-316.
 • Рељић, M. (2010). Етноними – досетке у функцији идентитетског порицања косметских Срба од османског периода до данас. Међународни тематски зборник “Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, књ. 1: Језик и народна традиција. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 253-264.
 • Рељић, М. (2009). О националном имену и преименовању језика Бошњака / Муслимана (Српски језик као босански у Призренско-шарпланинској области). Зборник Матице српске за славистику, св. 75. Нови Сад: Матица српска, 39-52.
 • Рељић, М. (2011). Криптоглосија као саставни део језичког понашања славофоне популације на Косову и Метохији. Јужнословенски филолог Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 241-254.
 • Рељић, М. (2013). Асоцијативни искази у контексту „сапребивања у телу или у истом духу” и њихов комуникацијски потенцијал. Теолингвистичка проучавања словенских језика = Theolinguistic Studies of Slavic Languages. Београд: САНУ – Одељење језика и књижевности (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, књига 5), 235-254.
 • Рељић, М. (2016). О савременим косовскометохијским ходонимима (социолингвистички аспект). Јужнословенски филолог, књ. 72, св. 1-2, 139-157.
 • Рељић, М. (2014). Постојаност / непостојаност у Лучи микрокозма – теолингвистички приступ. Међународни тематски зборник Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813-2013)”. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 713-726.
 • Рељић, М. (2014). „Ни тамо ни овамо” (језичке манифестације располућеног идентитета или грешке у самопоимању). Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Год. 44, бр. 3, 99-114
 • Рељић, М. (2014). Положај, стање и перспективе српскога језика на Косову и Метохији. Зборник Института за српски језик САНУ 2: Српски језик и актуелна питања језичке политике. Београд: Институт за српски језик САНУ, 167-182.
 • Рељић, М. (2016). Најновији узроци и показатељи урушавања идентитета и интегритета српског језика на Косову и Метохији. Зборник Института за српски језик САНУ 3: Српски језик и актуелна питања језичког планирања. Београд: Институт за српски језик САНУ, 105-133.
 • Рељић, М. (2013). Језички ставови деце на Косову и Метохији. Косовско-метохијски зборник, књ. 5. Београд: САНУ – Међуодељењски одбор за проучавање Косова и Метохије, 287-298.
 • Рељић, М. (2015). Етнофолизми у књижевном дискурсу Григорија Божовића. Поетика Григорија Божовића”. Косовска Митровица: Филозофски факултет; Ниш: Филозофски факултет; Културни центар „Стари Колашин”, 57-58.
 • Рељић, М. (2016). Станислав Винавер: Само они који се боре, твој су род (лингвокултуролошки приступ). Век српске голготе (1915–205). Књ. 2, Књижевност и језик. Косовска Митровица: Филозофски факултет, 219–232.
 • Рељић, М. (2015). Слово отец в русском и сербском языках. Русский язык в исследованиях сербских славистов. Белград: Филологический факультет Белградского университета, 483-494.

Остало

 • Рељић, М. (2005). С душом на готовс. Косовска Митровица: Градска библиотека „Вук Караџић”.
 • Рељић, М., Павићевић, Н. (2008). Прир.: Даринка Јеврић, Посланице с Проклетија. Београд: Српска књижевна задруга.
 • Митра Рељић је аутор преко двеста текстова (записа, есеја, путописа, прича, репортажа) објављених у књижевним часописима, пригодним публикацијама, недељним и дневним листовима.