Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: mirjana.loncar.vujnovic@pr.ac.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Диплома: Енглески језик и књижевност, Филолошки факултет, Приштина, 1990.
 • Магистратура: Филолошки факултет, Приштина, Мотивика поезије Едгара Алана Поа и српских романтичара 19. века: паралеле, 1995.
 • Докторат: Филозофски факултет, Косовска Митровица, Амерички роман друге половине 20. века на српском говорном подручју, 2005.

 

Библиографија

Монографије

 • Лончар-Вујновић, М. (2007) Савремени амерички роман (рецепција у периодици), Филозофски факултет, Косовска Митровица, И.П. Обележја, Београд.
 • Лончар-Вујновић, М. (2012) Stream of consciousness technique: The most impressive innovation in modern literature, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica.

 Најзначајнији радови

 • Лончар-Вујновић, М. (2011) A pinch of CLIL, a dash of CALL- An example of a blended course in English for special purposes, Thematic book of meeting “Teaching Foreign Language for Special Purposes”, Universita per Stranieri di Perugia (University for Foreigners of Perugia), Key words: English language, CLIL(Content and Language Integrated Learning), blended learning, ESP(English for Special Purposes),Syllabus, Faculty for Italian Language and Culture, ISBN 978-88-557-0491-5, str. 149-157, Perugia, Italy;
 • Лончар-Вујновић, М. (2012), Theme and Symbolism in Steinbeck’s „The Grapes of Wrath“, Zbornik, Faculty of Philosophy, XLII(1)/2012, Косовска Митровица, ISSN 0354-3293.
 • Лончар-Вујновић, М. (2012), A Concise Culture Review of Aboriginal and Australian Fiction, Зборник Филозофског факултета, XLII (2)/2012, УДК 111(94).09“17-20“, ИД 195667724, стр.113-132, Косовска Митровица, 2012,  ISSN 0354-3293
 • Лончар-Вујновић, М. (2013) Stream of Consciousness Technique and Modern Novel: Psychological and Methodological Perspectives on Language Learning, IOSR Journal of Research & Method in Education IOSR-JRME, CA, USA, p-ISSN 2320-737X, Volume 2, Issue 2, (Jul-August 2013), pp 69-76;
 • Лончар-Вујновић, М. (2014) Development and Implementation of a Hybrid Learning Environment at the Department of English at the University of Kosovska Mitrovica, Guezza Edicioni Edel-Perugia, University for Foreigners Perugia, Italy, ISBN 978-88-557-000-0, str, 126-134.
 • Лончар-Вујновић, М. (2014) The Reflection of Psychoanalysis and Free Consciousness in Nabokov’s writing, поглавље у међународној колективној монографији, Двојезичност аутобиографске прозе В. Набокова: нови „преводни жанр“ и/ или „међујезичке игре“, (Превод у систему компаративних изучавања националне и стране књизевности и културе), стр.139-171. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2014, ISBN 978-86-6349-023-9;
 • Лончар-Вујновић, М. (коауторство М. Јаковљевић) (2014), Књижевност: Савремене друштвене околности и промовисање толеранције, научна конференција Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких; интеркултуралних и националних вредности, Филозофски факултет, Косовска Митровица, ISBN 978-86-6349-036-9, стр.209-226.
 • Лончар-Вујновић, М. (2015) Some perspectives on language learning (Psychological, cultural and methodological approaches), стр.479-488, Тематски зборник Ново и традиционално у транслатологији и настави руског језика као страног, 6-9 марта 2015, Бањалука, удк.81; 001.32; 81:005.745, ББК 81.2;71, Издање московског универзитета M. В. Ломоносов, ISBN 978-5-19-011053-1;
 • Лончар-Вујновић, М. (2015) Неке експресивне варијанте мултикултуралности и колективног идентитета у америчкој и британској прози, Међународни тематски зборник Сусрети народа и култура (“People and Cultures in Contact”), ISBN 978-86-6349-039-0, udc 111.09  821.111(73).09.  316.7(73), стр.75- 90.
 • Лончар-Вујновић, М. (2015) Moдерне психоаналитичке теорије и експериментална проза, Зборник радова Филозофског факултета, ISSN 0354/3293, e/ISSN 2217/8082, стр.45-66, UDK 82.09-311.2:159.964.2, COBISS.SR-ID 212235532.
 • Jakovljević M. & Lončar-Vujnović M. (2016). “Medievalism in Contemporary Fantasy: A New Species of Romance”, Imago Temporis. Medium Aevum, 10, 97-116. Consolidated Medieval Studies Research Group (Universities of Lleida and Rovira i Virgili) ISSN 1888-3931 DOI 10.21001/itma.2016.10.03
 • Jakovljević, M. & Lončar-Vujnović, M. (2019). The Ontological Loop of John Mighton’s Possible Worlds. In: Novaković, N. & Lopičić, V. Canada 150 Filmed /  Le Canada 150 au Cinéma (279-293). University of Belgrade, Faculty of Philology & Serbian Association for Canadian Studies.

 Усавршавања

 • April 2009. UCC (University College Cork) Ireland;
 • January 2010. University in Gents, Belgium;
 • June 2011. University of Banjaluka, Republic of Srpska;
 • August 2011. University for Foreigners, Perugia, Italy;
 • October 2011. Friedrich-Alexander-University, Nurnberg, Germany;
 • January 2012. University in Maribor, Slovenia;
 • October 2012. European Commission, Brussels, Belgium;
 • Januar 2013. Universitz in Maribor, Slovenia;
 • September 2013. University for Foreigners, Perugia, Italy.

Остало

 • Од 2013. Рецензент акредитационе комисије Министарства Републике Србије;
 • Од 2012. Рецензент за амерички часопис, Journalism and Mass Communication, Journal for Literature and Art, David Publishing Company, El Моnte, California;
 • Од 2008. члан ESSE (Удружење Англиста Србије);
 • Рецензент при Заводу за унапређење образовања и васпитања Републике Србије (уџбеници, научни скупови).