Доц. др Марта Вукотић
Катедра за историју уметности

Е-пошта: marta.vukotic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Универзитет у Београду- Филозофски факултет, дипломски рад: Живот и дело архитекте Момчила Белобрка (ментори: академик Војислав Кораћ и проф. др Марица Шупут), 1986.
 • Универзитет у Београду- Филозофски факултет, магистарска теза: Београдско раздобље архитекте Николе Добровића (1945-1967) (ментори: академик Војислав Кораћ и проф. др Марица Шупут), 1998.
 • Универзитет у Београду- Филозофски факултет, наслов дисертације: Урбанистички развој Београда у XX веку (ментор: проф. др Александар Кадијевић), 2011.

 

 

Уређивање научних монографија, тематских зборника, публикација међународног значаја

 • Vladimir Mako, Mirjana Roter Blagojević, Marta Vukotić Lazar, editor(s): Architecture and ideology, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014. ISBN (10) : 1-4438-5671-1 , ISBN (13) : 978-1-4438-5671-3

 

Поглавље у међународним публикацијама

 • Марта Вукотић Лазар, Тродимензионална морфологија Црне Горе као замишљена математичка игра са исходом инверзије живота и уметности. Прилог проучавању дела архитекте Вукоте Тупе Вукотића (Цетиње, 1932 – Подгорица, 2002), у: Тродимензионална морфологија Црне Горе (ур. Светислав Г. Поповић), Донатграф, Инжењерска академија Црне Горе, Београд, Подгорица 2016, стр.10-62. ISBN 978-86-919765-0-7. COOBISS.SR-ID 222217228. UDK : 551.43 (497.16) (084.3).

 

Радови у научним часописима међународног значаја објављени у целини

 • Marta Vukotić Lazar, Nataša Danilović Hristić, Đurđija Borovnjak, The Kalmyk people colony and construction of the first Buddhist temple in Belgrade and Europe (1929-1944) in : Architecture and ideology, Cambridge Scholars Publishing, (ed. V. Mako, M. Roter Blagojević, M. Vukotić Lazar), Newcastle upon Tyne, 2014., p. 128 – 138. ISBN (10) : 1-4438-5671-1 , ISBN (13) : 978-1-4438-5671-3; Key words: Belgrade, groups of Russian refugees, social and religious self-consciousness, Buddhism, architecture, modernisation. (M13).
 • Марта Вукотић Лазар, Улога архитекте Николе Добровића на имплементацији савремених урбанистичких и архитектонских теорија и поетика у институционално планирање урбаног развоја Београда – прилог сагледавању и тумачењу  „Добровићевог Генералштаба“ у контексту визије „Великог Београда“, Гласник Етнографског института САНУ LXIII (2); Етнографски институт САНУ, Београд, 2015, стр. 411-431; ISSN 0350-0861= Гласник Етнографског института; COBISS. SR-ID 15882242; кључне речи: град, градитељско наслеђе, уметност, урбанизам, историја архитектуре;UDK 72.012.2 (497.11). DOI: 10.2298/GEI1502411V; УДК: 72.012.2(497.11). (М24).
 • Мирајна Ротер Благојевић, Марко Николиће, Марта Вукотић Лазар ICOMOS- Србија: ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Србија-национална секција „Међународног савета за споменике и споменичке целине“ – ICOMOS International. icomos-sebia.com www.icomos.org; достављен Извештај за: „Heritage at Risk: ICOMOS World Report on Monuments and Sites in Danger, Serbia“. (20. 3. 2016. године).

 

Саопштење на Међународним скуповима штампана у целини

 • Mirjana Roter Blagojević, Marta Vukotić Lazar, Between East and West/ influences on Blegrade Urban and Architectural Development from the early 20th Century to the 1970s, International Conference on the Cold War Challenging the shadow of the Iron Curtain in: Limes plus (ed. N.Samardžić), geopolitički časopis, br.1/ 2013., p.125-139. ISSN 1820-0869=LIMESplus. COOBISS.SR-ID 114047756. Key words: traditionalism, communism, soc-realism, modernism, progress; UDK : 72.03 (497.11) „180/197“
 • Mirjana Roter Blagojević, Marta Vukotić Lazar, Renewal of destroyed authenticity? Significance of the Old Fair Ground and the New Military Headquarters restauration for preservation of cultural and architectural identity of Belgrade, Prostori pamćenja, zbornik radova Tom 1. Arhitektura, objavljen 2013. (ed. Aleksandar Kadijević, Milan Popadić)  310-324. ISBN 978-86-88803-33-5. COOBISS.SR – ID 203410956. Key words: heritage, culture, architecture, urban planning, Belgrade. UDK: 725.94 (082); 726.8/9 (082); 316.75.930.1(082).
 • Marta Vukotić Lazar, Đurđija Borovnjak, Značaj arhitekte Stanka Kliske u unapređenju zdravstvene kulture Beograda u periodu nakon Drugog svetskog rata. Rad je objavljen na srpskom i engleskom jeziku Marta Vukotić Lazar, Đurđija Borovnjak, Significance of the architect Stanko Kliska for the improvement of health culture in Belgrade during the period after the Second World War, Acta historiae medicinae stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae (ed.Nikola Samardžić) Časopis naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture, br. 33/2014. str. 93-104 i p. 105-117. ISSN 0352-778 ISSN 0352-7840= Acta historiae medicinae stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae COBISS. SR- ID 3778306. Key words: urban planning, architecture, medical institutions, hospitals, the law on public health institutions; UDK: 725.5 (497.11)“1941/1969“. 72.071.1:929 Клиска С. ID: 212274956
 • Марта Вукотић Лазар, Градитељски подухвати Петра II Петровића Његоша у првој половини XIX века, као важни чиниоци у процесу урбанизације и модернизације Цетиња, рад саоптен на научном међународном скупу поводом двеста година рођења Петра Петровића Његоша, Косовска Митровица (1-3.11.2013.), Од Косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић Његош (1813-2013). Зборник радова објављен 2014. (ед. Валентина Питулић), стр. 583-606. ISSN 978-86-6349-026-0. COBISS.SR-ID 210648332. кључне речи:Његош, Цетиње, архитектура, урбанизам, двор, протокол, градитељско наслеђе; УДК: 711.4 (497.16)“18“. 72.03 (497.16)“18“. 321.61:929
 • Марта Вукотић Лазар, Научна и образовна порука о одрживом културном наслеђу (како активирати бригу о културном наслеђу XX века у Србији), Међународна научна конференција, Улога образовања и васпитања у развоју хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2014. (ед. Бранко Јовановић и Бобан Станојевић), стр.107-126, ISBN 978-86-6349-036-9 (ФФ) . COBISS.SR-ID 212573964; кључне речи: наслеђе, образовање, историја, архитектура, идентитет, уметност, урбана реконструкција, индустријска археологија; УДК: 338.48-6:7/8(497.11);930.85 (497.11).
 • Марта Вукотић Лазар, Слобода у делу Мирка Кујачића, теоретичара, сликара и весника социјалне уметности у Србији, Наука и слобода , научни скуп поводом стогодишњице Сарајевског атентата и двадесетогодишњице рада Филозофског факултета на Палама, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале 2015. (ед. Миланка Бабић), стр. 53-68. COBISS.RS-ID 5016856; кључне речи: историја, уметност, социјална уметност, слобода, Београд, Србија; DOI 10.7251/ZRNSFFP0915053V.
 • Марта Вукотић Лазар, Утицај сликара Петра Добровића и идеје југословенства на живот и рад архитекте Николе Добровића, ФИЛУМ, IX Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, , књига III, Уметничко наслеђе и рат & музика и медији, Крагујевац 2015 (ур. Сања Пајић и Валерија Каначки), стр. 177-194. ISBN 978-86-85991-80-6. COBISS.SR-ID 218402316; кључне речи: идеја југословенства, Београд, архитектура, сликарство, НиколаДобровић, Петар Добровић; УДК: 72(497.1) Добровић,Н.; 75(497.1) Добровић,П.; 75(497.1): 72(497.1).
 • Марта Вукотић Лазар Уметност у јавном политичком простору у контексту „отворене позорнице“: Трг Славија у Београду и споменик Димитрију Туцовићу. Међународна конференција. Зборник радова: Друштво и простор. Урбани и рурални простор економски, правни и организациони простор. Нови Сад 2015. (ед. Павле Миленковић, Снежана Стојшин и Ана Пајванчић-Цизељ), стр. 280-299, Издавачи: Српско социолошко друштво ISBN 978-86-81319-08-6; Филозофски факултет у Новом Саду, ISBN 978-86-6065-348-4; Институт за упоредно право из Београда ISBN 978-86-80186-12-2; COBISS.SR-ID 302308103; кључне речи: јавни простор, урбанистичко планирање, политика, уметност. УДК: 711.4.01(497.11 Београд); 316.334.56; 714.4:32.
 • Марта Вукотић Лазар, Краљевина Србија на светској изложби у Италији 1911. године, Међународна конференција „Век српске Голготе (1915-2015) I-III“, одржана од 18-20.9. 2015. године на Филозофском факултету у Косовској Миторвици. Зборник радова објављен 2016. (ур. Урош Шуваковић). стр. 97-131. ISBN 978-86-6349-067-3; ISBN 978-86-6349-068-0 (за издавачку целину); COBISS.SR-ID 226206220; кључне речи: павиљон, Краљевина Србија, Рим, уметноост, идеологија, Видовдански храм, косовски циклус, Петар Бајаловић, Иван Мештровић; УДК: 72.069.9 (450)“1911“; 730 (497) „1900/1915“; 73/76 (497.11).

 

Саопштења на међународним скуповима, штампани апстракти, Очекивани период за објављивање радова у целости крај 2016. – током 2017. године.

 • Marta Vukotić Lazar Jerezski vrh in Lovćen as a Hisorical Stage from the Middle of the 19th Century to Modern Times, International Stientific Thematic Conference EAHN (European Architectural History Network) „Entangled Histories, Multiple Geographies“ 2015 Belgrade (ed. Vladan Đokić, Ljiljana Blagojević, Ana Raković), p.74 (abstract) ISBN 978-86-7924-162-7. COBISS.SR-ID 218027276; Key words: architecture, heritage, Lovćen, Njegoš, archival sources; UDK: 72.01(048); 711.4.01(048); 316.74/.75:71/72(048).
 • Марта Вукотић Лазар, Цетиње у време Петра II Петровића Његоша (1830-1851), Трећа међународна конференција „Очување и унапређење историјских градова, Сремски Карловци, 12-13. мај 2016. гoдине.
 • Marta Vukotić Lazar, Dijana Milašinović Marić, Limited Creativity: Women in thе Serbian architecture from 19th century to data, International Conference The Aspect of Woman, Book of Apstracts, Ljubljana 26-27. May 2016. (editors Nataša Ivanović, Mina Mušinović, Tina Potočnik), p. 36-39. Conference Organization: Research Institute for Visual Culture from 19th Century to the Present Time.

 

Текстови у домаћим научним часописима

 • Марта Вукотић Лазар, Верски објекти у Београду. Пројекти и остварења у документима историјског архива Београда, Гласник друштва конзерватора Србије бр.38 /2014, p. 274-276. (ед. Маја Ђорђевић) ISSN 0350-9656= Гласник Друштва конзерватора Србије COBBIS.SR-ID 15956482
 • Марта Вукотић Лазар, осврт на књигу проф. др Божидара Милића, Урбано наслеђе Црне Горе са посебним освртом на развој Цетиња, Архитектура и урбанизам 39, стр. 92-95, Институт за архитектуру и урбанизам Србије ИАУС, Београд 2014 (ед. Мила Пуцар) ISSN 0354-6055 (штампано издање)= Архитектура и урбанизам; ISSN 2217-8074 (online) COBBIS.SR-ID 8014860
 • Marta Vukotić Lazar, Nataša Danilović Hristić, The growth and development of Belgrade in the period from 1815-1910. Collection of Papers of The Faculty of Philosophy od Priština XLV (3)/2015, Kosovska Mitrovica 2015 (ed. Branko Jovanović and Uroš Šuvaković). ISSN 0354-3293; e ISSN 2217-8082 COBBIS.SR-ID 10455311; Key words: urban heritage, architecture, history, morphology. UDK 711.4 (497.11)“1815/1910“ (084.3); 908 (497.11) „1815/1910“. DOI:10.5937/ZRFFP45-9251.

 

Рад у уређивачким одборима, као рецензент, у саветима

 • члан Уређивачког одбора Зборника бр. 10 , Музеј примењене уметности у Београду (председник одбора Љиљана Милетић Абрамовић).
 • рецензент, Зборник бр.10, Музеј примењене уметности у Београду (ур. Драгиња Маскарели).
 • рецензија текстова за Зборник Народног музеја у Београду, бр. 21-2 , Историја уметности (ур. Бојана Борић Брешковић).
 • рецензент монографијe Цетињски манастир Рођење пресвете Богородице (1484-2014), а који се тиче историје архитектуре: Манастирска здања стр. 235-283, Цетиње, (ед. Јован Маркуш). ISBN 978-9940-9475-7-6 (Цетињски манастир) ISBN 978-86-7660-186-8 (Светигора). COBISS.CG-ID 26325264
 • члан Уређивачког одбора Зборника бр. 11 , Музеј примењене уметности у Београду (председник одбора Љиљана Милетић Абрамовић).
 • рецензент, Зборник бр.11, Музеј примењене уметности у Београду (ур. Драгиња Маскарели).
 • рецензент књиге Архитектура у Ужицу (1945-65) аутор др Душка Кузовића (у припреми за штампу).
 • члан Одбора за доделу награде „Павле Васић“ формиране са циљем да се подстиче, развија и афирмише критичко-теоријска мисао из области примењених уметности и дизајна у Србији. Оснивач УЛУПУДС (награда се додељује 12. марта на дан смрти Павла Васића).
 • члан Уређивачког одбора Зборника бр. 12, Музеј примењене уметности у Београду (председник одбора Љиљана Милетић Абрамовић).
 • рецензент, Зборник бр.12, Музеј примењене уметности у Београду (ур. Јелена Перац).
 • рецензент, Гласника Етнографског института САНУ (ур. проф. др Драгана Радојичић).
 • рецензент, Аргитектура и урбанизам ИАУС (ур. др Мила Пуцар).
 • рецензент књиге под називом Српска архитектура педесетих година XX века аутора др Дијане Милашиновић Марић (у припреми за штампу).
 • рецензент монографијe Саборни храм Светог Јована Владимира у Бару, (ур. Обрен Јовановић и Радомир Никчевић), Митрополија Црногорско – приморска, ИИ Светигора, Цетиње 2016.
 • рецензент, Зборника Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (ур. проф. др Урош Шуваковић).
 • члан Редакције Зборника Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (Одлука бр. 3180 од 3.11.2016. године).

 

Пројекти и изложбе:

 • Марта Вукотић Лазар, члан пројекта (Associate on the project од 25.11.2015. године). This is an international platform focused on territorial and urban problems related to divided territories (Divided Territories (DivTerr) is an international research platform linked to ICAR 21 group of the Department of Sciences for Architecture. Scuola Politecnica Università degli Studi di Genova Stradone di Sant’Agostino, 37, 16123 Genova – Ital.  José Manuel Pagés y Madrigal, University of Genoa, Italy (Project leader).
 • Марте Вукотић Лазар, монографска изложба – прихваћен предлог на Седници Стручног савета Галерије САНУ 26 02. 2016. године да се у Галерији САНУ у Београду реализује изложба о архитекти Николи Добровићу у години 2017. у којој ће се обележити јубилеј – 120 година од рођења и 50 година од смрти академика Николе Добровића (председник Савета академик Ђорђе Злоковић).

 

Објављене монографије:

 • Марта Вукотић Лазар. (1996). Архитекта Момчило Белобрк. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе и Музеј науке и технике.
 • Marta Vukotić Lazar. (2002). Beogradsko razdoblje arhitekte Nikole Dobrovića (1945 – 1967). Beograd: Plato.
 • Марта Вукотић Лазар, Марија Лалошевић, ур. (2010). Београд у мапама и плановима од XVIII do XXI veka (Belgrade: Maps and Plans from the 18th to 21th Century). Beograd: Urbanistički zavod Beograda

 

Рад на биографским, библиографским речницима и појмовницима

 • Речник појмова ликовне уметности и архитектуре: Том 2, Е-К, САНУ и Завод за уджбенике, Београд 2015. (гл.ур. академик Милан Лојаница, ур. доц. др Дијана Милашиновић-Марић).

 

Учешће на трибинама, округлим столовим, панелима, изложбама

 • Трибина: Заштита и конзервација модерне архитектуре у Србији: Трг партизана у Ужицу, организатор DOCOMOMO Србија, одржана у организацији Друштва архитеката Ужица и градског културног центра Ужице у градском културном центру Ужице, 22.11.2014.
 • Трибина Угрожено наслеђе: у организацији DOCOMOMO Србија и Београдске интернационалне недеље архитектуре (БИНА) у Културном центру Београда, Артгет галерији, на Тргу Републике у Београду 12.05.2015.

 

Чланство у домаћим и међународним удружењима и организацијама

 • УЛУПУДС : Удружење ликовних уметника примењене уметности и дизајна Србије ulupuds.org.rs
 • ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Србија-национална секција „Међународног савета за споменике и споменичке целине“- ICOMOS International. icomos-sebia.com; www.icomos.org
 • DOCOMOMO-Србија (ДО.КО.МО.МО. Србија)- национална секција „Међународне радне групе за документацију и конзервацију грађевина, места и целина модерног покрета у архитектури“ – DO.CO.MO.MO. International. docomomo-serbia.org; www.docomomo.com
 • EAHN European Architectural History Network (међународни форум (интернет) са седиштем у Европи, намењен размени и ширењу свести и знања о значају историје архитектуре). eahn.org

 

Награде и признања:

 • Награда „Павле Васић“ УЛУПУДС за годину.
 • Више Годишњих награда УЛУПУДС
 • Салон Архитектуре за 2013. годину – специјално признање у категорији публиковано дело из области архитектуре.