мр Јелена Ратковић Стевовић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: jeelniko@sbb.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

  • Диплома: Професор енглеског језика и књижевности – Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Енглески језик и књижевност, 1998.
  • Магистратура – Филолошки факултет Универзитета у Београду, тема: Називи за боје у енглеској и српској фразеологији, 2007.
  • Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици), тема: Контрастивна анализа назива за оруђа у енглеском и српском језику

 

Области интересовања и истраживања

  • морфологија
  • семантика
  • превођење

 

Библиографија

 

Прикази и чланци

  • „Значење назива за зелено у енглеским и српским фразеологизмима“, Зборник радова Филозофског факултета (Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу). Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2010, стр. 465-478. [811.163.41’373.7:811.111’373.7]
  • „Употреба назива за жуту боју у енглеским и српским фразеологизмима“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Косовска Митровица, XLI (2011), стр. 145-169.

 

Преводи

  • „Директива Скупштине Европе 2009/103/ЕС и Савета од 16. септембра 2009. која се односи на осигурање од грађанскоправне одговорности, Превод: Јелена Ратковић и др Слободан Јовановић / Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability, Translation: Jelena Ratković and Slobodan Jovanović, LLD“, Ревија за право осигурања / Insurance Law Review, Удружење за право осигурања Србије, Београд, 1/2010, стр. 111-128. [COBISS.SR-ID 512588709
  • „Декларација из Сан Франциска о процени вредности научног истраживања“, (превод) Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Косовска Митровица, XLIV (1)/2014, стр. 509-514