Проф. др Драгомир Костић
Катедра за српску књижевност и језик

Е-пошта: kosticdragomir@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Основне студије: Филозофски факултет, Универзитет у Приштини; југословенска књижевност и српскохрватски језик -1980.
 • Магистратура: Филозофски факултет Универзитета у Љубљани 1991. године, (Савремени словенски роман).
 • Докторат: Филолошки факултет Универзитета у Београду 2001. године, Књижевно дело Драгише Васића.

Области интересовања и истраживања

 • српска књижевност
 • општа књижевност
 • Библија

 

Библиографија

Монографије

 • Фрагменти о заборављеном времену, есеји, Приштина,1997;
 • Српска проза на Косову и Метохији 1945-2000, Приштина, 2002;
 • Још његова душа лута, Књижевно дело Драгише Васића, Београд – Приштина, 2006;
 • Андрић, Проклета авлија, Нови сад, 2006;
 • Свет апсурда, ,,Аникина времена” Иве Андрића, Грачаница, 2007;
 • Поетика патње, Три дела Борисава Станковића, Врање, 2012;
 • Антологија српске прозе Косова и Метохије 1945-2000, Свила у пепелу, Приштина – Подгорица, 2000;

Студије и огледи (селективно)

 • Д. Костић, ,,Један другачији поглед на Први светски рат” (Крила, роман Станислава Кракова). Век српске голготе (1915-2015), Зборник радова, ур. Урош Шуваковић, Књига II, Књижевност и језик, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 1916, стр. 137-159.
 • Д. Костић, Књижевност старе или јужне Србије – особеност дијалекатског”, ДИЈАЛЕКТИ српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор]: зборник радова с међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу, уредила Радмила Жугић. – Лесковац : Лесковачки културни центар; Врање : Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 201, стр. 77- 99.
 • Д. Костић, ,,Раслојавање живота, Роман Сара Петра Сарића”, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, гл. и одг. уред. проф. др Б. Јовановић, Косовска Митровица, бр. XLV (1), 2015. 343-364.
 • Д. Костић, ,,Први као последњи, ,Мустафа Маџар’ Иве Андрића”, Свеске Задужбине Иве Андрића, Београд, год. XXXIV, бр. 32, 2015, стр. 191-214.
 • Д. Костић, ,,Византијски роман Варлаам и Јоасаф (савремени поглед)”, Црквене студије, год. XII, бр. 12, 2015, Ниш, Годишњак Центра за црквене студије, стр. 67-76.
 • Д. Костић, ,,’Утва златокрила’ Бранка Миљковића. Традиционално и модерно”, Бранко Миљковић, ново читање, Зборник радова, приредила Данијела Поповић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, стр. 103-116.
 • Д. Костић, ,,Човек сједињен с Богом (Теодосијево Житије Светога Петра Коришког, тумачење”, Зборник Филозофског факултета, Косовска Митровица, год. 46, бр. 1, стр. 87-108.
 • Д. Костић, ,,Грачанички циклус Слободана Костића”, Видовдански гласник, Грачаница, 2016, год. XXV, бр. 24, стр. 46-52.
 • Д. Костић, ,,Бунт оца Сташе Обрешковића (Приповетка ’У дреничкој Тиваиди’ Григорија Божовића. Тумачење)”, Поетика Григорија Божовића, зборник радова, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 1916, стр. 177-189.
 • Д. Костић, ,,Прва Његошева песма” (Црногорац к свемогућему Богу),. Од косовског завета до Његошевог макрокозма. Зборник радова, ур. В. Питулић, Д. Андрејевић, Н. Лазић, Кодсовска Митровица: Филозофски факултет; 2014, стр. 377-387.
 • Д. Костић, ,,Травнички везири”, СВЕСКЕ Задужбине Иве Андрића, XXXIII (31)/2014: стр.161-188.
 • Д. Костић, ,,Како да човек доспе до Бога” (Књига о Јову), Црквене студије, XI (11) 2014: стр. 469-497.
 • Д. Костић, ,,Оклахома – Аушвиц”, Америка – први Кафкин роман, Зборник радова Филозофског факултета, 44 (3)/2014: стр. 19-44.
 • Д. Костић, Приступ Кафкином роману Замак”, Зборник радова Филозофског Факултета Универзитета у Приштини,, XLIII (1) 2013, Косовска Митровица, стр. 159-184.
 • Д. Костић, ,,Поезија Момчила Настасијевића у тумачењу проф. Вука Филиповића”, Живот и дело Вука Филиповића, Тематски зборник од водећег националног значаја, уредници проф. др Д. Костић, проф. др У. Шуваковић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2013, стр. 97-107.
 • Д. Костић, ,,Речи истине, Књига проповједникова, тумачење”, Зборник радова Филозофског Факултета Универзитета у Приштини. ур. др Б. Јовановић, XLIII (2) 2013, Косовска Митровица, 2013, стр. 629-649.
 • Д. Костић, ,,Приступ Кафкином роману Замак”, Зборник Флизофског факултета Универзитета у Приштини, ур. Д. Маликовић, Косовска Митровица, књ. 43, 2013, стр. 157-182.
 • Д. Костић, ,,Прича о везировом мосту”, Андрић између истока и запада, Зборник радова, ур. академик Р. Кузмановић, Академија наука и умјетности Репубилике Српске, 2012. 337-359.
 • Д. Костић, ,,Звучна апотеоза земљи и слободи (пред Куленовићевом пеоемом Шева)”, Споменица Скендера Куленовића, Поводом стогодишњице рођења (1910-2010), уредник академик М. Тешић, САНУ, Београд, 2011, стр. 231-247.
 • Д. Костић, ,,Роман разлика”, Травничка хроника Иве Андрића, тумачење”, Зборник радова Филозофског Факултета Универзитета у Приштини, ур. Д. Маликовић, ,XLI / 2011, Кос. Митровица, стр. 207-254.
 • Д. Костић, ,,Роман о Софкином изласку”, Нечиста крв Борисава Станковића, сто година после, (1910-2010), Тематски зборник, ур. С. Денић, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2011, стр. 77-103.
 • Д. Костић, ,,Приповетка Ветар Л. Лазаревића”, Зборник радова Филозофског Факултета Универзитета у Приштини, ур. Д. Маликовић, књ. 40. Косовска Митровица, 2010, стр. 79-105.
 • Д. Костић, ,,Фрагменти о Косову Иве Андрића”, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, гл. и одг. ур. Д. Маликовић, књ. 2, књижевност, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2010, стр. 325-336.
 • Д. Костић, ,,Прича о ономе који сања” (Јосиф и његова браћа, Постање), Зборник радова Филозофског факултета, ур. Д. Маликовић , Косовска Митровица, XXXIX/2009, стр. 93-111.
 • Д. Костић, ,,Опседнутост другим”, Летопис матице српске, Нови Сад, год. 181, књ. 475, св. 6, јун 2005, стр. 1020-1041.
 • Д. Костић, ,,Роман Трајан Анђелка Крстића”, Књижевност Старе и Јужне Србије до Другог светског рата, зборник радова, гл. ур. В. Цветановић, Институт за књижевност и уметност – Балканолошки институт САНУ, Београд, 1997, стр. 99-106.
 • Д. Костић, ,,Иларион Руварац и Милош С. Милојевић”, Браћа Руварац у српској историографији и култури, Зборник радова, гл. и одг. ур. академик Ч. Попов и Н. Виторовић, САНУ огранак у Новом Саду Музеј Срема, Нови Сад – Сремска Митровица, 1997, стр. 329-334.