др Бранислава Дилпарић
Катедра за енглески језик и књижевност

Е-пошта: danya.sm@mts.rs

 

 

 

 

 

 

Академска каријера:

 • Професор енглеског језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Англистика, 1994.
 • Магистар филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду, наслов магистарске тезе: „Контрастивна анализа назива за воће и поврће у енглеском и српском језику”, 2006.
 • Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, наслов докторске дисертације: „Називи за кућу и њене делове у енглеском и српском језику (Лексичка контрастивна анализа)”, 2016.

 

Области интересовања и истраживања

 • Лингвистика
 • Лексичка семантика
 • Контрастивна анализа

 

Библиографија

Радови

 • Dilparić, B. (2015). Some Features of a Typical House as Perceived by Native Speakers of English and of Serbian. Collection of Papers of the Faculty of Philosophy of Priština, XLV/3. Kosovska Mitrovica: University of Priština, Faculty of Philosophy, 169–187.
 • Дилпарић, Б. (2014). О (могућем) опсегу категорије house. Зборник радова Филозофског факултета, XLIV/3. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универ­зите­та у Приштини, 115–172.
 • Дилпарић, Б. (2014). Критеријуми за одређивање меронимије денотата ‘кућа’ у фази одабира и организације истраживачке грађе: проблеми и дилеме. Зборник радова Филозофског факултета, XLIV/2. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 335–369.
 • Дилпарић, Б. (2013). О контрастивном проучавању језикâ, још једном. Зборник радова Фи­лозофског факултета, XLIII/2. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 559–576.
 • Спасић, Д., и Дилпарић, Б. (2013). Сликовне метафоре у енглеском и српском језику: од воћа и поврћа ка људском телу. Зборник радова Филозофског факултета, XLIII/2. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 483–509.
 • Dilparić, B. (2012). Semantic Organization of the house parts Category as Perceived by American Subjects. Превод у систему компаративних изучавања националне и стране књижевности и културе (Међународни тематски зборник радова). Косо­в­ска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 285–298.
 • Dilparić, B. (2012). Semantička organizacija delova kuće prema srpskim i američkim ispita­ Philologia: Naučno-stručni časopis za jezik, književnost i kulturu, 10. Beograd: Philologia, 49–59.
 • Дилпарић, Б. (2012). О меронимији. Зборник радова Филозофског факултета, XLII/1. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 279–307.
 • Дилпарић, Б. (2011). Категорије воће и поврће: атрибути и дефинисање у српском језику. Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица: Фило­зоф­ски факултет Универзитета у Приштини, 115–144.
 • Дилпарић, Б. (2011). Унутрашња структура категорије делови куће. Филолог: Часопис за језик, књижевност и културу, I Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 132–147.
 • Дилпарић, Б. (2010). О неким преводилачким решењима у косметским гласилима на (англо)српском језику. Зборник радова са пројекта „Истраживања српског језика на Косову и Метохији”, 2 (2009). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 254–275.
 • Дилпарић, Б. (2010). O ’правописној каши’ у косметским гласилима на (англо)српском је­зику. Зборник радова са пројекта „Истраживања српског језика на Косову и Ме­тохији”, 1 (2008). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 252–295.
 • Дилпарић, Б., и Станковић, Ст. (2010). Из именовања косовскометохијске покрајине и ње­них становника у енглеском језику. Зборник радова са пројекта „Истраживања срп­ског језика на Косову и Метохији”, 1 (2008). Косовска Митровица: Фило­зофски факултет Универзитета у Приштини, 319–358.
 • Dilparić, B., i Stanković, St. (2009). O jednom (ne)srpskom jezičkom izrazu na Kosovu i Metohiji danas. U: Jezici i kulture u kontaktu: Zbornik radova / Languages and Cultures in Contact: Conference Proceedings. Podgorica: Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore, 36–42.
 • Дилпарић, Б. (2008). Како то језик сече велики семантички колач. Зборник радова Фило­зоф­ског факултета, XXXVII (2007). Косовска Митровица: Филозофски фа­кул­тет, 109–124.
 • Дилпарић, Б. (2007). Неки од приступа у проучавању значења: кратак преглед. Зборник радо­ва Филозофског факултета, XXXVI (2006). Косовска Митровица: Фило­зофски факултет, 419–432.
 • Dilparić, B. (2007). O prototipnim strukturama kategorija voća i povrća u srpskoj i američkoj kulturi. U: Interkatedarska konferencija anglističkih katedri, Niš 2006: Zbornik radova. Niš: Filozofski fakultet, 141–156.
 • Кулић, Д., и Дилпарић, Б. (2006). Анализа потреба, интересовања и предлога студената у вези са наставом на Катедри за енглески језик и књижевност у Косовској Митровици. У: Зборник радова са научног скупа „Нови аспекти у настави језика”. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 207–214.

 

Преводи

 • Jasenovac, Zbornik radova Prve međunarodne konferencije i izložbe o jasenovačkim koncentracionim logorimа (2007). Banja Luka: Javna ustanova „Spomen-područje Donja Gradina”, Kozarska Dubica, i Udruženje „Jasenovac – Donja Gradina”, 1–200.
 • The boundaries of the Prizren-Timok vernaculars in the area of Vlasotince. У: Станковић, Ст. (2008). Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају. Монографије 5. Београд: Институт за српски језик САНУ, 219–
 • Music slang of the youth and молодежньıй музьıкальньıй сленг. A comparative view: Serbian–Russian. У: Милорадовић, С. (2012). Музички жаргон младих и молодежньıй музьıкальньıй сленг: компаративни поглед. Београд: Етнографски институт САНУ, 305–306.

 

Остало

 • Сарадник на пројекту Превод у систему компаративних истра­жи­ва­ња нацио­налне и стране књижевности и културе, који у целини фи­нансира Ми­нистарство за науку и технолошки развој Републике Ср­бије, бр. 178019, Филозофски факултет, Косовска Митровица; од 2011. године и данас
 • Сарадник и секретар трогодишњег пројекта Истраживања српског језика на Косову и Метохији, који је у целини финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, бр. 157002, Филозофски факултет, Косовска Митровица; од 2008. до 2010. године;
 • Члан Организационог одбора Међународне научне конференције Век српске голготе (1915–2015), одржане 18–20. септембра године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Косовска Митровица;
 • Секретар Организационог одбора научног скупа Нови аспекти у настави језика, одржаног 27. и 28. маја 2005. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Косовска Митровица;
 • Секретар Уређивачког одбора Зборника радова „Нови аспекти у настави језика“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2006.
 • Рецензент радова у Филологу, Часопису за језик, књижевност и културу, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, и Зборнику радова Филозофског факултета, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.